Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Розвиток мислення учнів середніх класів

розвиток мисленняКурсова робота з психології на тему: Розвиток мислення учнів середніх класів

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  I. Теоретичні основи  розвитку мислення в учнів середніх класів

1.1. Мислення – як один з основних пізнавальних процесів особистості

1.2. Характеристика особливостей мислення в підлітковому віці

1.3. Розвиток та активізація мислення в учнів середніх класів

 РОЗДІЛ  II. Дослідження особливостей розвитку мислення в учнів середніх класів

2.1. Методики дослідження розвитку мислення в учнів середніх класів

2.2. Аналіз результатів дослідження

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

ВИСНОВКИ

     Мислення – процес опосередкованого і узагальненого відображення людиною предметів і явищ об’єктивної дійсності в їх істотних зв’язках і відношеннях. Кожен вид мислення займає певне місце в процесі психічного і розумового розвитку дитини. Більш прості його види не зникають з появою складніших, а продовжують розвиватися протягом усього життя і є необхідними для виконання різних видів людської діяльності.

     Основи мислення формуються в ранньому дитинстві. Проблемою особливостей та розвитку мислення займалися такі вчені: Л. Виготський, В. Давидов, О.Леонтьєв, С. Рубінштейн, Д. Ельконін, П. Гальперін, Ж. Піаже. На підлітковий вік припадає активний пізнавальний розвиток особистості. Упродовж цього періоду триває розвиток мислення, пам'яті, формується цілісніше усвідомлення того, що відбувається навколо, розширюються межі уяви, діапазон суджень. Ці можливості пізнання сприяють швидкому нагромадженню знань. Когнітивний розвиток у підлітковому віці характеризується розвитком абстрактного мислення, логічної пам'яті, використанням метакогнітивних (пов'язаних з виробленням стилю інтелектуальної діяльності) навичок. Ці фактори суттєво впливають на зміст думок підлітка, його здатність до моральних суджень.

     Новим у розвитку мислення підлітка є зміна способів розв'язування пізнавальних завдань. На відміну від молодшого школяра він починає аналіз завдань зі з'ясування можливих відношень у наявних даних, висуває різні припущення про їх зв'язок, а потім перевіряє їх. У підлітка розвивається вміння оперувати гіпотезами у процесі розв'язування мислительних завдань. Мислення на рівні формальних операцій передбачає вміння формулювати, перевіряти та оцінювати гіпотези, маніпулювати не тільки відомими фактами, які можна перевірити, а й думками, які суперечать наявним знанням. Це розвиває здатність підлітків планувати і передбачати.

     Нерідко підлітки відчувають труднощі в процесі мислення, відчувається недостатня розвиненість таких мислительних операцій, як аналіз, синтез, порівняння, узагальнення. А засвоєння ними понять часто є неглибоким. Зосередженість на деталях, дрібних фактах заважає виокремити головне і зробити необхідні узагальнення. Іноді їм не вистачає критичності в оцінюванні власної розумової діяльності, наприклад, у них рідко виникають сумніви щодо якості написаного твору чи іншої виконаної ними роботи. Тому часто неохоче сприймають пропозиції ще раз обдумати виконане завдання.

     Щоб успішно розвивати мислення дітей, треба правильно розуміти характер його розвитку. У сучасній психології вважається, що розумовий розвиток характеризується єдністю змісту, операцій і мотивів пізнавальної діяльності. Ці три аспекти взаємопов’язані, але кожний потребує спеціальної уваги до себе в педагогічному керуванні ними. Мислення може розвиватися на основі набуття знань у різних сферах життя. Ще К. Д. Ушинський, підкреслюючи важливу роль знань у розвитку мислення, писав, що розум є не що інше, як добре організована система знань.

   У процесі навчання дитина засвоює поняття про предмети та явища об’єктивної дійсності. Діти повинні аналізувати предмети або явища, виділяти й абстрагувати в них істотні властивості та зв’язки, узагальнювати їх, тобто успішне засвоєння понять можливе лише за умови активної розумової діяльності.

