Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Сучасний урок як основна форма організації навчання

урок у школіКурсова робота з педагогіки  на тему: "Сучасний урок як основна форма організації навчання"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. УРОК ЯК ОСНОВНА ДИДАКТИЧНА ФОРМА  НАВЧАННЯ ТА ВИХОВАННЯ

 1.1 Сучасний урок як єдність навчання, виховання і розвитку особистості

1.2  Сучасна класифікація  уроків у навчальному процесі

1.3 Роль нетрадиційних уроків в організації навчальної діяльності учнів

Розділ 2. СУЧАСНИЙ УРОК І ПРОБЛЕМИ ЙОГО ОРГАНІЗАЦІЇ

 2.1 Тенденції розвитку сучасного уроку

2.2 Проблеми вдосконалення класно-урочної системи

2.3 Педагогічний досвід впровадження сучасних  уроків  у навчальний процес 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу "Сучасний урок як основна форма організації навчання"

  • Кількість сторінок - 30, список літератури - 30 джерел, ціна роботи - за домовленістю.
  • Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

  Сучасний зміст освіти в Україні спрямований на створення оптимальних умов для підвищення ефективності навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, реалізації особистісного пізнавального і творчого потенціалу кожного учня. В основу навчання покладено класно-урочну систему, а провідною формою організації освітнього процесу визначено урок. 

У педагогічній літературі урок розглядається як форма організації навчання з групою учнів постійного складу за затвердженим розкладом. Сучасний урок – це перш за все урок, який спрямований на створення реальних умов для інтелектуального, соціального, морального становлення особистості учня і що сприяє якісному формуванню його навчальної діяльності. В умовах зміни парадигми виникає необхідність удосконалення уроку. Його основною метою стає засвоєння знань, формування умінь і навичок під час самостійної роботи, яка сприяє підготовці учнів до життя, поведінки в природі і суспільстві.

    Аналіз педагогічної літератури з цієї проблеми свідчить, поняття «урок» ученими трактується по-різному. Для прикладу наведемо кілька визначень:

- урок – це цілісний, логічно завершений, обмежений у часі, регламентований  обсягом навчального матеріалу основний елемент  педагогічного процесу, який забезпечує активну й планомірну навчально- пізнавальну діяльність групи учнів певного віку і рівня підготовки, спрямовану на розв’язання визначених завдань;

- урок – це динамічна і варіативна форма організації процесу цілеспрямованої взаємодії (діяльності і спілкування) певного складу вчителів і учнів, яка містить у собі зміст, форми, методи і засоби навчання, і яка систематично використовується (в однакові відрізки часу) для вирішення завдань освіти, розвитку і виховання в процесі навчання;

- урок – це обмежена в часі організаційна одиниця навчального процесу, функції якої полягають у досягненні хоча й завершеної, але часткової мети навчання.

 Урок підпорядковується всім закономірностям процесу навчання, незалежно від форми навчання: у ньому, як у цілісному відрізку процесу навчання, взаємодіють усі його компоненти – цілі, дидактичні завдання, зміст, методи, матеріальне забезпечення. У цих визначеннях представлено всі компоненти навчально-виховного процесу: мета, зміст, засоби, методи, організація і керівництво, усі дидактичні елементи. Сутність і призначення уроку в процесі навчання як цілісної системи передбачає, таким чином, колективно - ідивідуальну взаємодію суб’єктів навчального процесу – учителя й учнів. Вчені - дидакти мають спільну думку, що урок містить усі основні компоненти навчально-виховного процесу: мету, зміст, методи, форми та засоби навчання, діяльність з організації та управління. 

   В останні десятиліття в українській педагогіці, лінгводидактиці і практиці шкільної освіти чітко проявляється тенденція відходу від традиційного уроку як класичної форми навчального заняття, зростає питома вага інноваційних (інтерактивних, індивідуальних) форм занять. Нині в окремих закладах освіти, наприклад у приватних школах, з’являється тенденція часткової заміни уроку на комбіновані форми організації навчального процесу (навчально-практичні ігри, сюжетно-рольові, індивідуальні, лекційно-семінарські, навчально-дослідні заняття), поява дистанційних форм навчання, зменшення кількості учнів, скорочення тривалості заняття тощо.

На наш погляд, всі новітні освітні технології  не замінять основної ознаки класно-урочної системи – вчителя – і не применшать його ролі, а класно-урочна система, що включає постійний склад учнів, чітко визначений зміст навчання, синхронно розпочатий і закінчений процес набуття знань, вмінь і досвіду за розкладом, ще довгий час залишатиметься провідною у процесі навчання і виховання школярів. 

Класно-урочна система передбачає різні форми організації учбово-виховного процесу: самопідготовка, екскурсії, практичні заняття і виробнича практика, семінарські заняття, факультативні заняття, консультації, заліки, іспити. Але основною формою організації навчання в школі є урок. Педагогічна наука і шкільна практика направляють свої зусилля на пошуки шляхів вдосконалення сучасного уроку. Майстерність вчителя на уроці полягає головним чином в умілому володінні методикою навчання і виховання, творчому застосуванні сучасних педагогічних технологій і передового педагогічного досвіду, раціональному керівництві пізнавальною і практичною діяльністю учнів, їх інтелектуальним та моральним розвитком.

   Пройшовши випробування протягом кількох століть, урок і сьогодні не втрачає своєї унікальності і неповторності.  Урок залишається основною дидактичною формою навчання, яка поєднує індивідуальні та фронтальні шляхи навчально-пізнавальної діяльності учнів однакового віку обох статей з приблизно однаковим інтелектуальним розвитком.

Основні ознаки  сучасного уроку:

-оновлення змісту навчання;
-єдність самовиховання, соціалізації та виховання;
-демократизм;
-розвиток ціннісно-смислової діяльності;
-використання індивідуального підходу;
-самостійний творчий пошук;
-співпраця вчителя та учня;
-розвиток творчих здібностей;
-упровадження інноваційних технологій.

     Проведений теоретичний аналіз дозволив виявити особливості сучасних уроків і узагальнити тенденції розвитку та вдосконалення класно-урочної системи школи. У сучасних умовах, коли зміст освіти набуває діяльнісної та практико-орієнтувальної спрямованості, уроки мають якнайбільше наповнити навчально-виховний процес у школі. 

 Замовити курсову роботу з педагогіки: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!