Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування критичного мислення у молодших школярів

критичне мислення Курсова робота з педагогіки на тему: Формування критичного мислення у молодших школярів 

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  I. Теоретичні основи  формування критичного мислення у  молодших школярів

1.1 Поняття «критичність мислення» у психолого-педагогічній літературі

1.2 Особливості формування критичного мислення у молодших  школярів

РОЗДІЛ  II. Методи та прийоми  формування  критичного мислення у молодших школярів

2.1 Технології формування критичного мислення 

2.2 Формування критичного мислення на уроках читання та української мови

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про курсову роботу  на тему: Формування критичного мислення у молодших школярів 

Кількість сторінок - 31, список літератури - 34, ціна роботи - за домовленістю.

Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК

Сьогодні в Україні загальновизнана необхідність зміни стратегії навчання у загальноосвітній школі. Відбувається певна трансформація традиційного освітнього середовища та його перехід на новий зміст і структуру. Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти і Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти вміння учнів аналізувати отриману інформацію, перевіряти й переосмислювати її, самостійно приймати рішення, мислити гнучко і неупереджено, визначено одним із пріоритетних напрямів державної політики у розвитку освіти.

Означене завдання є актуальним на кожному етапі шкільної освіти, а її початкова ланка є фундаментом формування критичного мислення. В ній повинні закладатися його підвалини з перших років навчання для  еволюційного розвитку в середній і старшій школі та вищому навчальному закладі.

З’ясовано, що поняття «критичне мислення» в науковій  літературі трактується по-різному: як одна з якостей і характеристик мислення, що «виявляється в здатності людини не підпадати під вплив чужих думок, об'єктивно оцінювати позитивні та негативні аспекти явища або факту, виявляти цінне та помилкове в них; як «усвідомлений контроль за перебігом інтелектуальної діяльності людини, під час якого відбувається оцінка роботи думки»; як здатність вимогливо оцінювати свої думки, ретельно перевіряти рішення, зважувати на всі аргументи «за» і «проти», виявляючи тим самим самокритичне ставлення до своїх дій  та ін.

Досліджено, що розвиток критичного мислення в учнів початкових класів, є складним процесом, який органічно пов'язаний з процесом формування їх фундаментальних знань, вмінь і навичок. Враховуючи це, виділено наступні ознаки критичного мислення та їх вияви в учнів початкових класів:

 1. Незалежність мислення, певна самостійність думок, що включає: прагнення самостійно осмислювати навчальну та іншу інформацію; активне висловлювання власних думок щодо питань, які виникають на уроці; відсутність боязні не погодитись з однокласниками і вчителем.
 2. Опірність до навіювання думок, зразків поведінки, вимог інших. Що включає: вміння помічати помилкові судження інших учнів; вміння відстоювати власну думку; прагнення до розуміння причин (мотивів) тих чи інших тверджень, вимог, висновків.
 3. Критичне ставлення до себе, виявлення власних помилок та адекватне ставлення до них, що включає: бачення власних помилок; вміння адекватно оцінювати свої знання, якість вирішення навчальних завдань; уважне сприймання зауважень вчителя, однокласників щодо своїх помилок та недоліків.
 4. Пошукова спрямованість мислення, прагнення до знаходження кращих варіантів вирішення навчальних завдань, що включає: наявність розумної долі сумнівів щодо будь-яких «єдино вірних» рішень, висновків у процесі навчання; намагання самому розібратися в правильності тих чи інших тверджень висновків, рішень; прагнення знаходити кращі варіанти розв’язання навчальних завдань, вміння внести щось своє.
 5. Вміння брати участь у діалоговій взаємодії, що включає: намагання аргументовано висловлювати свої думки; ставлення з повагою до думок і пропозицій партнерів; вміння співпрацювати з іншими.

