Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Національне виховання учнів у спеціальному загальноосвітньому навчальному закладі

виховання у спеціальних закладахКурсова (випускна) робота з педагогіки на тему: Національне виховання учнів у спеціальному загальноосвітньому  навчальному закладі

ВСТУП

Розділ  1. НАЦІОНАЛЬНЕ  ВИХОВАННЯ У СИСТЕМІ  ОСВІТИ.

1.1 Зміст та завдання роботи вихователя з національного виховання учнів

1.2 Особливості процесу виховання в спеціальних загальноосвітніх закладах

1.3 Сутність процесу національного виховання у спеціальному загальноосвітньому  навчальному закладі

 Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНОГО  ВИХОВАННЯ У СПЕЦІАЛЬНОМУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

2.1 Педагогічний досвід роботи з національного виховання учнів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів 

2.2 Методичні рекомендації щодо змісту роботи вихователя з  національного виховання

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше про курсову роботу з педагогіки на тему: Національне виховання учнів у спеціальному загальноосвітньому  навчальному закладі: кількість сторінок - 30, ціна за домовленістю (0679940924, 0631433232)

ВИСНОВКИ

      Оскільки основною метою національного виховання є формування гармонійно розвиненої особистості, яка спроможна органічно поєднувати свої права та інтереси з правами та інтересами середовища, нації, держави, духовні та суспільно-естетичні цінності, у ході написання наукового дослідження було з’ясовано взаємозв’язок, взаємозалежність і взаємообумовленість понять „національне”, „громадянське”, „патріотичне” виховання. 

 Національне виховання – це система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, спрямованих на досягнення єдиної мети – гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної й національно свідомої людини. Національне виховання – це виховання підростаючих поколінь у дусі українського виховного ідеалу на багатовікових традиціях. Відтак, національне виховання можна розглядати у вузькому значенні як виховання патріота своєї нації, конкретного народу, етносу, і широкому – як патріота і громадянина держави, в нашому випадку, України.

Складовими національно-патріотичного виховання підростаючого покоління є українська ідея, державна незалежність України, самопожертва в боротьбі за свободу нації, готовність захищати Батьківщину, єдність поколінь на основі віри в національну ідею, почуття національної гідності, історична пам’ять, громадська національно-патріотична активність, пошана до державних та національних символів, до Державного Гімну, любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій, пошана до Конституції України, підтримка владних чинників у відстоюванні незалежності України та розбудові атрибутів державності, орієнтація власних зусиль на розбудову Української держави і розвиток народного господарства, прагнення побудувати справедливий державний лад, протидія антиукраїнській ідеології, готовність стати на бік народів, які борються за національну свободу, сприяння розвитку духовного життя українського народу, дбайливе ставлення до національних багатств, до рідної природи, увага до зміцнення здоров’я громадян України.

  Загальні завдання національного виховання, визначені в "Концепції безперервної системи  національного виховання", а саме:

-формування національної свідомості як однієї з найважливіших рис особистості громадянина України;

-формування високої духовності особистості;

-підвищення ефективності всіх засобів, методів і прийомів національного виховання;

-широке поєднання освіти із включенням дітей у соціальну практику, нерозривний зв’язок науки і мистецтва виховання;

-підвищення загальної і педагогічної культури всіх учасників виховного процесу: педагогів та учнів, батьків, представників громадськості й виробництва.

   Національне виховання учнів засобами змісту навчального матеріалу та методами його викладання передбачає: розкриття вчителями сутності української ідеї, вміння її трансформувати у навчально-виховний процес; реалізацію філософських основ українського національного виховання,  гармонійного поєднання у процесі навчання освітніх та виховних цілей уроку; реалізацію провідних принципів національного виховання учнів (гуманізації, демократизації, народності), виховання громадянина, патріота, гуманіста на основі знання їх сутності та характерних ознак прояву в життєдіяльності учнів.

        Видатний педагог С. Русова закликала: «мусимо пам’ятати, що виховання, яке дано нашим дітям сьогодні, широко відгукнеться завтра в усьому характері нашого національного життя», а тому навчальний заклад має стати життєвою майстернею, де учні навчаються інтелектуального зусилля й самоопанування, привчаються підтягувати своє життя під поняття свободи і порядку.     

   Однак наряду з позитивними змінами вона відмічає певні проблеми і протиріччя. „Головна з них полягає в тому, що нинішнє підростаюче покоління дорослішає, вростає в життя нового, ціннісно невизначеного суспільства. Стара суспільна система зруйнована, нова лише задекларована Конституцією. Перехід від державно-планової до ринкової економіки здійснюється на фоні корупції, правового нігілізму, зухвалого обкрадання населення. За таких умов термін „патріот” нерідко вживається з іронією. Це породжує у молодих громадян невпевненість в завтрашньому дні, психологічний дискомфорт, комплекс національної меншовартості та особистої неповноцінності, зневіру в цивілізоване життя на Україні, бажання назавжди покинути Батьківщину”. 

    Виходом з цієї ситуації може бути випереджальне національно-патріотичне виховання у поєднанні зі свободою особистості, демократією, гуманізмом, через забезпечення усіх демократичних прав і свобод на принципах національної спрямованості, гуманізації, самоактивності і саморегуляції,культуровідповідності, полікультурності, соціальної відповідальності.

      Таким чином, національно-патріотичне виховання спрямоване на формування у дітей любові до Батьківщини, прагнення її розбудовувати, формувати імідж України як європейської держави, дбайливо ставитись до рідної землі, оточуючих людей, мови, традицій, культури; нести відповідальність за долю України. Національно-патріотичне виховання школярів в теорії педагогічної науки і практики відображає складний і багатогранний процес становлення, розвитку та самоідентифікації особистості у контексті становлення і розбудови Української держави.

