Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Компаративний аналіз творчості М.Коцюбинського та К. Гамсуна

Кнут Гамсун твір "Пан"Курсова робота з світової літератури на тему: Компаративний аналіз творчості М.Коцюбинського та К. Гамсуна  на прикладі повісті «Тіні забутих предків» та роману «Пан»

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1

ТИПОЛОГІЧНІ ЗВ’ЯЗКИ МІЖ НОРВЕЗЬКОЮ ТА УКРАЇНСЬКОЮ ЛІТЕРАТУРОЮ 

1.1 Вплив творчості  норвезька класика Кнута Гамсуна на літературний процес в Україні.

1.2 Стильова домінанта у творчості М.Коцюбинського та К.Гамсуна

1.3 Пантеїзм та міфологія  у повісті «Тіні минулих предків» та романі «Пан»

РОЗДІЛ 2

КОМПАРАТИВНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРІВ  М.КОЦЮБИНСЬКОГО ТА К.ГАМСУНА

2.1 Спорідненість роману «Пан» К.Гамсуна та повісті «Тіні забутих предків» М.Коцюбинського

2.2 Людина, як частина природи у творах М.Коцюбинського та К.Гамсуна

 2.3 Життєподібність головних героїв в аналізованих творах

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу з світової літератури на тему: Компаративний аналіз творчості М.Коцюбинського та К. Гамсуна  на прикладі повісті «Тіні забутих предків» та роману «Пан». Кількість сторінок - 35, список літератури - 22, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

     ВИСНОВОК

        У моменти внутрішнього перелому в житті суспільства, а отже, і в літературному житті тривав і триває рух у глибину живлющих національних джерел, невіддільний від засвоєння уроків світових класиків, значення новаторства яких підтверджується численними “переворотами”, пережитими світовою літературою кінця ХІХ – початку ХХ століття. Результатом такого руху є позитивний вплив на українське письменство з боку споріднених і неспоріднених літератур завдяки контактним взаємодіям його визначних носіїв.

       На цьому тлі примітна лірична проза Михайла Коцюбинського (1864 – 1913). Вона органічно пов’язана з художніми пошуками такого майстра пера як Кнут Гамсун (1859 – 1952).   У 20-30-х роках XX ст. з посиленням інтересу до техніки художнього письма дослідники активно заговорили про зв’язок української літератури із західноєвропейською літературою, про її художньо-стильові пошуки. Особливе місце відводилося М. Коцюбинському, новаторство якого, на думку І. Франка, «не в темах, а в способі трактування тих тем, в літературній манері». Найновіші літературні течії в Європі, традиції Гамсуна, Стрінберга, Метерлінка та інших знайшли своєчасне і яскраве відтворення в роботі українських письменників, зокрема М.Коцюбинського.

        М. Коцюбинський — один із перших в українській літературі прагнув до оновлення літератури, орієнтуючись на досягнення європейського реалізму. Особливо імпонувала йому творчість норвезького письменника К. Гамсуна, вплив його роману «Пан» (1894) на написання «Тіней забутих предків» (1911) очевидний.  Таким чином, постаючи предметом компаративного дослідження, повість М.Коцюбинського “Тіні забутих предків” і роман К.Гамсуна “Пан” виявляють чимало спільностей і прямих паралелей одне до одного на всіх рівнях своєї організації.

Феномен таких типологічних збігів тлумачимо як наслідок впливу системи об’єктивних і суб’єктивних чинників, серед яких — співвідносність розвитку національних літературних процесів України й Норвегії та взаємозв’язок цих літератур, спорідненість філософсько-естетичних поглядів М.Коцюбинського і К.Гамсуна та психологічно-імпресіоністичної домінанти їхніх індивідуальних творчих стилів тощо. 

     Уподібнює обидва твори їх стильова домінанта: імпресіоністична стрункість, відмова від традиційного подійного сюжету, зосередження оповіді переважно на внутрішньому морально-етичному конфлікті, «настроєва композиція», широке використання символіки кольорів, предметних деталей, підтексту. І водночас — обидва твори цілком оригінальні; специфічний відбиток на їх звучання накладає й те, що вони "вигодувані” й виростають відповідно з українського та норвезького національного фольклору (повість М.Коцюбинського — практично цілком), у них відчувається дихання народу, пульсує народне життя. 

   Єдність буття природи і людини є провідним мотивом повісті М. Коцюбинського «Тіні забутих предків» та роману К. Гамсуна «Пан» — двох чи не найкращих творів цих митців. Між цими шедеврами світової прози простежується певний зв’язок. Ці твори називають поемами у прозі, гімнами коханню і природі. Зачаровані природою, митці оспівують її культ, знаходячи в цьому ключ до внутрішнього світу, мікрокосмосу людини. 

      Тема відносин людини і  природи є ключовою в названих творах, у яких домінує пантеїстична складова, через осмислення якої виражається глибинний підтекст: весь світ як єдиний живий організм, а людина – невід’ємна  його складова. Все істинне первісно закладене в людину природою, уважне ставлення до якої відкриває потаємні внутрішні знання та силу для особистості. Духовне осягнення людиною світу, утвердження «природного» способу життя – це  шлях до внутрішнього самопізнання. 

