Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Правова поведінка в юнацькому віці

поведінка юнаківКурсова робота з педагогіки на тему: Правова поведінка в юнацькому віці.

З м і с т

Вступ

Розділ I.Теоретичний аналіз проблеми уявлень в юнацькому віці

1.1Юнацький вік  як особливий період розвитку  правових уявлень

1.2Правова поведінка у юнацькому віці  як суперечливість уявлень

1.3Несформованість  правових уявлень  як  причина порушень поведінки

Розділ II.  Методи та методика дослідження

 2.1 Систематика методик діагностики уявлень про правову поведінку

2.2 Організація контролю уявлень юнаків про правову поведінку

2.3 Діагностика уявлень юнаків –правопорушників  в ході бесіди

Розділ III.  Розвиток правових уявлень в процесі навчальної діяльності

3.1 Вікові етапи формування правових уявлень

3.2  Механізми формування адекватних уявлень про  правову поведінку

Висновок

Список використаної літератури

Детальніше про роботу:

 Курсова робота на тему: «Правова поведінка в юнацькому віці»

Предмет: Педагогіка

Кількість сторінок: 36 сторінок

Ціна роботи: за домовленістю

Автор роботи: Віталіна Севрук

Замовити курсову роботу: 067 994 09 24, 063 143 32 32, ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Уривок з курсової роботи:

Вступ

Актуальність дослідження. Правова культура особистості є складовою її загальної культури, проявом гуманістичної спрямованості психіки, свідомого підпорядкування нормам моралі та права. В сучасних умовах, коли здійснюється визначення та закріплення на законодавчому рівні принципу гуманізму, відбувається переорієнтація освіти на розвиток особистості, утверджується пріоритет загальнолюдських цінностей, особливого значення набуває проблема правового виховання молоді, формування її правової культури.

     Саме правова освіта покликана забезпечити правову соціалізацію особи через систему правових знань і розвиток правового мислення, формування ставлення молоді до правових норм як внутрішньої цінності. Процес формування правової культури учнів  передбачає свідоме сприйняття та засвоєння ними правових знань як особистісних цінностей і втілення їх у правову поведінку.

     Проте, різного роду деформації у суспільстві, що породжують бездуховність та свавілля, особливо у молодіжному середовищі, є небезпечними для держави. Саме тому формування у підростаючого покоління правової культури є надійним і ефективним засобом боротьби проти цих негативних явищ. Оволодіння молоддю необхідним обсягом правових знань у нерозривному зв’язку з системою моральних цінностей, естетичних смаків, етичних правил поведінки є запорукою виховання правослухняної особистості, яка дотримується норм права і знає свої обов’язки.

      У Конституції України визначено, що честь, гідність, недоторканість і безпека людини є найвищою соціальною цінністю. Засвоєння основ правознавства в навчальному процесі постає одним із оптимальних шляхів формування в молоді правової свідомості і правової поведінки. Саме школа повинна формувати в молоді правову культуру, чітке розуміння власних прав і свобод, обов’язків перед суспільством і окремою людиною. Адже правопорушення неповнолітніх і молоді, наркоманія, вживання алкоголю, пограбування, агресивна поведінка, статева невитриманість тощо є найважливішими проблемами сьогодення.

       Тому формування в молоді моральних якостей, поваги до закону і загальноприйнятих норм поведінки у суспільстві  є пріоритетним напрямом виховної діяльності навчальних закладів освіти. Таким чином, проблема визначення  особливостей уявлень про правову поведінку в юнацькому віці вимагає поглибленого вивчення та наукового обґрунтування. Враховуючи актуальність та недостатній рівень розробки даної проблеми, було визначено тему нашого дослідження.

Об’єкт дослідження – правова поведінкав юнацькому віці.

Предмет дослідження – психологічні особливості формування уявлень про правову поведінку  в юнацькому віці.

Мета дослідження полягає у виявленні закономірностей та механізмів формування уявлень про правову поведінку  в юнацькому віці та вдосконалення на цій основі навчально-виховного процесу в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах.

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що уявлення про правову поведінку в юнацькому віці зазвичай є поверховими, стихійними, неусвідомленими через відсутність сформованої цінності правових знань, правового мислення в молодшому шкільному віці.

