Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

фінансовий облікКурсова робота на тему: Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Теоретичні засади фінансового обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів

1.1  Економічна сутність розрахунків МШП

1.2  Аналіз нормативно-правової бази та спеціальної літератури з питань та контролю МШП

1.3  Міжнародні нормативи та зарубіжний досвід в організації облікового процесу МШП

 Висновок до Розділу 1

Розділ 2. Організаційно – економічна характеристика та організація облікової роботи на прикладі підприємства «Промінь»

2.1 Характеристика фінансово-господарської діяльності підприємства

2.2 Побудова облікової політики підприємства

2.3 Формування показників фінансової звітності та оцінки активів та зобов’язань підприємства

Висновок до Розділу 2

Розділ 3. Стан обліку розрахунків МШП підприємства

3.1 Документація господарських операцій з обліку МШП

3.2 Синтетичний та аналітичний облік МШП

3.3 Контроль розрахунків МШП

3.4 Розкриття інформації по МШП по фінансовій звітності

3.5 Шляхи удосконалення МШП

Висновок до Розділу 3

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше про курсову роботу з фінансвого обліку на тему: Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів  Кількість сторінок - 50, список літератури - 30, є додатки, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

        Малоцінні предмети є невід’ємним складником будь-якого виду діяльності. Пооб’єктно їх вартість для суб’єктів господарювання є незначною. Проте, якщо брати до уваги той факт, що основним джерелом їх надходження на підприємство є придбання у постачальників, то у своїй загальній вартості вони можуть займати суттєву частку його витрат. Раціонально організована система обліку малоцінних і швидкозношуваних активів може бути підставою для контролю понесення таких витрат та ефективного використання.  

    До малоцінних і швидкозношуваних предметів відносять ті, що використовуються не більше одного року чи одного операційного циклу, якщо він перевищує рік. До них можна віднести інструменти, господарський інвентар, спеціальні пристрої, пристосування, спеціальний одяг, взуття тощо.

Незважаючи на те, що питання обліку малоцінних і швидкозношуваних матеріальних активів розглядаються у багатьох економічних джерелах, дослідження питань організації їх обліку трапляються досить рідко.

       Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про МШП і розкриття її у фінансовій звітності визначає Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Цим положенням передбачено, що до складу запасів входять малоцінні та швидкозношувальні предмети, які використовуються не більше одного року або одного операційного циклу, якщо він більше року. Відповідно до П(с)БО 9 “Запаси”, малоцінні та швидкозношувальні предмети визнаються активом, якщо: 

- існує імовірність того, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов'язані з їх використанням; 

- вартість МШП може бути достовірно визначена. 

   Нормативно-правова база з обліку, аналізу та аудиту виробничих запасів підприємств та організацій є досить складною та обширною і наведені вище законодавчі акти є лише основними документами даної сукупності. Окрім них існують інші накази, листи, роз'яснення Міністерств фінансів та статистики України, спрямовані на деталізацію положень основних нормативних актів з даної ділянки бухгалтерського обліку, роз'яснення порядку його ведення у випадку внесення змін до законодавства та ін.

    Одним з ключових питань в організації обліку є побудова чіткої схеми обліку, яка відображає послідовність формування інформації про малоцінні предмети в обліку та звітності. Поділ на оборотні і необоротні матеріальні малоцінні активи обумовлює особливості організації їх обліку в бухгалтерії. Операції з надходження МШП оформляються накладними, проте ці документи є підставою для різних записів у бухгалтерському обліку. 

     Для предметів, що підпадають під ознаку МШП, це оприбуткування на рахунку 22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”. За його дебетом відображають придбані, виготовлені або безоплатно отримані предмети за їх первісною вартістю. За кредитом — відпуск МШП в експлуатацію за обліковою вартістю, списання нестач і втрат від псування таких предметів. Згідно з П(С)БО 9 “Запаси” одиницею бухгалтерського обліку МШП буде їхнє найменування або однорідна група (вид).

    Організація бухгалтерського обліку МШП на підприємстві передбачає своєчасне складання первинних документів, дотримання правил при прийманні МШП на склад та відпуску їх в експлуатацію. МШП, що надходять від постачальників, приймаються на склад матеріально відповідальною особою. При відпуску МШП зі складу в експлуатацію їхню вартість списують на затрати виробництва або відносять на витрати періоду. Пізніше щодо таких МШП має бути організований оперативний облік в кількісному вимірі за місцями експлуатації та матеріально відповідальними особами протягом усього строку їхнього фактичного використання (п. 23 П(С)БО 9).

