Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Земноводні Житомирського Полісся

земноводні ПоліссяКурсова робота з біології  на тему: Земноводні Житомирського Полісся

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ЗЕМНОВОДНІ  ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ

1.1 Види земноводних у Поліському заповіднику

1.2 Часничниця звичайна

1.3 Жаба гостроморда  та   жаба озерна 

1.4 Жаба ставкова та жаба трав’яна

1.5 Райка звичайна

1.6 Кумка червоночерева 

 1.7 Ропуха звичайна

1.8 Ропуха зелена

1.9 Тритон гребенястий

1.10 Тритон звичайний

Розділ 2. ЗНАЧЕННЯ ТА ОХОРОНА ЗЕМНОВОДНИХ

2.1 Значення земноводних у природі

2.2 Використання лікарських властивостей спіруліни в сучасній медицині

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Кількість сторінок курсової роботи - 55 

Замовити курсову роботу з біології "Земноводні Житомирського Полісся": 067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Висновок

 Земноводні, або амфібії, своїм походженням пов’язані з рибами, але водночас вони є першими хребетними тваринами, що освоїли наземні екосистеми. Земноводні мають унікальну серед хребетних тварин особливість – стадію личинки, що може жити самостійно. При цьому слід вказати, що личинки хвостатих земноводних у більшості випадків відрізняються від своїх батьків наявністю зовнішніх зябер. Личинки ж безхвостих земноводних, або пуголовки, не схожі з батьківськими особинами не лише ззовні, але й за способом життя.  Так, вони дихають за допомогою зябер, тоді як дорослі – за допомогою легенів та шкіри. Личинки мають хвіст, за допомогою якого вони плавають, а в дорослих хвіст відсутній.

  Дуже важливе значення має також те, що на різних стадіях свого розвитку земноводні живляться абсолютно різною їжею: пуголовки – вегетаріанці, тоді, як їхні батьки – хижаки, що полюють лише на інших тварин: комах, червів, молюсків, рибу та навіть дрібних пташок, гризунів та інших амфібій. Вважається, що таким чином амфібії уникають конкуренції між дорослими та личинками.

    Заплавні  та лісові ландшафти Полісся представляють значне різноманіття умов і типів оселищ для земноводних, які здатні формувати різні за складом, структурою та походженням угруповання. Вагомим чинником впливу на формування різноманітності угруповань земноводних у даних ландшафтах є також і антропогенна діяльність, адже долини рік з давніх-давен слугували місцями існування та господарювання людини, що не могло не вплинути на формування угруповань земноводних в умовах Поліського заповідника.

  Фауна України нараховує 20 видів земноводних (амфібій), з яких 5 - занесені до Червоної книги України. На території Житомирського Полісся знайдено 11 видів земноводних, а саме:

1.часничниця звичайна (Pelobates fuscus);

2. жаба гостроморда (Rana arvalis);

3. жаба озерна (R. ridibunda);

4. жаба ставкова (R. lessonae);

5. жаба трав'яна (R. temporaria);

6. райка звичайна (Hyla arborea);

7. кумка червоночерева (Bombina bombina);

8. ропуха звичайна (Bufo bufo);

9. ропуха зелена (B. viridis);

10. тритон гребенястий (Triturus cristatus);

11. тритон звичайний (T. vulgaris).

 Основне значення земноводних полягає в тому, що вони поїдають багатьох шкідливих безхребетних (молюсків, комах та їх личинок), мишей та щурів - переносників збудників захворювань людини. Самі ж земноводні є їжею для багатьох птахів та ссавців. Жаби і тритони є об'єктами медико-біологічних досліджень. Земноводні завдають і деякої шкоди: переносять небезпечні захворювання (туляремія), поїдають мальків риб. Окремі види стали нечисленними і в Україні. До Червоної книги України занесено 5 видів земноводних: саламандру плямисту, тритонів карпатського та гірського,  ропуху очеретяну, жабу прудку.

   Світова тенденція зменшення чисельності земноводних та плазунів свідчить про вразливість видів цієї групи тварин до впливу господарської, в тому числі лісогосподарської  діяльності. Лісогосподарська діяльність істотно впливає на природне середовище існування земноводних і плазунів, погіршуючи або, в окремих випадках, покращуючи його. Кількісне і якісне збіднення земноводних може відбуватися через епізодичний, регулярний чи постійний вплив цілого ряду причин.

Насамперед, це природні причини, що виникають внаслідок динамічності неорганічної та живої природи і причини обумовлені безпосередньою діяльністю людини. Найефективнішим сучасним методом охорони земноводних серед існуючих є відведення важливих місць концентрацій земноводних і плазунів до охоронно-заповідних територій. За екологічними нормами таких територій повинно бути не менше 10–15 % від усієї площі в районах з критичним і загрозливим екологічним станом.  

