Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Соціальне виховання особистості у педагогічному досвіді Василя Сухомлинського

Василь Сухомлинський з учнямиКурсова робота з соціальної педагогіки на тему: Соціальне виховання особистості у педагогічному досвіді Василя Сухомлинського

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. СОЦІАЛЬНЕ ВИХОВАННЯ ЯК КАТЕГОРІЯ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ

1.1 Проблема соціального виховання у соціально-педагогічній теорії

1.2 Зміст та функції соціального виховання

1.3 Головні ідеї педагогічної концепції В.Сухомлинського

 Розділ  2. ТВОРЧЕ ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ В.СУХОМЛИНСЬКОГО В СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Актуальність ідей  В.Сухомлинського в сучасному процесі соціального виховання

2.2 Використання досвіду В.Сухомлинського в процесі соціального виховання 

2.3 Соціально-педагогічні функції вчителя у педагогічній системі В.Сухомлинського 

Висновки

Список використаної літератури

Детальніше про курсову роботу з соціальної педагогіки  на тему: "Соціальне виховання особистості у педагогічному досвіді Василя Сухомлинського". Кількість сторінок - 32, список літератури - 30, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Висновок

Теоретичний аналіз наукової літератури, вивчення соціально-педагогічного досвіду свідчить про зростання інтересу вчених і педагогів-практиків до проблеми соціального виховання особистості.  Феномен соціального виховання може бути зрозумілим і розкритим у категоріальній єдності з такими поняттями, як соціальний розвиток і соціалізація. Суть указаної діалектичної єдності виявляється в такому: соціальний розвиток – загальний процес соціального становлення людини; соціалізація – розвиток, обумовлений конкретними соціальними умовами; соціальне виховання – відносно соціально контрольований процес розвитку людини в ході її соціалізації. Інакше кажучи, соціальне виховання постає як інтегрований, педагогічно керований і підконтрольний соціалізаційний процес.

Соціальне виховання – це процес і результат відтворення наступних поколінь на засадах турботи про соціокультурний розвиток суспільства. У межах соціальної педагогіки соціальне виховання може розглядатися як процес сприяння продуктивному особистісному росту людини під час вирішення нею важливих завдань взаємодії з оточуючим середовищем. Це, передусім, завдання досягнення життєвого успіху, соціальної компетентності, конкурентноздатності, соціального самовизначення у змінному щодо умов соціумі. Крім цього, соціальне виховання можна окреслити як систему цілеспрямованого впливу суспільства на цінності, відносини та життєві смисли окремої людини та соціальних макрогруп в інтересах узгодження особистісного  та загально суспільного розвитку.

  Головна функція соціального виховання полягає в передачі з покоління в покоління всього того основного досвіду, який людство накопичило в усіх сферах суспільно-економічного, політичного і культурного життя. А також направлене на створення гуманних відносин в суспільстві, пошук нових педагогічно-компетентних рішень у різноманітних кризових ситуаціях.

     Об’єктом соціального виховання є система соціальних відносин людини серед оточуючих, а предметом – процес педагогічного впливу на соціальні взаємовідносини людини протягом всього її життя і в різноманітних сферах її існування. 

      Проблемам навчання та виховання дітей в дусі гуманізму особливу увагу надавав  видатний український педагог В. О. Сухомлинський. Він неодноразово підкреслював, що немає і не може бути виховання гуманіста без людської любові і поваги до вихованців, бо саме розумна любов і повага роблять дитину

здатною піддаватись впливові педагога і колективу. Усі твори видатного педагога пройняті безмежною вірою в людину, щедрість і благородство її душі, невичерпне багатство інтелектуальних і моральних сил і в ті величезні виховні можливості, які створює суспільство. Учений - педагог ставить у своїх творах найрізноманітніші проблеми навчання та виховання. Це передусім проблеми морального й естетичного виховання, розумового розвитку, формування світогляду, проблеми всебічного гармонійного розвитку і громадянського виховання. Читаючи твори В. О. Сухомлинського, можна відзначити, що вони наповнені не тільки педагогічним, але і глибоким психологічним змістом.