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Бех І.Д. Національна ідея в становленні громадянина-патріота України (Програмно-виховний контекст)/ І,Д.Бех, К.І.Чорна.- Черкаси:ІПВ АПН України.- 39 с.

2.Бех  В. Національне виховання в контексті глобалізаційних процесів: актуальні питання / В. Бех // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 1. – С. 11-13.

3.Висоцька А.М. Планування позакласної роботи у групі спеціальних шкіл-інтернатів для дітей з особливими потребами // Дефектологія. – № 3, 2000. – С.9-11.

4.Виховання громадянина, патріота, гуманіста: Навч.-метод. посібник /К.І.Чорна. – К.: ТОВ “ХІК”, 2004. – 96 с. – С. 15-22.

5.Вишневський О. Сучасне українське виховання. Любов до Батьківщини / О. Вишневський. — Львів : Товариство ім. Г. Ващенка, 1999. — Вид 5. — 23 с.

6.Відмиш Л. І. Система національного виховання : шляхи та засоби реалізації / Л. І. Відмиш // Виховна робота в школі. – 2011. – № 8. – С. 7-9.

7.Вознюк  Г. Національне виховання / Г. Вознюк // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2011. – № 2. – С. 26-28.

8.Волин  О. В. Національне виховання – невід'ємна складова гармонійного розвитку особистості / О. В. Волин // Виховна робота в школі. – 2012. – № 4. – С. 2-4.

9.Гавриш  Н. Національне виховання учнівської молоді / Н. Гавриш, Г. Ситник. – К. : Шкільний світ, 2011. – 128 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»).

10.Гнатюк В. Національне виховання як складова у побудові громадянського суспільства // Світ виховання. – 2004. – №1. – С. 33-36.

11.Енциклопедія освіти / АПН України ; гол. ред. В. Г. Кремень. — К. : Юрінком Інтер, 2008. — 1040 с. Захаренко О. А. Слово до нащадків / О. А. Захаренко. — К. : СПД Богдано- ва А. М., 2006. — 216 с. 

12.Зязюн І. А. Краса педагогічної дії / І. А. Зязюн, Г. М. Сагач. – К. : Українсько-фінський інститут менеджменту і бізнесу, 1997. – 302 с.

13.Коновалова  М. В. Національно-патріотичне виховання в сучасній школі / М. В. Коновалова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2010. – № 7. – С. 2-3.

14.Концепція національно-патріотичного виховання учнів та молоді (спільний наказ Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки України від 27.10.2009 № 3754/981/538/493) // Основи захисту Вітчизни. – 2010. – № 1. – С. 9-13.

15. Кулішенко Л. Інформаційна модель національного виховання (на матеріалі сучасної педагогічної преси) // Вісник Сумського державного університету. Серія філологічні науки. – Суми: Вид-во СумДУ, 2006. – 3 (87). – С. 43-49.

16.Ломакіна  Г. Актуалізація виховних завдань у контексті розвитку системи національного виховання / Г. Ломакіна, С. Нікішин // Сучасна школа України. – 2011. – № 1. – С. 75-78.

17.Майдибура А. Національно-патріотичне виховання / А. Майдибура // Позашкілля. – 2012. – № 10. – С. 18-21.

18.Матвєєва М.П., Миронова С.П. Корекційна робота в системі освіти дітей з вадами розумового розвитку: Навчально-методичний посібник. Кам’янець-Подільський державний університет, 2005.–164 с.

19.Матяшук В. П. Українська ментальність як чинник виховного процесу : [національно-патріотичне виховання] / В. П. Матяшук // Виховна робота в школі. – 2011. – № 8. – С. 2-6.

20.Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. – К. : Шк. світ, 2001. – 21 с.

21.Ничик Л. Проблема національного виховання в сучасній освітянській пресі // Філологічні студії. – Луцьк, 2005. − № 3-4. – С. 349- 354.

22.Організація позакласної виховної роботи в спеціальних навчальних закладах для дітей з розумовою відсталістю (5-10 класи): Методичні рекомендації / А.М.Висоцька. – К.: 2012. – 106 с.

23.Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина // Шлях освіти. – 2002. – № 1. – С. 9-14. 

24.Петренко О., Дежнюк Г. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді // Позакласний час. – 2005. – № 3-4. – С. 28-29. 

25.Про освіту: Закон України : за станом на 8 грудня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 40 с.

26.Проніна  П. О. Формування чуття національної свідомості / П. О. Проніна // Дошкільний навчальний заклад. – 2010. – № 3. – С. 36-50.

27.Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К.:Вид-цтво ім.О.Теліги, 2003. – С.322.

28.Сухомлинський В. О. Народження громадянина. Вибрані твори. [Текст] В. Сухомлинський. –Т. 8. – К. : Рад. школа, 1977. – С. 568

29.Сучасні форми і методи національного виховання учнів шкіл-інтернатів : тематичний збірник праць / Упоряд.: А. А. Волосюк; за заг. редакцією А. О. Лавренчука. – Рівне : РОІППО, 2013. – 103 с.

30.Ушинський К. Д. Про народність у громадському вихованні // Вибрані педагогічні твори : в 2-х т. – К. : Радянська школа, 1983. – Т. 1. – С. 43–103.

31.Цубенко  Л. А. Народна педагогіка – важлива складова частина національного виховання : (з досвіду роботи педагогічного колективу) / Л. А. Цубенко // Виховна робота в школі. – 2012. – № 4. – С. 5-7.

 Замовити курсову роботу з педагогіки: 0679940924, 0631433232

електронна адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!