Підсумовано,  що розвивати критичне мислення молодших школярів слід за допо­могою добре розробленої технології чи методики, що коригується залежно від особливостей навчального предмета та повинна враховувати вікові особливості учнів. На уроках читання та української мови вчитель може роз­вивати критичне мислення учнів, поєднуючи різноманітні проблемні, пошукові, творчі та дослідницькі методи. Розвиваючи в учнів критичне мислення, вчитель формує компетентну особистість, яка буде готова до самоосвіти, самовдосконалення, прийняття нового у суспільстві.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бєлкіна-Ковальчук О.В. Технології формування критичного мислення молодших школярів  // Пед. пошук.   № 3. С. 3-7. 
 2. Бібік Н.М. Формування пізнавальних інтересів молодших школярів: навч.-метод. посібник для вчителів початкових класів/ Інс-т змісту і методів навчання. Київ. 1997. 90с.
 3. Вукіна Н. В. Дементієвська Н.П. Критичне мислення: як його навчити. Харків: вид. Группа «Основа»: «Тріада+». 2007. 112 с.
 4. Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ століття) // Освіта. 1993. № 44-46.  62 с.
 5. Державний стандарт початкової освіти: Постанова КМУ від 21.02.2018 р. № 87 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-%D0%BF
 6. Досяк І. М. Нестандартні уроки з використанням інноваційних технологій. 1- 4 класи. Харків: Основа.    160 с.
 7. Енциклопедія освіти: головний ред. В.Г.Кремень. Київ: Юрінком Інтер. 2009. 1040 с.
 8. Загальна психологія: підручник : головний ред. О.В. Скрипченко, З.В. Огородійчук та ін. Київ : Либідь. 2005. 464 с.
 9. Києнко-Романюк Л.А. Недоліки і переваги наявних психолого-педагогічних підходів до понять «критичне мислення» та «емоційний інтелект» // Наукові записки Ніжинського держ. пед. ун-ту імені М.В. Гоголя, 2005. № 3. С. 40-44.
 10. Клустер Д. Что такое критическое мышление. Критическое мышление и новые виды грамотности. Москва : ЦГЛ. С. 5-13.
 11. Ковальова В.І. Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використанням технології розвитку критичного мислення// Початкове навчання та виховання. 2009. № 16-  С.49-53.
 12. Києнко-Романюк Л.Розвиток критичного мислення в учнів і студентів: теорія і практика  // Рідна шола.    № 7. С. 13-15.
 13. Кроуфорд А., Саул В. та ін. Технології розвитку кри­тичного мислення учнів. Київ: Плеяди.  406 с.
 14. Лебідь Г.В., Хмурич Р.Н. Дослідження особливостей мислення молодших школярів // Початкова школа. 1996. №4.  С.7-9.
 15. Марченко О.Г. Формування критичного мислення школярів. Харків: ВГ «Основа». 256с.
 16. Мислення дитини / Упоряд. С.Максименко і ін. Київ: Плавник. 2004. 112с.
 17. Митник О. Розвиток критичного мислення школярів – складова життєвого успіху// Початква школа. 2000. №3. С.1-4.
 18. Нова українська школа. URL: http://nus.org.ua/
 19. Ноттурно М. Розум і довіра: мета критичного мислення // Вісник Унів-ту внутр. справ. Вип. 2.  Харків. 1997.  С. 232-245.
 20. Омельяненко С.В. Навчання критичного мислення: Метод. реком. до спецсемінару для студентів психолого-педагогічного факультету/ Кіровоградський держ. педагогічний університет ім. Володимира Винниченка. Кіровоград: РВВ КПДУ ім. В.Винниченка, 2004. 192с.
 21. Основи критичного мислення : навчальний посібник для учнів старших класів загальноосвітньої школи / О.І.Пометун, Л.М.Пилипчатіна, І.М.Сущенко, І.О.Баранова. Тернопіль: Навчальна книга «Богдан». 2010.  216 с.
 22. Пєхота О.М. Освітні технології: навч.-метод. Київ:  К.:А.С.К.    241 с.
 23. Про загальну середню освіту.  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
 24. Распопова Т.В. Розвиток креативного мислення учнів молодших класів за допомогою дидактичної гри // Початкове навчання та виховання. 2011. № 6. С. 2-11.
 25. Савченко О.Я. Дидактика початкової школи: Підручник для студ. педагог. ф-тів. Київ: Генеза. 2002.  368с.
 26. Савельєв В.Л.Критичне мислення як умова продуктивної освіти  //Європейські педагогічні студії.  Вип. 5-6.  С. 126-135.
 27. Слоньовська О.Критичне мислення – модна фішка чи ефективне знаряддя виховання і здобуття учнями знань на уроках гуманітарного циклу?  // Обрії. 2013.  № 2.  С. 27-31. 
 28. Стежко Ю. Критичне мислення як феномен ціннісної орієнтації учнівської молоді // Рідна школа. 2002. №10. С.10-13.
 29. Стребна О.В., Сошенко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. Харків: ВГ «Основа».   340с.
 30. Сучасний урок у початковій школі. 33 уроки з використанням технологій критичного мислення / Упор. Г.О. Ярош, Н.М. Седова. Харків: ВГ «Основа».  254 с.
 31. Тягло О. В. Критичне мислення: навчальний посібник. Харків: вид. група «Основа».  189 с.
 32. Фадєєва Т. О., Кіндей Л. Г. Формування логічності мислення молодших школярів на уроках рідної мови та математики // Наукові записки. Випуск 74. Серія: Педагогічні науки. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2008. С. 160-164.
 33. Штабова Л. Вправи для тренінгу мислення молодших школярів на уроках математики // Початкова школа. 2003. № 5. С. 15-
 34. Ягупов В.В. Педагогіка: Навч. посіб. для студ. пед. спец. вищ. навч. закладів. К.: Либідь, 2002. 559 с.

Замовити курсову роботу: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!