Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Ознаки використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150-1 КК)


 Курсова робота з кримінального права: «Розкрийте ознаки використання малолітньої дитини для заняття  жебрацтвом (ст. 150-1 КК). Наведіть приклади зі слідчої та судової практики»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1.  Кримінологічна характеристика використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом

РОЗДІЛ 2. Об’єктивні та суб’єктивні  ознаки використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (ст. 150- 1 КК)

 РОЗДІЛ 3. Кримінально-правова характеристика складу злочину проти волі, честі та гідності ст. 150-1 КК

3.1 Відмежування  понять використання  та втягнення малолітньої дитини для заняття жебрацтвом 

3.2 Кваліфікуючі ознаки використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом та кримінальна відповідальність 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1.Андрєєва О. Б. Методи діяльності органів внутрішніх справ щодо профілактики правопорушень: Наук.-практ. посібник / Андрєєва О. Б. – Х.:  Ун-т внутрішніх справ, 1999. – 32 с.

2.Антонович М. Права людини за конституційним та міжнародним правом: порівняльний аспект // Наукові записки. – Т. 18. Правничі науки. – К.: НаУКМА, 2000. – 257 с.

3. Великий енциклопедичний юридичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученко. — К. : Юрид. думка, 2007. — 992 с.

4.Дегтярьова І. В. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом: кримінально-правова та кримінологічна характеристика і запобігання : автореф. дис. канд. юрид. наук : 12.00.08 / І. В. Дегтярьова. – Х., 2012 – с. 112.

5.Дегтярьова І. В. Кримінологічна характеристика особи-злочинця, що використовує малолітню дитину для заняття жебрацтвом / І. В. Дегтярьова // Теорія і практика правознавства.  - 2011. - №1. – С. 148 – 152.

6.Декларація прав дитини від 20 листопада 1989 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_384

7.Єдиний державний реєстр судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.reyestr.court.gov.ua./Page/3

8.Козак В. А. Кримінальна відповідальність за використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (аналіз основного складу злочину) / В. А. Козак //Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. "Право" . - 2011. - Вип. 17. - С. 171-176.

9.Коломоєць О. Д. Проблематика визначення понять «експлуатація дитини» та «експлуатація дитини в сім’ї» в чинному законодавстві України / О. Д. Коломоєць // Держава та регіони. Серія «Право». – 2009. – № 1. – С. 153–159.

10.Конвенція ООН про права дитини. — К.: AT "Видавництво "Столиця", 1997. — 32 с.

11.Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР, тлумачення від 12.04.2012 [Електронний ресурс]: режим доступу: http://zakon4.rada.gov. ua/laws/show/254к/96-вр

12.Крестовська Н. М. Використання дітей молодшого віку при жебракуванні: проблеми кваліфікації та юридичного реагування / М. А. Готвянська, Н. М. Крестовська // Боротьба з організованою злочинністю і  корупцією (теорія і практика). – 2005. – № 12. – С. 124–129.

13. Кримінальне право України: загальна частина [Текст] : підручник / М-во освіти і науки України ; за ред. : В. В. Сташиса, В.Я. Тація. – 4-те вид., переробл. і допов. – Х.: Право, 2010. – 456 с.;

14.Кримінальне право України: практикум: навч. посіб. / П. П. Андрушко,   С. Д. Шапченко, С. С. Яценко, П. С. Берзін та ін.; за ред. С. С. Яценка. – 3-є вид., переробл. і доповн. – К.: Алерта; КНТ; Центр учб. л-ри, 2010. – 640 с.

15.Кримінальний кодекс України: (Прийнятий сьомою сесією ВР України 5 квітня 2001 року): Офіційний текст/ Міністерство юстиції України. – К.: Юрінком Інтер, 2001. – 239 с.

16.Кузнєцов В. В. Експлуатація дитини у вигляді жебракування / В. В. Кузнецов // Науковий вісник Київського Національного університету внутрішніх справ. – 2009. – № 6. – С. 191–199.

17.Назаренко С. П. Щодо протидії втягненню неповнолітніх в організовану злочинну діяльність / С. П. Назаренко // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) . - 2013. - № 2. - С. 36-43.

18.Науково-практичний коментар Кримінального кодексу України / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – 9-те вид., перероб. і доп. – К., 2012. – с.367.

19.Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо злочинів проти волі, честі та гідності особи : Закон України від 05.07.2011 року № 3571-VI [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3571-17. 

20.Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України щодо використання дитини для жебракування [Текст] : Закон України від 15.01.2009 р. № 894-VI // Уряд. кур’єр. – 25.02.2009. – № 34.

21. Про внесення змін до Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів України (щодо використання дитини для жебракування) : Зауваження до проекту Закону України / Комітет з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності (реєстр. № 0981) (друге читання) [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=30944.

22.Про застосування судами законодавства про відповідальність за втягнення неповнолітніх у злочинну чи іншу антигромадську діяльність [Текст] : Постанова Пленуму Верховного Суду України від 27.02.2004 р. № 2 // Вісник Верховного Суду України. – 2004. – № 4. – С. 16–19;

23.Про охорону дитинства : Закон України вiд 26.04.2001 р. № 2402-III // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2001. — № 30, ст. 142 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2402-14. 

24.Селецький С.І. Кримінальне право України. Загальна частина. Навчальний посібник / С.І. Селецький. – К. : Центр навчальної літератури, 2008. – 248 с.

25.Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-III, редакція від 04.08.2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/2947-14

26.Справа № 1807/2922/12 // матеріали Єдиного державного реєстру судових рішень [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://reyestr.court.gov.ua/Review/24452899.

27. Топольскова І. О. Боротьба із втягненням неповнолітніх у злочинну або іншу антигромадську діяльність : монографія [Електронний ресурс] / І. О. Топольскова. – Луганськ : РВВ ЛАВС, 2003. – 192 с. – Режим доступу : http://www.ukr.vipreshebnik.ru/2012-06-25-18-24-48/29-2011-03-27-19-15-43.html.

28.Хавронюк М. І. Використання малолітньої дитини для заняття жебрацтвом (коментар нового закону) / М. І. Хавронюк // Вісник Львівського університету. – 2009. – № 49. – С. 244–249.

29.Цивільний кодекс України : від 16.01.2003 р. // ВВР України. – 2003. – № 40–44. – Ст. 356.

30.Юридичний словник / За ред. Б.М. Бабія, Ф.Г. Бурчака, В.М. Корецького, В.В. Цвєткова. − К. : Гол. ред-ція української радянської енциклопедії, 1983. − 1342 с.

Додаткова інформація:

Курсова робота з кримінального права

Предмет: Право

Кількість сторінок: 35

Ціна роботи: за домовленістю

Замовити курсову роботу з кримінального права: 067 994 09 24, 063 143 32 32, ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!