Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Власномовна лексика англійської та української мови

власномовна лексикаКурсова робота з іноземної філології  на тему: "Власномовна  лексика словникового складу англійської та української мови"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. РОЗВИТОК ЛЕКСИЧНОГО СКЛАДУ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

1.1 Аналіз власномовної лексики української мови

1.2 Особливості власне українського словотвору 

1.3 Власномовна лексика англійської мови

 РОЗДІЛ 2.  ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВЛАСНОМОВНОЇ ЛЕКСИКИ АНГЛІЙСЬКОЇ  ТА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

2.1 Порівняльна лексикологія української та англійської мов 

2.2  Етимологічний аналіз української та англійської власномовної лексики

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу з іноземної філології  на тему: "Власномовна  лексика словникового складу англійської та української мови"

 Кількість сторінок - 30, список літератури - 25, ціна роботи - за домовленістю.

Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ:

   Мова як невід’ємна складова кожної нації завжди розвивається у тісному взаємозв’язку із суспільством, у якому функціонує. Багатство мови свідчить про рівень розвитку суспільства. З розвитком знань про світ мова невпинно зростає. Її лексичний склад не залишається в одному стійкому вигляді, а постійно змінюється. Необхідно наголосити на тому, що зміни є дуже швидкими. І тому лексичний стан будь-якої мови потребує постійного дослідження як на певному синхронному зрізі так  і в діахронічному аспекті. Саме тому лінгвістичні та соціолінгвістичні питання, пов`язані з розвитком, збагаченням словникового складу, завжди були в центрі уваги мовознавців. Абсолютний прогрес мови, наголошують науковці, насамперед виражається в розвитку словникового складу.   

     Одним з актуальних завдань сучасної лінгвістики є порівняльний аналіз власномовної лексики словникового складу української та англійської мови. Дослідження цього питання дає змогу зрозуміти тенденції розвитку мови взагалі, висвітлити проблему "мова та середовище". Адже розвиток словникового складу якраз і відбиває процес пристосування мовної системи до нових потреб комунікації у зв`язку з ускладненням середовища. 

   Співвідношення запозичених та корінних слів у різних мовах неоднакове. В українській мові запозичення становлять приблизно 10 % її словникового складу, решта слів – власномовна лексика. Для порівняння зауважмо, що в англійській мові власномовна лексика становить  всього  25 % від усього словникового складу, запозичена лексика відповідно – 75% слів.

  Вживана в сучасній українській літературній мові лексика складається з питомих слів і слів, запозичених з інших мов. Найчисленнішою групою у складі споконвічно української лексики є власне українська лексика. До неї належать не лише слова, яких немає в інших мовах (наприклад, латаття, віхола, кваша, куняти, достеменний, спочивати, полуднувати, повінь, нишпорити), а й такі, які утворено від спільних з іншими мовами та запозичених коренів за допомогою притаманних українській мові словотвірних засобів (найчастіше суфіксів). Словотвірні засоби відіграють особливо важливу роль у становленні власне української лексики, оскільки похідні лексичні одиниці не лише розширюють словниковий склад мови, а й надають словам виразної національно-мовної специфіки.

     Власномовними англійськими словами вважаються англосаксонські за походженням, принесені з континенту у V ст. германськими племенами — англами, саксами і ютами. Як основа мови, ці слова вживаються протягом більш ніж тисячоліття і, за словами Г. Ю- Князевої, не прослідковуються у жодній мові, крім англійської. Головна частина англосаксонських слів збереглася, хоча багато їх і вийшло з вжитку. Незважаючи на складні історичні умови розвитку та велику кількість запозичень, які витісняли власне англійські слова, в основі мови лежить лексика давньоанглійського періоду.

    Англійська та українська мови мають спільне індоєвропейське коріння, і певна частина словника співпадає. Кількість відповідностей в англійській та українській мовах за словниками складає біля 6870 одиниць — цифра досить вражаюча. Проте розвиток, історичні умови та особливості становлення літературної норми в цих мовах різні, і навіть те, що єднає ці дві мови, настільки “замулено” історією, що спільні та відмінні риси англійського та українського словника можна розглядати “з чистої сторінки".

      В англійській та українській мовах є багато спільного - обидві мови є індоєвропейськими за походженням; обидві свого часу відчули значний вплив іншої мовної спільноти, що домінувала і значною мірою вплинула на склад словника.  За своїм походженням лексика української та англійської мов має такі пласти:

а) спільноіндоєвропейська лексика. Відповідники у двох мовах можуть бути схожими (nose, son, mother, brother /ніс, син, мати, брат) або ж мати розбіжності у звуковій формі, що відбивають історичні фонологічні процеси, що у двох мовах проходили по-різному (three, full, apple /три, повний, яблуко). До того ж семантичний розвиток теж дав значні розбіжності у значеннях слів - нелінгвісту непросто знайти спільне у словах stone  і стіна, sit і сидіти, wогк і вергати, answer і сварити (хоча слово swear залишилося на відчутно близькій асоціативній відстані);

б) у англійській мові питомий германський, а в українській мові - питомий слов’янський елемент;

в) запозичення.