    Виховання на основі пріоритету загальнолюдських цінностей у педагогічній діяльності В.О.Сухомлинського – це основа розробленої ним концепції гуманної педагогіки. У своїх працях Василь Олександрович дає відповіді на питання про значення та зміст загальнолюдських норм життєдіяльності. Він вважав, що людину слід навчати і виховувати тільки гуманною, у дусі загальнолюдських норм. В.О. Сухомлинський ставив людину на перше місце і виховання в ній всього людяного поклав в основу гуманної педагогіки. Демократична і гуманістична основа в його педагогічній спадщині ґрунтується на положенні про особливу і безумовну самоцінність людини, її власну людську гідність. 

Отже, основними ідеями гуманістичної педагогіки В.О. Сухомлинського є:

• визнання особистості дитини вищою соціальною цінністю; 

• глибоке вивчення особливостей дитини; 

• творча, виборча опора на здібності, прагнення, дитячі бажання у педагогічному процесі; 

• бачення виховання у майбутньому; 

• гармонійний розвиток розуму і почуттів дитини; 

• насичення виховання проблемами людини, його духовного світу; 

• гуманізація міжособистісних відносин; 

• органічне поєднання виховання і навчання; 

• виховання красотою оточуючого світу; 

• забезпечення максимально сприятливих умов для вільного і творчого розвитку особистості. 

  Власною педагогічною діяльністю, унікальним педагогічним експериментом у Павлиській школі В.Сухомлинський переконливо довів, що школа як соціальний інститут спроможна повноцінно виконувати всі свої функції за умови тісної співпраці з соціальним оточенням, тобто за умови функціонування її як відкритої виховної системи. Виключно важливого значення надавав зв'язку діяльності школи з життям. Розвиваючи різноманітні форми взаємодії та співпраці з середовищем, школа В.Сухомлинського наповнила його педагогічним змістом, перетворилася з місця навчання дітей в освітньо-культурний виховний центр.

   Розглядаючи сутність діалектики розвитку гуманної особистості, В.О. Сухомлинський сформулював принципово важливе положення: гуманне виховання вимагає особливої культури педагогічної праці глибокого вдосконалення педагогічного процесу вглиб, у напрямі підвищення культури морально-емоційних відносин між вихователем і колективом, між вихователем і остистістю кожного вихованця.

Список  використаної літератури:

1. Антонець М.Я. Василь Сухомлинський і сучасність: особистісно-орієнтована шкільна освіта // Педагогічна газета. – 2001. –№11. – С.6.

2. Бех І.Д. Сухомлинський В.О. і проблема виховання в дитини почуття цінності іншої людини // Наука і освіта. – 2001. – №5. – С.10-14.

3. Біла О. Творче використання спадщини В.О.Сухомлинського у художньо-виховній роботі вчителя початкової ланки // Наука і освіта. – 2001. –№5. – С.7-9.

4.Бондар Л.С. До питання виховання моральних цінностей у школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського // Наука і освіта. – 2001. – №5. – С.18-21.

5.Волошина В.Я. Дидактична сутність поняття “Індивідуалізація” в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського // Наука і освіта. – 2001. – №5. – С.22-25.

6.Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. В.І.Сипченка. – Слов’янськ: Видавничий центр СДПУ, 2007. – 182 с.

7.Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – С. 596

8.Жигайло Н. І. Соціально–виховні інститути в системі соціалізації особистості / Н. І. Жигайло // Соціальна педагогіка : підруч. / Н. І. Жигайло. – Львів : Новий Світ, 2007. – С. 117–123. 

9.Ісаченко В.В., Цокур Р.М. Використання ідей гуманістичної педагогіки В.О.Сухомлинського у практиці підготовки майбутніх педагогів // Наука і освіта. – 2001. –№5. – С.30-33.

10.Коваль Л., Звєрєва І., Хлєбік С. Соціальна педагогіка / Соціальна робота: Навч. посібник. – К.: ІЗМН, 1997. – 390 с.

11.Кондратенко Л.О. Виховання “справжньої” людини в спадщині В.О.Сухомлинського та "самоактуалізація особистості" в концепції А.Г.Маслоу: спроба порівняльного аналізу // Наука і освіта. – 2001. –  №5. – С.38-41.