Відповідно до мети та висунутої гіпотези визначено такі завдання лослідження:

1.     Провести теоретичний психолого-педагогічний аналіз поняття правової поведінки в юнацькому віці та факторів її формування;

2.     Експериментально вивчити психологічні особливості уявлень про правову поведінкуюнаків та юнок;

3.     Розробити та експериментально перевірити концептуальну модель формування уявлень про правовуповедінку в юнацькому віці;

4.     Дослідити вплив різних психологічних  факторів на формування уявлень про правову поведінку;

Методологічну та теоретичну основу дослідження становлять: психологічні принципи детермінізму, відображення, єдності психіки і діяльності (Л.С.Виготський, О.М.Леонтьєв, Б.Ф.Ломов, С.Л.Рубінштейн, О.М.Ткаченко); принципи єдності особистісного та професійного самовизначення (І.А. Зязюн, Є.О.Клімов); методологічні засади особистісно орієнтованої освіти (Г.О.Балл, І.Д.Бех, В.Ф.Моргун, О.К.Дусавицький, О.Ф.Іванова, Д.Ф.Крюкова, В.І.Панченко, К.К.Платонов, Н.А.Побірченко, Е.О.Помиткін, В.В.Рибалка, В.В.Синявський, С.О.Сисоєва, Т.С.Яценко та ін.).

        Проблема правосвідомості молоді у різних аспектах досліджувалася в працях таких вітчизняних і зарубіжних науковців, як Т. І. Боброва, Є. Б. Боднар, О. М. Губарь, Ю. М. Дмитрієнко, Н. Ю. Евпалова, Н. І. Еліазберг, Лебедкина Л. Ю., Н. В. Місюра, І. А. Омельчук, П. М. Рабінович, Н. О. Ткачова, С. А. Тугутова, В. С. Устінов, В. І. Царенко, С. В. Широ та ін. Проте в цілому проблема правосвідомості молоді залишається мало дослідженою.

Методи та організація дослідження. Для перевірки висунутої гіпотези та вирішення поставлених завдань дослідження використовувалися такі методи: теоретичні – теоретичний аналіз, систематизація й узагальнення наукових даних; емпіричні – спостереження, опитування, тестування, констатуючий експеримент, що були використані з метою вивчення уявлень про правову поведінку в учнів ПТУ.

Організація дослідження. Дослідження виконувалося у два етапи протягом 2011 - 2012р. На першому етапі (2011р.) вивчався стан розробки проблеми дослідження у психологічній  науковій літературі. Сформульовано гіпотезу, визначено мету і завдання дослідження, теоретичні підходи  до проблеми уявлень про правову поведінку в юнацькому віці.

       На другому етапі (2012 р.) було проведено констатуючий експеримент з емпіричного вивчення особливостей уявлень щодо правової поведінки в учнів професiйно-технiчного училища  № 5 м. Житомира. В констатуючому експерименті брали участь 75 учнів ПТУ, в контрольну та експериментальну групи увійшли 48 учнів. Повторні дослідження не здійснювалися.

Надійність і вірогідність дослідження забезпечувалися репрезентативністю вибірки (48 осіб), застосування методів, релевантних меті і завданням дослідження, поєднанням кількісного та якісного аналізу, використання методів математичної статистики.

Наукова новизна та теоретичне значення дослідження полягає в тому, що  вперше обґрунтовано визначення уявлень про правову поведінку в юнацькому віці як особистісної морально-правової цінності у контексті загальної культури; досліджено особливості  формуванняуявлень протягом навчальній діяльності; визначено психологічні умови формування уявлень про правову поведінку; обгрунтовані положення про фактори соціально-психологічного впливу на формування правової культури молоді.

Теоретичне значення дослідження полягає у розширенні наукових знань про психологічну сутність уявлень щодо провової поведінки в юнацькому віці.

 

Практичне значення. Отримані в результаті виконання курсової роботи дані про те, що низький рівень правової культури неповнолітніх і молоді часто є однією з причин не відповідних уявлень про правову поведінку сформованих з найменших років життя або навчальної діяльності, сприятимуть оптимізації процесу формування у старшокласників свідомої установки на правову поведінку, а також  запобігатимуть профілактиці злочинності та правопорушень.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!