Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Види та типи пам'яті

види та типи пам'ятіКурсова робота з психології на тему: Види та типи пам'яті 

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ ПАМ’ЯТІ 

1.1 Поняття пам'ять у науковій літературі

1.2 Види та типи пам’яті у психології

Висновок до Розділу 1

 РОЗДІЛ 2. ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТИПІВ ПАМ’ЯТІ

2.1 Організація та методи дослідження типів пам’яті

2.2 Аналіз результатів дослідження

Висновок до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше про курсову роботу з психології на тему "Види та типи пам'яті": Кількість сторінок - 37, список літератури - 20, ціна роботи - за домовленістю. 

Наукове дослідження проводилося на базі  ЗНЗ  № ???? м. Києва за участю учнів старших класів (11 клас). Всього – 18 учнів. Психологічний інструментарій дослідження типів пам’яті: Методика «Визначення типу пам'яті», Методика «Довготривала пам'ять», Методика «Вивчення логічної та механічної пам'яті». Замовити курсову роботу з психолоії: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Загальні висновки:

     Пам’ять — це система складних психічних процесів, за допомогою яких людина накопичує і зберігає у свідомості інформацію та відтворює її залежно від потреби. Такими процесами пам’яті є запам’ятовування, зберігання, відтворення і забування. Ці процеси тісно пов’язані між собою, формуються і виявляються в діяльності та залежать від неї.

     Пам'ять відіграє важливу роль у житті людини та її професійної діяльності. Вона лежить в основі будь-якого психічного явища і забезпечує єдність і цілісність особистості. Пам'ять називають цементом особистості. При порушенні пам'яті порушується психічне здоров'я людини, й особистість як цілісна система розпадається, руйнується. 

     Існує кілька засад класифікації типів пам’яті. Так, за характером психічної активності в діяльності розрізняють: рухову, емоційну, образну і словесно-логічну пам’ять. Залежно від переважного розвитку того чи іншого каналу, за допомогою якого в нервовій системі відбувається сприймання, зберігання і відтворення інформації, окремі люди можуть бути наділені різними типами пам’яті: зоровою, слуховою, моторною. Врахування типу пам’яті при виборі людиною професії, змістовними характеристиками якої вона є, забезпечує високу ефективність праці і професіоналізм в майбутньому. Однак найчастіше у людей досить добре розвинуті всі канали надходження інформації, що дає підстави говорити про змішаний тип пам’яті.

     Залежно від мети діяльності виділяють мимовільну і довільну пам’ять. Мимовільна пам’ять характеризується тим, що людина запам’ятовує і відтворює матеріал, не ставлячи перед собою мету щось запам’ятати чи пригадати. Якщо людина свідомо ставить перед собою завдання запам’ятати і зберегти матеріал, то таке запам’ятовування називається довільним.

Пам'ять характеризується трьома основними процесами: запам'ятовування (введення інформації в пам'ять), збереження (утримання) і відтворення. Організація запам'ятовування впливає на збереження. Якість збереження визначає відтворення.

      Наочно-образний тип пам'яті диференціюється залежно від того, який аналізатор виявляється найбільш продуктивним при запам'ятовуванні різних вражень. Відповідно до цього розрізняють наступні типи пам’яті: зоровий, слуховий, руховий, комбінований, або змішаний (зорово-слуховий, зорово-руховий і слухоруховий). Одні люди краще запам’ятовують те, що сприйняте зором, інші — при слуховому сприйнятті, треті — за участю рухових відчуттів, четверті — при змішаному способі запам’ятовування. Експериментальні дослідження показали, що найбільш поширеним є змішаний тип пам’яті. Чисті типи пам’яті зустрічаються рідко. У школярів вони спостерігаються в межах лише від 1 до 3% (дослідження Нечаєва); надалі, у зв’язку з розвитком тих або інших аналізаторів, відмінності між типами пам’яті можуть збільшуватися.

