Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Математичний розвиток дошкільників у процесі вимірювальної діяльності

уроки математикиКурсова робота на тему: Математичний розвиток дошкільників у процесі вимірювальної діяльності

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ  У ПРОЦЕСІ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ.

1.1.Теоретичні засади формування логіко-математичних понять у дошкільників

1.2. Навчання  вимірювальної діяльності у дошкільному віці 

1.3 Завдання математичного розвитку дітей дошкільного віку

 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИКА РОЗВИТКУ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ  ДІЯЛЬНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ.

2.1 Методичні основи математичного розвитку дошкільників в процесі вимірювальної діяльності

2.2. Методи і прийоми формування у дітей уявлень і понять про величину предметів

2.3 Методичні рекомендації щодо навчання дітей вимірюванню

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу "Математичний розвиток дошкільників у процесі вимірювальної діяльності": 

Кількість сторінок - 32, список літератури - 31 джерело, ціна роботи - за домовленістю.

Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

   З огляду на те, що пріоритетний напрямок нових освітніх стандартів становить реалізацію розвивального потенціалу освіти, актуальним завданням є забезпечення розвитку навчальних дій, спрямованих на математичний розвиток дошкільника. Чільне місце в математичному розвитку дошкільника у процесі формування початкових математичних понять посідає оволодіння дітьми відповідними, насамперед практичними, а також і розумовими діями. 

 Проблема формування математичних уявлень, математичної підготовки і математичного розвитку дітей дошкільного віку розглянута в багатьох дослідженнях у контексті різних наукових і методичних підходів. Логіко-математичний розвиток дошкільника - один з найважливіших аспектів його підготовки до школи оскільки передусім сприяє формуванню у майбутнього школяра вміння розв'язувати інтелектуальні і практичні завдання в різних видах діяльності, оперувати моделями розв’язку. Можливість і доцільність поєднання логічного та математичного аспектів були предметом дослідження багатьох вітчизняних та зарубіжних учених. Зокрема, як одне з основних завдань, що мають розв’язуватися в дошкільному віці, визнано перехід від конкретних емпіричних знань до понять наукового характеру. За основу введення таких понять беруться різні математичні та логічні дії.

    Логіко-математична компетентність старшого дошкільника характеризується цілим комплексом умінь. Зокрема, дитина: здійснює серіацію за величиною, масою, об’ємом, розташуванням у просторі, перебігом подій у часі; класифікує геометричні фігури, предмети та їх сукупності за якісними ознаками та чисельністю; вимірює кількість, довжину, ширину, висоту, об’єм, масу, час; здійснює найпростіші усні обчислення, розв’язує арифметичні та логічні задачі; виявляє інтерес до логіко-математичної діяльності; прагне знаходити свої шляхи розв’язання завдань, самостійно виводить нові знання із засвоєного;

 уміє розмірковувати, обґрунтовувати, доводити й відстоювати правильність свого міркування; правильно користується виразами, що означають положення предметів у просторі, вказує напрямки, пов’язані з орієнтацією у часі; довільно, у потрібний момент, відтворює знання, легко й швидко використовує їх у різних життєвих ситуаціях, проявляє у різних формах активності.

      Вимірювальна діяльність в дошкільному віці спрямована на вдосконалення вмінь і пов'язаних з ними уявлень (про деякі найпростіші види функціональної залежності між компонентами вимірювання: об'єктом, засобом і результатом). Діти старшого дошкільного віку повинні виділяти і позначати словом величину в горизонтальному і вертикальному напрямках, під тим самим кутом зору, тобто довжину, ширину і висоту, а також визначати товщину і масу предметів.

     Однією з актуальних проблем математичного розвитку дошкільників у процесі реалізації  є наступність у роботі дитячого садка і школи, а у зв’язку з цим – подальша розробка найефективніших методів та методичних прийомів навчання. Вивчення математики в початковій школі передбачає досить широку і глибоку орієнтацію дітей у кількісних і просторових відношеннях навколишньої дійсності. Сучасне ж навчання математики у дитячому садку не завжди повною мірою вирішує це завдання. Нерідко математичні знання діти засвоюють формально, без належного розуміння їх. Однією з причин такого рівня знань є недостатня розробленість окремих методичних питань.

  Дітей дошкільного віку необхідно навчати узагальнених прийомів і способів діяльності, здійснювати логіко-математичний розвиток дошкільнят, поєднуючи різні форми пізнавальної діяльності (індивідуально-фронтальні, колективно-фронтальні) та паралельно застосовуючи індивідуально-групову, колективно-групову та індивідуальні форми на фоні фронтальної організації праці. Такий варіант дає змогу здійснювати особистісний підхід до дітей у процесі формування початкових математичних понять, що уможливлює їх математичний розвиток. 

 

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ:

1.Баглаєва Н. І. Сучасні підходи до логіко-математичного розвитку дошкільнят [Текст] / Н. І Баглаєва // Дошк. вих. – 1999. – № 7. – С. 3–4.