Розвиток мислення відбувається у зв’язку з розвитком пізнавального інтересу дитини до явищ природи і суспільного життя, який виявляється в допитливості, у прагненні всебічно їх пізнати. Пізнавальні інтереси стають одним із найважливіших мотивів, або стимулів, активно здобувати нові знання, шукати в них відповіді на запитання, які завжди виникають у процесі навчання. Важливим засобом підтримання інтересу є вміння педагога під час викладу нового матеріалу здивувати дітей новими фактами, збудити в них бажання дізнатися про нове, ще їм не відоме.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Альманах психологических тестов / под ред. Р. Р. Римских, С. А Римских. – М. : КСП, 1996. – 400 с. 

2.Бандурка О.М., Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи психології і педагогіки: Підручник. – Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр.справ, 2003. 

3.Брушлинский А. В. Психология мышления и проблемное обучение / А. В. Брушлинский. – М. : Знание, 1983. – 96 с. 

4.Бурлаков Ю. А. Механизмы речи и мышления / Ю. А. Бурлаков. – М. : Изд-во МГУ, 1995. – 64 с.

5.Выготский Л. С. Мышление и речь / Л. С. Вы-готский. – М. : Лабиринт, 1999. – 144 с.

6.Ковальова В.І. Формування творчих та пізнавальних здібностей учнів з використанням технології розвитку критичного мислення. // Початкове навчання та виховання. – 2009. - № 16-18. – С.49-53.

7.Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк / [під ред. Л. Н. Проколієнко] – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.

8.Леонтьєв А. Н. Діяльність. Свідомість. Особа / А. Н. Леонтьев. – М.: Сенс, 2005. – 352 с.

9.Локалова Н. П. Уроки психологического развития в средней школе (V—VI классы) / Н. П. Локалова. — М. : Ось-89, 2001. — 128 с.

10.Макарова Л.Л., Синельников В.М. Загальна психологія: Навч. посібник для студентів ВНЗ. – Київ: Центр. навч. літ-ри, 2005.- 130с.

11.Максименко С. Д. Індивідуальні особливості мислення дитини / С. Д. Максименко. – К. : Знан-ня, 1977. – 148 с.

12.Матюшкин А. М. Проблемні ситуації в мисленні і навчанні / А. М. Матюшкин. – М.: Директмедиа Паблішинг, 2008. – 392 с.

13.Олійник О.О. Теоретичні підходи у дослідженні інтелекту та мислення [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP/article/view/2117/2108

14.Основи практичної психології: підручник / [В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.]. – К. : Либідь, 1999. – 365 с.

15.Поліщук М. В. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник / В. М. Поліщук. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми: Університетська книга, 2010. – 352 с.

16.Практична психологія. Методи вивчення особистості / С.І. Болтівець, Н.А. Бастуй та інші. Вип. 1. – Суми, 1992. – С. 141-162.

17.Психология личности: тесты, опросники, методики / Авт. Сост Н.В.Киршева и Н.В.Рябчикова. – М., 1995. – 220 с.

18.Психологічний словник / Під. ред. В. І. Войтка. – К. : «Вища школа», 1982. – 216с.

19.Рабочая книга школьного психолога/ Под ред.И.В.Дубровиной.– М.,1991.303 с.

20.Скрипченко О. В. Психічний розвиток учнів / О. В. Скрипченко – К. : Рад. шк., 1974. – 49 с.

Тихомиров О. Д. Психологія мислення: навчальний посібник / О. Д. Тихомиров. – М.: Видавництво Московського університету, 1984. – 272 с.

 Детальніше про курсову роботу з психології на тему: Розвиток мислення учнів середніх класів

Кількість сторінок - 38, список літератури - 20, додатки.  Для дослідження особливостей розвитку мислення в учнів середніх класів було обрано методики: «Зайве слово», «Тип мислення», «Протилежності», «Суттєві ознаки»  та методика дослідження швидкості мислення. У курсовій роботі розкрито хід проведення та аналіз результатів емпіричного дослідження. Всього у дослідженні брали участь 16 учнів 7 класу ЗНЗ. Ціна роботи - за домовленістю.

Замовити курсову роботу з психології: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!