Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Розвиток пізнавальних процесів дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами ейдетики

ейдетикаКурсова робота з педагогіки/психології на тему: Розвиток пізнавальних процесів  дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами ейдетики

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  АСПЕКТИ  ПІЗНАВАЛЬНОГО  РОЗВИТКУ  СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ПСИХІЧНОГО РОЗВИТКУ 

1.1 Дослідження питання затримки психічного розвитку дошкільників у  науковій літературі

1.2 Особливості розвитку пізнавальних  процесів  старших дошкільників із затримкою психічного розвитку

1.3 Динаміка розвитку пізнавальних процесів старших дошкільників із ЗПР

 РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ЕЙДЕТИЧНИХ МЕТОДІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ  ЗПР 

2.1 Роль прийомів ейдетики у розвитку пізнавальних процесів дошкільників 

2.2 Ейдетика в корекційній роботі з дошкільниками із затримкою психічного розвитку 

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу з  педагогіки/психології на тему: Розвиток пізнавальних процесів  дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами ейдетики

Кількість сторінок - 38, список літератури - 30, є додатки, ціна роботи - за домовленістю.

Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

У старшому дошкільному віці пізнавальний розвиток — це складний комплексний феномен, що включає розвиток пізнавальних процесів (сприйняття, мислення, пам’яті, уваги, уяви), які являють собою різні форми орієнтації дитини в навколишньому світі, в собі самому і регулюють його діяльність. У старшому дошкільному віці пізнавальне завдання стає для дитини саме пізнавальним (потрібно оволодіти знаннями!), а не ігровим. У неї з'являється бажання показати свої вміння, кмітливість. Активно продовжують розвиватися пам'ять, увага, мислення, уява, сприйняття. 

    Дошкільний період – найбільш оптимальний для розвитку пізнавальної сфери дитини. Тому формування у дошкільнят активно-пізнавального ставлення до навколишньої дійсності і здатності довільно регулювати пізнавальну діяльність набувають вирішального значення. У дошкільному віці дуже важливими є організація дитячого досвіду, його узагальнення та фіксація у вигляді еталонів, символів, умовних  позначень, моделей тощо.

   Старші дошкільники з затримкою психічного розвитку мають ряд специфічних особливостей. Варто зауважити, що систематичне психологічне вивчення дітей з затримкою психічного розвитку почалося порівняно недавно. Увагу дослідників було зосереджено насамперед на вивчення  пізнавальної діяльності дітей цієї групи.

Було встановлено, що властиві цим дітям зниження працездатності та нестабільної уваги мають різноманітні форми індивідуальних проявів. У одних дітей максимальне напруження уваги та найбільш висока працездатність виникає на початку виконування завдання та знижується по мірі продовження  роботи; в інших зосередження уваги настає лише після деякого періоду діяльності; в третіх відмічаються періодичні коливання уваги та нерівномірна працездатність на протязі всього часу виконання завдання.

     Одна з психологічних особливостей дітей з затримкою психічного розвитку є в тому, що у них спостерігається відставання у розвитку усіх форм мислення. Таке відставання спостерігається у найбільшому ступені під час рішення задач, які  пропонують використання словесно-логічного мислення. Таке значне відставання у розвитку розумових процесів впевнено говорить про необхідність проводити спеціальну педагогічну роботу з метою  формування у дітей інтелектуальних операцій, розвиток навичок розумової діяльності та стимуляції інтелектуальної активності. 

  На основі науково-теоретичних й експериментальних досліджень в 70-х роках ХХ століття науковці Т.А. Власова, М.С. Певзнер, В.І. Лубовський дійшли до висновку, що діти із ЗПР потребують спеціально-організованих умов навчання і виховання та розробки й удосконалення методів, прийомів корекції пізнавальної та емоційно- вольової сфери, перш за все, формування мовленнєвої діяльності  та поліпшення пам’яті.