    За результатами нашого дослідження ми з’ясували, що 33, 33% респондентів мають комбіновані типи пам’яті, що є цілком прийнятним результатом, оскільки у “чистому вигляді” окремі типи пам’яті зустрічаються достатньо  рідко. Більша частина респондентів  - 66, 67 % мають високий рівень довготривалої пам’яті. Середній та низький рівень довготривалої пам’яті  мають однакові показники у групі досліджуваних по 16, 67% відповідно, а в сукупності – 33,33%. 

   Як випливає з результатів дослідження, абсолютна більшість  респондентів – 88, 88% мають низький рівень механічної пам’яті. Розвиток об’єму логічної пам’яті у переважної більшості досліджуваних (61,11% ) нижче середнього рівня, але в цілому в даній групі логічна пам'ять краще розвинута ніж механічна. Отже, у зв’язку з вищезазначеними результатами дослідження постає необхідність подальшого вивчення типів пам’яті та її властивостей, розвиток яких детермінує злагоджене функціонування мнемічних процесів людини.

Список використаної літератури:

1.Альманах психологических тестов / под ред. Р. Р. Римских, С. А Римских. – М. : КСП, 1996. – 400 с. 

2. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения // Психология памяти: Хрестоматия / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова. – 3 е изд. – М.: “ЧеРо”, 2002. – 816 с.

3. Баддли А. Пам'ять: пер. с англ. / А. Баддли, М. Айзенк, М. Андерсон. — СПб.: Питер, 2011. — 560 с.

4. Бандурка О.М., Тюріна В.О., Федоренко О.І. Основи психології і педагогіки: Підручник. – Харків: Вид-во нац. ун-ту внутр.справ, 2003. – 365 с. 

5. Бочарова С.П. Психология и память. Теория и практика для обучения и работы / С.П. Бочарова. — Харьков: Гуманитарный центр, 2007. — 384 с.

6.Заика Е. В. Экспериментальные исследования памяти / Е. В. Заика. – Х.: «Гуманитарный Центр», 2013. – 396 с.

7. Костюк Г. С. Навчально-виховний процес і психічний розвиток особистості / Г. С. Костюк / [під ред. Л. Н. Проколієнко] – К. : Рад. шк., 1989. – 608 с.

8.Лебедєва Н. Г.  Психологія : навч. посіб. / Н. Г. Лебедєва, О. Т. Джурелюк, Д. О. Самойленко; Донбас. держ. техн. ун-т. - Алчевськ, 2008. - 268 c. 

9. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. – 2-ге вид., допов. / М’ясоїд П.А. – К.: Вища шк., 2001. – 487 с. – С. 278 – 296.

10. Макарова Л.Л., Синельников В.М. Загальна психологія: Навч. посібник для студентів ВНЗ. – Київ: Центр. навч. літ-ри, 2005.- 130с.

11.Маклаков А. Г. Общая психология / Маклаков А. Г. — СПб: Питер 2001. – 592 с.: ил. – С. 247 – 281.

12.Основи практичної психології: підручник / [В. Панок, Т. Титаренко, Н. Чепелєва та ін.]. – К. : Либідь, 1999. – 365 с.

13.Пам'ять дитини / ред.: С. Максименко. - К. : Главник, 2004. - 95 c. 

14.Поліщук М. В. Вікова і педагогічна психологія: навчальний посібник / В. М. Поліщук. – Вид. 3-тє, виправ. – Суми: Університетська книга, 2010. – 352 с.

15.Практична психологія. Методи вивчення особистості / С.І. Болтівець, Н.А. Бастуй та інші. Вип. 1. – Суми, 1992. – С. 141-162.

16.Психология личности: тесты, опросники, методики / Авт. Сост Н.В.Киршева и Н.В.Рябчикова. – М., 1995. – 220 с.

17.Психологічний словник / Під. ред. В. І. Войтка. – К. : «Вища школа», 1982. – 216с.

18. Психологія: Підручник / Ю.Л. Трофімов та ін. – К., 1999. – С. 217-245.

19.Рабочая книга школьного психолога/ Под ред.И.В.Дубровиной.– М.,1991.303 с.

20.Розвиток пізнавальних процесів дитини / упоряд.:С.Максименко, В.Маценко, О.Главник. – К.: Мікрос- переключення уваги. СВС, 2003. – 112 с.

Замовити курсову роботу з психології

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!