2.Базова програма розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / Наук. кер. та заг. Ред. О.Л. Кононко. – 3-тє вид., випр. – К.: Світич, 2009. – 430 с. 

3.Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Наук. кер. А.М.Богуш; Авт.кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. // Вихователь-методист дошкільного закладу.- 2012.- спецвипуск.- С.1-30.

4.Белошистая А. В. Развитие математических способностей дошкольников: вопросы теории и практики / Анна Витальевна Белошистая. – М., Воронеж: НПО «МОДЭК», 2004. – 352 с.

5.Березина Р. Л. Формирование знаний о величине предметов у детей дошкольного возраста //Дошк. воспитание. - 1978. - No 11. - С. 28 - 32.

6.Блехер Ф. Н. Дидактические игры и занимательные упражнения в первом классе. – М. : Просвещение, 1964. – 184 с.

7.Грибанова О.К.Щербакова К.Й. Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1987.

8.Державна національна програма «Освіта. Україна ХХІ ст.» // Освіта. – 1992. – 2 грудня.

9.Дитина у дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / [під ред. К. Л. Крутій]. – Запоріжжя : Ліпс, 2011. – 188 с.

10.Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; [гол. ред. В.Г.Кремень].- К.: Юрінком Інтер, 2008.- 1040 c.

11.Загородня Л. П. Педагогічна майстерність вихователя дошкільного закладу: навчальний посібник / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко. – Суми : Університетська книга, 2010. – 319 с.

12.Закон України «Про дошкільну освіту». – К.: Редакція журналу «Дошкільне виховання», 2001.– 55 с. 

13.Іщенко Л. В. Педагогічні технології супроводження процесу формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку : навч.-метод. посіб. / Л. В. Іщенко. - Умань : СПД Жовтий, 2008. - 95 c. 

14.Кононко О. Л. Методичні рекомендації реалізації базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у світі» / О. Л. Кононко, З. П. Плохій, А. М. Гончаренко. – К. : Світоч, 2009. – 202 с.

15.Конфорович А.Г., Лебедева З.Є. Формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку. - К.: Вища школа, 1976. - 232 с.

16.Леушина А. М. Формирование элементарных математических представлений у детей дошкольного возраста [Текст] / А. М. Леушина. –  М. : Просвещение, 1974. – 368 с.

17.Люблінська Г. О. Дитяча психологія / Г. О. Люблінська. – К. : Вища школа, 1974. – С. 153–167.

18.Михайлова З.А. Теория и методика развития математических представлений у дошкольников: [Хрестоматия. 1 и 2 части] / З.А. Михайлова, Р. Л. Непомнящая. – Санкт-Петербург : Изд-во: Фирма Икар, 1996. – 138 с.

19.Національна доктрина розвитку освіти // Дошкільне виховання. - 2002. - №7. - С.4 – 8.

20.Петерсен Л. Г. Математика для дошкольников. Раз – ступенька, два – ступенька / Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина – М. : Педагогика, 1996. – 96 с. 

21.Плетеницька Л.С. Формування елементів математичних уявлень у дошкільників. Частина 1, 2. – Івано-Франківськ, 1999. – 241 с.

22.Плетеницька Л. С. Логіко-математичний розвиток дошкільників (за програмою «Дитина в дошкільні роки») [Текст] / Л. С. Плетеницька, К. Л. Крутій – 2-е вид., стереот. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2006. – 156 с.

23.Позднякова В.В. Розвиток логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку. Х. : Вид. група «Основа», 2011. — 349 с.

24.Савченко О. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні / О. Савченко, О. Кононко. – К. : Ред. журналу «Дошкільне виховання», 1999. – 62 с.

25.Татаринова С. О. До проблеми формування логіко-математичних понять у практиці роботи дошкільного навчального закладу / С. О. Татаринова // Наука і освіта. – Одеса : Півд. наук. центр АПН України, 2010, № 8. - С. 148-151.

26.Туник І. Розвиток логіко-математичних здібностей дошкільнят / І. Туник // Палітра педагога. – Київ : "Світич", 2004, №№ 3, 4. - С. 24-29, 26-29.

27.Ушинський К. Д. Вибрані педагогічні твори / К. Д. Ушинський. – К. : Рад. школа, 1983. – Т. 2. – 350 с.

28.Формирование элементарных математических представлений у дошкольников. /Под ред. А.А. Столяра. - М.: Просвещение, 1988. - 303 с. 

29.Фрейлах Н.И. Методика математического развития [Текст] / Наталья Ивановна Фрейлах. – М. : ИД«ФОРУМ» : ИНФРА-М, 2006. – 208 с.

30.Фунтикова О. А. Теоретические основы умственного развития дошкольников / О. А. Фунтикова. – Симферополь : Таврида, 1999. – 304 с.

31.Щербакова К.Й. Методика навчання математики дітей дошкільного віку. -К.: Вища школа, 1982. - 263 с. 

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!