Список використаної літератури:

1.Біологія: Комплексний довідник / Р.В.Шаламов, Ю.В.Дмитрієв, В.І.Підгірний. 2-ге вид. - Х.: Веста: Вид-во "Ранок", 2009. - 624 с.

2.Бобылев Ю. П., Березин В. А. Адапційні механізми, направлені на відтворення амфібій у стійких біогеоценозах // Біогеоценологічні дослідження на Україні. Тез. доповід. 1-ї республ. конф. – Львів, 1975. – С. 4–5.

3.Булахов В. Л. Біорізноманіття як фактор екологічно стійких екосистем в умовах посиленого антропогенного тиску // Збереження біорізноманітності в Україні: Зб. нац. конф. – К.: Егем, 1997. – С.20–21.

4.Булахов В. Л., Гассо В. Я., Пахомов О. Є. Біологічне різноманіття України. Земноводні та плазуни (Amphibia et Reptilia) / За заг. ред. проф. О. Є. Пахомова. – Д.: Видво Дніпропетр. нац.ун-ту, 2007. – 420 с.

5. Гризодуб Н. В.  Загальна характеристика класу земноводні [Текст] : сучас. урок / Н. В. Гризодуб // Біологія : наук.-метод. журн. - 2010. - N 25. - С. 17-19 

6.Губанова Н. Л. Роль земноводных в формировании экосистем центрально-степного Приднепровья. // Біологічні основи охорони природи та раціонального використання тваринного світу. − Д.: Наука і освіта, 2003.− С. 8.

7.Загороднюк І .В. Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції. – К., 1999. – 108 с.

8.Земноводні  [Текст]: кат. колекцій / НДІ біорізноманіття назем. і вод. екосистем України при Мелітоп. держ. пед. ун-ті ім. Б. Хмельницького М-ва освіти і науки України; [уклад.]: Н. М. Сурядна, Є. М. Писанець. - Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2010. Вип. 1. - 2010. - 91 с. 

9.Куриленко В. Е., Вервес Ю. Г. Земноводные и пресмыкающиеся фауни Украины: Справочник-опредилитель. – К. : Генеза, 1998. – 208 с.

10.Місюра А. М. Земноводні Придніпров’я в умовах техногенного впливу (1989–1999 рр.) // Вісник Дніпропетр. ун-ту. Серія Біологія. Екологія, 2000. Вип. 7. – С. 114–122.

11.Пащенко Ю. І. Екологія та господарське значення ставкової жаби (Rana esculenta L.) на Україні // Наук. зап. Київського держ. ун-ту. – К., 1959. 18 (1). – C. 93–117.

12.Писанець Є.  М. Земноводні України / Є. Писанець. - К. : Вид-во Раєвського, 2007. - 192 c. 

13.Поліський природний заповідник [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://polesye-reserve.org.ua/museum-drs/museum.html

14.Природа України. Тваринний світ. Земноводні. Плазуни [Текст] : біогеогр. атлас / В. І. Петроченко ; Департамент освіти і науки Запоріз. облдержадмін., Комун. закл. "Запоріз. обл. центр туризму і краєзнавства учнів. молоді" Запоріз. облради. - Запоріжжя : ЗОЦТКУМ, 2014. - 31 с. 

15.Прядко Л. Ф. Цикл уроків з теми "Земноводні" [Текст] / Л. Ф. Прядко // Біологія : наук.-метод. журн. - 2010. - N 7. - С. 9-12 

16.Ремінний В. Ю. Вікова структура репродуктивної частини популяції озерних жаб Pelophylax ridibundus (Ranidae, Amphibia) // Збірник праць Зоологічного музею. 2007, № 39, – С. 63–68.

17.Решетило О. С. Просторові аспекти й антропогенна динаміка різноманітності угрупо¬вань земноводних басейну верхів’я р. Прип’ять // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. біол. 2010. Вип. 52. С. 91–100.

18. Рідкісні і зникаючі види тварин Житомирщини [Текст] : навч. посіб. / Держ. упр. екол. в Житомир. обл., Житомир. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. - Житомир : Волинь, 2002. - 175 с. 

19.Руденко Л.Г., Горленко І.О., Шевченко Л.М., Барановський В.А. Еколого- географічні дослідження території України. – К.: Наук. думка, 1990. – С. 32.

20.  Сеньків Ю. О. Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки [Текст] : [урок у 8 кл.] / Ю. О. Сеньків // Біологія : наук.-метод. журн. - 2010. - N 4. - С. 7-9

Замовити курсову роботу: 067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!