   Останнім часом виникло чимало методик щодо розвитку пізнавальних процесів, насамперед, пам’яті. Досить популярною останнім часом є методика “ейдетика”, тобто методика розвитку обраної пам’яті. За цією методикою певній одиниці інформації підбирається відповідний образ. Ейдетизм – різновид образної пам’яті, здатність найбільш яскраво й точно відтворювати в усіх деталях наочні образи предметів, які на даний момент не діють на органи чуттів. Фізіологічною основою ейдетичних образів є залишкове збудження зорового аналізатора

    Ейдетизм (від гр. «ейдос» – вигляд, образ) – психічне явище, яке полягає у здатності відтворювати яскравий наочний образ переважно тоді, коли об’єкт, який викликає цей образ, уже безпосередньо не діє на органи відчуття через тривалий вплив. Ейдетика має велике значення в розумовому, фізичному, моральному й естетичному вихованні дітей. Ігри з використанням прийомів ейдотехніки можуть застосовуватися в різноманітних формах.

Безумовними перевагами методик ейдетики є:

 

  • простота і доступність;
  • можливість використання вихователем під час занять, чи поза ними;
  • методика не вимагає спеціального обладнання;
  • використання цікавих, нових методів, які сприймаються дітьми як гра;
  • можливість застосування в різних галузях.

 

     Ігри з використанням прийомів ейдетики дають можливість зробити життя й навчання дитини цікавішим та урізноманітнити його. Ейдетика базується на сприйманні, уявленні, фантазуванні, відтворенні в деталях наочних образів, які на даний момент не діють на органи чуття. Саме для ейдетизму характерною є емоційна забарвленість образів. Використовуючи різні засоби ейдетики, вчитель-логопед розвиває одну з найважливіших сторін психічного життя дитини – пам’ять, яка отримує незвичний розвиток в особистісно-зорієнтованому навчанні. 

    Ейдетика має велике значення в розумовому, фізичному, моральному й естетичному вихованні дітей, а також, позитивно впливає на здоров’я дитини.  Гра, у цьому випадку, ніколи не ставить перед дитиною вимоги, які б вона не змогла виконати. Досвід показує, що ігри з використанням прийомів ейдетики можуть застосовуватися у різноманітних формах: проводитися як самостійні, що випереджають або закріплююють заняття, а також як активний відпочинок дітей, як своєрідні «домашні завдання», які вимагають участі батьків.

Методики ейдетики корисні для впровадження в систему дошкільної освіти, вони формують новий підхід до освітніх та виховних технологій, який дозволить кожному комфортно, легко та із задоволенням здобувати нові знання в будь-якому віці, одержуючи задоволення від реалізації своїх здібностей, конкуруючи тільки з самим собою вчорашнім і завжди виграючи в цьому змаганні.

 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.Андросова В. Ейдетика і формування правильної вимови звуків // Палітра педагога. – 2007. – № 3. – С. 27-29. 

2.Антощук Є.В. Вчимося запам’ятовувати. – К. : Рута, 2001. – 48 с.

3.Артихович В.В. Сходинки творчого мислення. Навчально-методичний комплекс дисципліни «Ейдетика (практична психологія та психологія  творчості)». – К.: Інститут економіки та права «КРОК», 2003. – 36 с.

4. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. журн. «Дошкільне виховання», 1999. – 60 с. 

5.Бандурка О.М., Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи психології і педагогіки:  Підручник. – Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр.справ, 2003. – С. 354.

6.Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития у детей. – М.: Гном- Пресс,1999. – 56 с.

7.Брежнєва О.І. Формування пізнавальної активності / О.І. Брєжнєва // Дошкільне виховання. – 1998. – №2. – С. 12-14. 

8.Брушневська І.М. Ейдетика вчить, як зі звуками дружить // Логопед. – 2012. – № 10. – С. 16-23.

9.Вікова та педагогічна психологія / За ред. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинської, З.В. Огороднійчук та ін. 2-ге вид. – К.: Каравела, 2007. – 344 с. (Вікова та педагогічна психологія / За ред. О.В. Скрипченко, Л.В. Долинської та ін. – К.: Просвіта, 2001. – 416 с.).