12.Крамаренко Л. Використання педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського в навчально-виховному процесі // Рідна школа. – 2001. - №6. – С.12-14. 

13.Лимар Ю.В. Соціальне виховання в Україні: теоретико –методологічний аспект /

14.Лобанова С. І. Сучасні підходи до визначення сутності поняття "соціальне виховання" / С. І. Лобанова // Соціальна педагогіка : теорія і практика. – 2010. – № 3. – С. 19–28. 

15.Ніколаєнко С. Трансформація педагогічних ідей В.О. Сухомлинського в законодавстві про освіту // Рідна школа. – 2003. – грудень (№12). – С.3-5.

16.Оржеховська В. Втілення гуманістичних ідей В.О.Сухомлинського у превентивній роботі з неповнолітніми // Наукові записки. – Вип. 52. – Ч.1. – Серія: Пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – С.58-60.

17.Пащенко М. Ідеї В.О. Сухомлинського про роль сім'ї у вихованні загальнолюдських цінностей у практиці Сахнівської школи // Наукові записки. – Вип. 52. – Ч.1. – Серія: Пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – С.179-182.

18.Пескун С. Вплив ідей В.О. Сухомлинського на формування природничо-наукового мислення школярів у навчально-виховному процесі // Наукові записки. – Вип. 52. – Ч.2. – Серія: Пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – С.165-167.

19.Петрук Л.П. Виховання школярів засобами народної педагогіки у творчій спадщині В.О. Сухомлинського /Л. Петрук. – Рівне, 1994. – 151 с.

20.Поліщук В. Соціальний педагог у сучасній українській школі: в контексті поглядів В. О. Сухомлинського // Наукові записки. – Вип. 52. – Ч.1. – Серія: Пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – С.190-194.

21.Розенберг А. Педагогіка Василя Сухомлинського як цілісна виховна система // Наукові записки. – Вип. 52. – Ч.1. – Серія: Пед. науки. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. – 2003. – С.66-69.

22.Савченко О. Я. Навчально-виховне середовище сучасної школи: діалог з В. О. Сухомлинським / О. Я. Савченко // Науковий вісник Миколаївського державного університету. Педагогічні науки : зб. наук. праць. – Миколаїв : МДУ, 2004. – Вип. 8. – С. 4–9.

23.Сейко Н.А. Соціальна педагогіка: Курс лекцій. – Житомир: Житомир.держ. пед. ун-тет, 2002. – 260 с.

24.Сухомлинський В. О. Думки про шкільне виховання / В. О. Сухомлинський // Вибрані твори : у 5 т. : Т. 5. - К. : Рад. шк., 1976- 1977. -С. 378-392.

25.Сухомлинський В. О. Людина неповторна / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв.: у 5 т. – К. : Рад. шк., 1977. – Т. 5. – С. 80–96.

26.Сухомлинський В. О. Проблеми виховання всебічно розвиненої особистості / В. О. Сухомлинський // Вибр. тв. : у 5 т. – К. : Рад. шк., 1976. – Т. 1. – С. 55–206.

27.Сухомлинський В.А. Серце віддаю дітям / В.О. Сухомлинський // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 3. – К. : Рад. школа, 1977. – С. 7-279.

28.Сухомлинський В.О. Сто порад учителеві / В.О. Сухомлинський  // Вибр. твори: В 5-ти т. – Т. 2.  К. : Рад. школа, 1976. – С. 419-654.

29.Ткачова Н.О. Використання ідей В.Сухомлинського про опанування школярами цінностей „свобода" і „відповідальність" // Зб. наук. праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г.Короленка. – Вип. 5 (44). – Полтава, 2005. – Серія “Педагогічні науки”. – С.286-294.

30.Трансформація гуманістичних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі/ Збірник статтей /Упоряд. Н.А. Калініченко. – Кіровоград: КОІППО імені Василя Сухомлинського, 2013. – 210 с.

Замовити курсову роботу з соціальної педагогіки  на тему: "Соціальне виховання особистості у педагогічному досвіді Василя Сухомлинського"

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!