    Організацію обліку малоцінних і швидкозношуваних матеріальних активів здійснюють, виходячи з їх економічної суті, у двох площинах: в бухгалтерії та місцях експлуатації (використання). Організацію обліку малоцінних активів, які є в експлуатації (користуванні), слід здійснювати, з урахуванням організаційних особливостей діяльності суб’єкта господарювання.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

1.Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік: [підручник для студентів спеціальності “Облік і аудит” вищих навчальних закладів – 8-ме вид., доп. і перероб.] – Житомир: ПП “Рута”, 2009. – 912 с. 

2.Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: підручник / Ф.Ф. Бутинець. – Вид. 2-е, доп. і перероб. – Житомир, ЖТІ, 2011. – 640 с.

3.Власюк Г.В. Проблеми організації бухгалтерського обліку та шляхи їх вирішення / Г.В. Власюк // Держава та регіони. – 2009. – №6. – С. 40-44.

4.Гопцій Р. Втрачені та неповернені МШП: наслідки для працівника та роботодавця // Все про бухгалтерський облік. - 2008. - №108. - С. 11-13

5.Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т.2 / Редкл.: С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2001. – 848 с.

6.Заруба І. Малоцінні та швидкозношувані пред¬мети: особливості обліку [Текст] / І. Заруба // Все про бухгалтерський облік. - 2008. - № 108 (19.11.2008).- С. 6-8

7.Зелікман В. Д. Удосконалення системи обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів в умовах металургійного підприємства [Текст] / [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/16_NTP_2008/Economics/33532.doc.htm

8. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс]: затверджена наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291 (із змінами та доповненнями) - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

9.Кесарчук Г.С., Машика М.В. Облік МШП: актуальні проблеми та шляхи вдосконалення [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2014_1_45

10.Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення [Текст] : Навчальний посібник – Київ: Центр навчальної літератури, 2004. – 440 с.

11.Кобилянська О. І. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / О. І. Коблянська. – 2-е вид., випр. і доп. – К. : Знання, 2007. – 471с.

12.Ковальчук  І. В. Економіка підприємства: навч. посіб. / І. В. Ковальчук. – К. : Знання, 2008. – 679 с. 

13.Литвинцева Г.С. Методи списання виробничих запасів: переваги та недоліки [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://www.rusnauka.com/29_SSN_2013/Economics/7_146195.doc.htm

14.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів [Електронний ресурс]: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 10.01.2007 р. № 2 (із змінами та доповненнями) - Режим доступу: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=293629&cat_id=293536 

15.Національне положення (стандарт) бухгалтерського облiку  «Загальні вимоги до фінансової звітності». Затверджено наказом Мiнiстерства фiнансiв України 07.02.13 р. № 73. Зареєстровано в Мiнiстерствi юстицiї України 28.02.13 р. за N 336/22868 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13

16.Омелянович М. Оцінка вибуття запасів: вивчаємо методи / М. Омелянович // Все про бухгалтерський облік. – 2011. – №47. – С. 19.

17.Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minrd.gov.ua/fizichnim-osobam/zakonodavstvo/kodeksi/53771.html

18.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби” [Електронний ресурс]: затверджені наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. №92 (із змінами та доповненнями) - Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 

19.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси” [Електронний ресурс]: затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20жовтня 1999 №246 (із змінами та доповненнями) - Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 

20.Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 року № 996 – ХIV // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

21.Пушкар М. С. Фінансовий облік [Текст] : Підручник / М. С. Пушкар. Навч. видання. – Тернопіль : Карт–бланш, 2002. – 628 с.

22.Риндя А. Облік операцій з основними засобами [Текст] / А. Риндя // Податки та бухгалтерський облік. Спеціальний випуск. – 2006. – № 6. – C. 4-29

23.Савельєва Г.Ю. Основні засоби: проблеми сучасного обліку // Держава та регіони. Наук-практ. журнал. Серія: Ек-ка та підприємництво. – 2002. - №4. – С.241-245.

24.Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. – К.: Знання, 2004. – С. 172-192.

25.Сажинець С.Й. Актуальні питання розвитку системи обліку оборотних малоцінних та швидкозношуваних матеріальних активів на підприємстві [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Menegment/2012_721/42.pdf

26.Солошенко Л. Малоцінні активи: особливості обліку //  Податки та бухгалтерський облік. - 2006. - №77. - С.15-22.

27.Сопко В.В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / В.В. Сопко. – К.: КНЕУ, 2000. – 578 с. 

28.Ткаченко Н.М. Бухгалтерський та фінансовий облік на підприємствах України: підручник для студ. вузів екон. спец. / Н.М. Ткаченко. – 5-те вид. допов. і перероб. – К.: А.С.К, 2000. – 578 с.

29.Цебень Р. Л. // Облікова політика основних засобів у контексті впровадження Податкового кодексу України − 2011. − № 6. − С. 3-10

30.Шваб Л. І. Економіка підприємства: навч. посібник /  Л. І. Шваб. – К. : Каравелла, 2008. – 584 с.

 Замовити курсову роботу з  фінансового обліку на тему: Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!