    Слова питомі (як індоєвропейського, так і германського в англійській мові та слов’янського походження в українській) належать до базового словника, власномовної лексики, а у випадку їх застарілості належать до книжної лексики. У запозичень, залежно від того, коли запозичення увійшло до мови і наскільки воно асимільоване, статус та стилістична маркованість можуть бути різними. Для порівняльного вивчення статус іншомовного слова і специфіка семантики за вживання запозичень є важливою і має певні особливості у двох порівнюваних мовах.

      Словниковий склад англійської, як і кожної іншої мови, є наслідком довгого історичного розвитку. На сучасному шаблі це складна система, елементи якої походять як з власних, так і іншомовних джерел. З історико-етимологічної точки зору словниковий склад сучасної англійської мови досить непростий: до нього увійшли лексичні одиниці сусідніх мов, що пов'язано з приходом на Британські острови різних племен. Етимологічна неоднорідність викликана наявністю різних за походженням лексичних прошарків — кельтських, латинських, скандинавських, французьких, грецьких, що утворили особливу сукупність лексичного складу. Походження словника, його історичний розвиток, умови існування відбиваються у словотворі, фонетичній будові, семантичних і стилістичних особливостях. Стосунки між словами різних джерел і складають специфіку лексики на даному етапі її вживання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1.Антрушина Г.Б. Лексикология английского языка: Учеб. пособие для студентов. 3-е изд., стереотип / Г.Б. Антрушина, О.В. Афанасьева, H.H. Морозова. – М.: Дрофа, 2001'. - 288с.

2.Архипенко Л. М. Про деякі причини іншомовних запозичень в українській мові кінця ХХ ст. / Л. М. Архипенко // Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В. И. Вернадского. – Серия "Филология". – Симферополь, 2002. – Т. 15(54). – № 1. – С. 146–149. 

3.Бондар М.В., Бондар І.В. Іншомовна лексика у сучасній українській мові // Вивчаємо українську мову та літературу. – 2005. – № 11. – С. 12 – 17.

4.Бугайчук О. В. Лексикологія англійської та української мов: Методичні рекомендації для студентів ІІІ курсу факультету лінгвістики, спеціальності “Переклад”. — К.: Вид-во НАУ, 2004. — 56 с.

5.Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов. — Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 160 с.

6.Ганич І. Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХХ – на поч. ХХІ ст. / І. Г. Ганич. – К. : Вища школа; Головне видавництво, 1985. – 360 с. 

7.Грищенко А. П. Сучасна українська літературна мова. — К.: Вища шк., 1997. — 492 с.

8.Деменчук О. В. Порівняльна лексикологія української та англійської мов. — Рівне: Перспектива, 2005. — 165 с.

9.Етимологічний словник української мови: В 7-ми томах. – К.: Наук. Думка – 1982 р.

10.Зацний Ю. А. Мова і суспільство. Збагачення словникового складу англійської мови. — Запоріжжя, 2001. — 242 с.

11.Квеселевич Д. І., Сасіна В. П. Практикум з лексикології сучасної англійської мови. — Вінниця: Нова кн., 2001. — 126 с.

12.Клименко Н. Ф. Динамічні процеси в сучасному лексиконі: [монографія] / Н. Ф. Клименко, Є. А. Карпіловська, Л. П. Кислюк. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бурого, 2008. – 336 с.

13.Клименко Н.Ф. Динаміка словникового складу сучасної української мови на тлі міжслов’янських паралелей / Н.Ф. Клименко, Є.А. Карпіловська, Л.І. Даниленко // Мовознавство.– 2003. – № 2-3. – С. 96 – ІІІ.

14.Корунець І. В. Порівняльна типологія англійської та української мов. – К.: Либідь, 1995. – 238 с.

15.Кочерган М. П. Основи зіставного мовознавства: підручник /  М. П. Кочерган. – К.: Видавничий центр Академія, 2006. – 424 с.

16.Лисиченко Л. А. Лексикологія сучасної української мови. — Харків, 1977. — 133 с.

17.Мазурик Д. В. Інноваційні процеси в лексиці сучасної української мови. — Львів, 2002. — 202 с.

18. Мостовий І. М. Лексикологія англійської мови. — Харків: Основи, 1993. — 255 с.

19.Ніколенко А.Г. Лексикологія англійської мови. – Нова книга, 2007.

20.Порівняльна лексикологія української та англійської мов : посібник для індивідуальної та самостійної роботи студентів / укладач І. О. Білецька. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. – 108 с.

21.Раєвська Н. М. Лексикологія англійської мови. — К.: Вища шк.,1979. — 189 с.

22. Селіванова О. О. Сучасна українська мова / О. О. Селіванова. – К. : Довкілля, 2006. – 716 с.

23.Стишов О.А. Особливості розвитку лексичного складу української мови кінця ХХ ст. / О.А. Стишов // Мовознавство. – 1999. – № 1. – С. 7-21.

24.Шамаєва Ю.Ю. Лексикологія англійської мови: Конспект лекцій (із завданнями) / – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2010. – 88 с.

25. Ющук І.П. Українська мова: Підручник. – 4-е вид. – К. : Либідь, 2008. – 640 с.

Замовити курсову роботу з іноземної філології на тему: "Власномовна  лексика словникового складу англійської та української мови": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!