Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Курсова робота: вимоги та структура

курсова роботаКурсова інфо – компанія, що зосереджена на наданні інформаційних послуг у сфері освіти. Ми маємо  багаторічний досвід у написанні курсових робіт, контрольних, рефератів,  дипломів та наукових статтей,  відповідально підходимо  до виконання будь -якого  завдання.

Якщо ви бажаєте отримати  максимальний результат  за виконане наукове завдання, заздалегідь  потурбуйтеся про те, аби вашим замовленням займалися професіонали. Ніколи не довіряйтесь людям, які запевняють вас у тому, що  підготувати курсову роботу  або інше наукове завдання можливо за два дні. 

Курсова робота – важливий  науковий документ у навчанні, що має засвідчити вашу обізнаність з певної теми. Виконання курсової роботи потребує часу, знань, вміння шукати необхідну інформацію у наукових та електронних бібліотеках.

Обійтися лише одними електронними ресурсами  при написанні  курсової роботи практично не можливо. По –перше,  в інтернеті існує тенденція до комерціалізації освітніх ресурсів: дуже часто потрібні книги можна скачати лише сплативши кошти. По –друге, великі  уривки з підручників, за якими ви навчаєтеся,  не варто  використовувати у курсовій роботі, це розцінюється законом як плагіат.

Курсова робота – перш за все,  ваше власне наукове дослідження, переосмислений досвід вчених,  що  раніше досліджували дане наукове питання, а не виклад  матеріалу з підручників.  При написанні курсової роботи ви маєте дотримуватися структури та вимог до написання курсової роботи.

Структура курсової роботи / Вимоги до написання курсової роботи

Курсова робота складається з наступних складових частин:

 • титульного листа;
 • змісту;
 • вступу;
 • основної частини, що складається з окремих розділів, які можуть, в свою чергу, поділятися на пункти та підпункти;
 • висновків;
 • списку літератури;
 • додатків.

 В додатках міститься інструментарій дослідження. Графіки, таблиці, діаграми, що ілюструють положення розділів, також можуть бути винесені в додаток, якщо через них загальний обсяг роботи перевищує той, що потрібно.

Загальний обсяг курсової роботи складає 30 - 35 сторінок (без додатків).

Кожна частина курсової роботи починається з нової сторінки. Маються на увазі титульний лист, зміст, розділи, висновки, список літератури, додатки. Підрозділи в межах розділів з нової сторінки не починаються.

Усі сторінки роботи повинні бути пронумеровані, починаючі з титульної (вона рахується, але номер на ній не ставиться). Номер сторінки ставиться у верхньому правому куті сторінки.

Титульний лист містіть назву міністерства, університету, інституту, кафедри, в межах якої виконується робота. Далі надається тема роботи, інформація щодо виконавця та керівника курсової роботи. Наприкінці вказується місто та рік виконання.

 Зміст курсової роботи роботи включає перелік основних її частин із указівкою сторінок їхнього початку.

Назва кожної частини записується з нового рядка з заголовної букви.

Вступ, висновки, список літератури і додаток не нумеруються.

Основна частина складається з окремих розділів, кожний з який нумерується, має власну назву (яка пишеться без лапок), і записується з нового рядка з указівкою сторінки початку. Розділи повинні бути зв'язані між собою логічно. Їх повинно бути не менше двох. Зайво велике число розділів ускладнює виклад матеріалу і свідчить про нездатність автора до логічних узагальнень.

Вступ повинен містити ряд обов’язкових елементів: обґрунтування теми, її актуальність в теоретичному та практичному плані, ступінь її розробленості в наукової літературі, чітко сформульовані об’єкт, предмет, цілі та завдання курсового дослідження. Вступ займає 2-3 сторінки.

Основна частина роботи може складатися з двох-трьох розділів. У розділах послідовно розкривається тема курсової роботи. Рекомендована  логіка розкриття – "від загального до частки". Наприкінці кожного розділу обов'язково коротко (1-2 абзаци) повинні бути сформульовані основні висновки. Краще починати їх словами «Таким чином», або зробити такий підзаголовок «Висновок до розділу …»

Оскільки в теоретичному розділі роботи автор розкриває тему використовуючи вже створені наукові матеріали особливу увагу варто приділити посиланням на використану літературу. Вони повинні бути присутнім повсюдно і супроводжувати всі цитати й ідеї, що автор засвоїв після знайомства з працями вчених, за винятком тих ідей і висновків, що були зроблені самостійно. Посилання ставиться в квадратних дужках відразу після прямої цитати або використаної загальної ідеї. В цілому повинно бути 2-3 посилання на сторінці (в залежності від того, скільки ідей було запозичено з інших джерел).

 Висновки – обов’язкова частина курсової роботи – являють собою стисле викладення одержаних автором наукових результатів, які формулюються у вигляді окремих пунктів. Студенту повинно підвести підсумок по всій роботі, включаючи як теоретичну частину, так і практичну. На початку висновків необхідно підкреслити актуальність вивчення даної теми, перспективи її розвитку, практичну значущість. Наприкінці висновків необхідно надати рекомендації за результатами дослідження. Обсяг висновків до 3 сторінок.

Список джерел інформації містить всі наукові праці, що розглядались в літературному огляді за темою курсової роботи. Він містить не менш 15-20 основних наукових джерел за темою. Обов'язкова присутність усіх видів джерел: навчальної літератури за курсом методології та методів соціологічних досліджень вітчизняних і закордонних авторів; наукових публікацій за проблемою, ідеї яких були використані в роботі. Джерел повинно бути достатньо для розкриття теми, а інформація, що міститься в них – новою і достовірною. Додатки містять інструментарій дослідження, а також ілюстративний матеріал за темою виконаної роботи, що не ввійшов до основних розділів, але на який є посилання.

Чорновий текст курсової роботи пишеться (друкується) на окремих листках з однієї сторінки, з достатнім інтервалом між рядками та великими полями, на які можна вносити доповнення і зміни в процесі роботи над рукописом. Чернетка роботи надається на перевірку керівникові в термін, що вказаний в графіки виконання курсової роботи.

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ.

Виконання курсової роботи провинно здійснюватись за наступною схемою:

 •  визначення теми та призначення наукового керівника;
 • складання бібліографії, вивчення літератури за обраною темою;
 • розробка плану роботи;
 • написання вступу, який повинен включати описання актуальності обраної теми в практичному та теоретичному планах; визначення об’єкта, предмета, мети та завдань курсової роботи;
 • збирання інформації за теоретичним розділом плану;
 • написання цього розділу з обов’язковим формулюванням висновку в якому повинні бути зазначені методологічні та теоретичні основи майбутнього дослідження;
 • вибір методів дослідження та розробка інструментарію (застосування анкетного опитування в якості основного методу збору даних повинно бути обов’язковим, інші методи можуть бути застосовані за бажанням автора роботи);
 • проведення збору даних;
 • проведення первинної обробки даних;
 • аналіз одномірного та двомірного розподілу отриманих даних, згідно з поставленими завданнями та висунутими гіпотезами;
 • написання другого розділу роботи, який повинний включати програму дослідження (включаючи описання проблеми, виділення об’єкту, предмету, мети та завдань дослідження, описання обраного методу (методів), інтерпретацію основних понять, рекомендованого типу вибірки та обсягу вибіркової сукупності); аналіз отриманих даних та висновки за результати проведеного дослідження.
 • написання загальних висновків;
 • оформлення роботи;
 • захист роботи; 

Термін виконання етапів роботи обговорюється та затверджується на засіданні кафедри та є обов’язковим до виконання.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!