10.Демидова А.С. Формуємо пізнавальну самостійність у старших дошкільників // Дошкільне виховання, 2006.– №10. – 10 с. 

11.Дудкевич Т. В. Дошкільна психологія / Т. В. Дудкевич. – К. : Центр учбової літератури, 2007. – 392 с.

12.Кашуба Л. В. Ейдетика: кроки до інтеграції освітніх технологій 

/ Л. В. Кашуба, А. А. Кендюхова // Конструирование учебного процесса на основе ТРИЗ-педагогики : материалы науч.-практ. конф.,  14–15 июня 2005 г.; Запорожский обл. ИППО. – Запорожье, 2005. – С. 168-179.

13.Кулачківська С.Є., Ладивір С.О. Дошкільник. Вікові та індивідуальні аспекти психологічного розвитку. – К., 1996. – 158с.

14.Лазоренко Т.Н. Структурные компоненты психологической адаптации 6-8 летних детей с ЗПР к обучению // Наука і освіта, Одеса, 2001.- С.64 – 67.

15.Литвиненко І.М. Багатоканальна діяльність – засіб розвитку пізнавальної активності. / І.М. Литвиненко // Дошкільне виховання. – № 4. – 2002. – С. 22 – 24. 

16.Логопедія. Підручник, друге видання, перероблене та доповнене. За ред. М.К.Шеремет –К.: Видавничий Дім "Слово", 2010 – 672 с.

17.Лубковский В. И. Психологические проблемы диагностики аномального развития детей / В. И. Лубковский. – М. : Педагогика, 1989. – 104 с.

18.Марцинковская Т. Д. Диагностика психического развития детей / Т. Д. Марцинковская. – М., Линка-Прес, 1997. – С. 51 – 60. 

19.Матюгин И.Ю. Школа Эйдетики. Зрительная, тактильная, обонятельная  память. – М.: Эйдос, 1994. – 26 с.

20.Основи практичної психології: підручник / [В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.]. – К. : Либідь, 1999. – 365 с.

21.Пащенко О. Ейдетика в навчанні // Дошкільне виховання. – 2010. – №5. – С. 20-22.

22.Пащенко О.Ейдетика. Що це?// Дошкільне виховання.-2008.-№11 – с.16-17.

23.Поліщук М. В. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник / В. М. Поліщук. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми: Університетська книга, 2010. – 352 с.

24.Практична психологія. Методи вивчення особистості / С.І. Болтівець, Н.А. Бастуй та інші. Вип. 1. – Суми, 1992. – С. 141-162.

25.Психологічний словник / Під. ред. В. І. Войтка. – К. : «Вища школа», 1982. – 216 с.

26.Савчук Л. Особливості  логопедичної роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку.// Дидактичні та соціально-психологічні аспекти корекційної роботи у спеціальній школі: Наук.-метод. зб.: Вип. 5. /  – К.: Наук. світ, 2002 – с.230-235. 

27.Смислова І.Ю. Розвиток пізнавальних процесів шестирічок із ЗПР // Імідж сучасного педагога. Спеціальна педагогіка: реалії та перспективи. – Полтава, 2004. – № 8 – 9 (47 – 48). – С. 59 – 61.

28.Соботович Є.Ф. Концепція стандарту спеціальної освіти дітей дошкільного віку з порушеннями мовленнєвого розвитку. / Є.Ф.Соботович // Дефектологія. – 2002. - №1. – с.2-7.

29.Тарасюк С.О., Назаревич В.В. Соціально-психологічні чинники адаптації (дезадаптації) дітей дошкільного віку із ЗПР// Дефектологія, Київ. – 2004. – № 3. – С.19-22.

30.Ульенкова У.В. Шестилетние дети с задержкой психического развития / Ульенкова У.В. - М.: Педагогика, 1990. - 184 с.

Замовити курсову роботу з психології, курсова робота з педагогіки

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!