       Неповторного колориту надають шедеврам прози українського й норвезького письменників присутні в їхніх художніх тканинах постаті міфологічних істот — уособлень надприродної сили.У повісті М.Коцюбинського функції надприродного "диференційовані” між різноманітними істотами, що уособлюють його прояви, у романі ж К.Гамсуна сам Пан виступає “універсальним”, “поліфункціональним” божеством, яке, власне, й втілює повноту надприродної сили.    

В обох творах яскраво представлена й домінує мотив надприродного, що виражається в містичному переживанні героями (через їх пантеїстичне світобачення) його незримої присутності. Надприродне виступає в українському творі переважно як суб’єкт спілкування у відносинах з героєм, а в норвезькому — як об’єкт спостереження героя над світом. Так, Палійчук входить у безпосередній контакт із представниками гуцульської демонології: нявкою, Чугайстром, бачить щезника тощо. На порохівниці рушниці лейтенанта Глана спостерігаємо фігурку Пана (як символ), сам герой бачить і живого Пана й т. ін.

   Лейтенант Ґлан постає як найбільш характерний персонаж раннього Гамсуна. Він відчуває себе сином лісу, може відчути настрій сірого каміння поблизу свого житла, підводний камінь у морі в нього на очах оживає і пирхає. наче напівбог. Ґлану видається, що в лісі він бачить самого бога природи Пана, котрий близький йому, оскільки Ґлан поєднує своє життя з ритмом життя природи. Він і кохає як син природи, віддаючись своєму почуттю безмежно і не роздумуючи. 

     Гамсун помістив героя у реальний світ, де природності немає місця, і тому його кохання до Едварди — жінки, по-гамсунівськи зламаної цивілізацією, егоїстичної, двоїстої, марнославної, котра прагне панувати і водночас бути щасливою, переростає у ряд випробувань і принижень, яких він не позбувається до кінця свого життя, хоча намагається самому собі довести, що забув Едварду. Кохання героїв Гамсуна не можна назвати світлим почуттям. Воно завжди поєднується зі стражданням, внутрішнім самокатуванням і бажанням мучити коханого.

Люди не прислухаються до голосу природи, руйнують стосунки та гинуть. В аналізованих творах природна сутність людини заходить у конфлікт з соціальною. Душевна піднесеність персонажів і певна загадковість обставин, у яких вони опинилися, зворушливе невтримне прагнення героїв до свободи й справедливості, кришталева чистота їхніх душ дають можливість говорити про подібність роману Гамсуна і повісті Коцюбинського, твердити про приблизно однакове сприйняття їх читачами.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1 .Болабольченко Анатолій Андрійович.  Кнут Гамсун [Текст] : нарис життя та творчості / Анатолій Болабольченко. - К. : Щек, 2012. – 142 с.

2.Будур Н. Гамсун. Мистерия жизни. Серия: Жизнь замечательных людей / Н. Будур // – М.: Изд-во  "Молодая гвардия". – 2008. – 206 с.

3.Відлуння самотності. Кнут Гамсун та контекст українського модернізму [Текст] / упоряд., передм. Ю. Ємець-Доброносова. - К. : Факт, 2003. - 472 с.

4.Гамсун  Кнут. Вибрані твори [Текст] / К. Гамсун ; пер.з норвезької Н. Іваничук. - Л. : Літопис : Центр гуманіт. досліджень Львівського нац. ун-ту ім. І.Франка, 2000. - 396 с. 

5.Головченко Н. І. Література модернізму: художній стиль, методика вивчення: навч. посібник. – К.: Освіта України, 2011. – 236 с.

6.Градовський А. Компаративний аналіз у системі шкільного курсу літератури: методологія та методика. – Черкаси: Брама, 2003. – 292 с.

7.Градовський А.В. Вивчення української літератури у взаємозв’язках із зарубіжною : Дис... канд. пед. наук: 13.00.02.– К., 1994. – 181 с.

8.Гурдуз А. І. Норвегія - Україна: літературні зв'язки. Кнут Гамсун в Україні сьогодні. // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005. - № 5. - С. 29-31.

9.Гурдуз А. Ключ до душі людини: (Система уроків з компаративного вивчення творчості М. Коцюбинського та К. Гамсуна) // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2002. – № 2. – С.102-107; №5. – С.109-118; 

10.Гурдуз А. Повість М. Коцюбинського “Тіні забутих предків” і роман К.Гамсуна “Пан” у порівняльно-типологічному висвітленні // Слово і Час. – 2003. – № 11. – С.40-44.

11.Історія зарубіжної літератури ХХ століття : навч. посіб. / Г. Й. Давиденко, Г. М. Стрельчук, Н. І. Гричаник; Глухів. держ. пед. ун-т ім. С.М.Сєргєєва-Ценського. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К. : Центр учб. л-ри, 2009. - 487 c. 

12.Клименко Ж. Проблема взаємодії літератур у компаративістиці // Зарубіжна література. – 1999. – № 33-34. 

13.Кнут Гамсун. Пан [Текст] : матеріали до вивч. / упоряд.: О. В. Кеба, П. Л. Шулик. - Кам'янець-Подільський : Абетка, 2000. - 72 с. 

14.Коцюбинський, М. Тіні забутих предків : повісті, оповідання, етюди, нариси, казки / М. Коцюбинський. – Х. : Фоліо, 2006. – 350 с.

15.Кузнецов Ю. Поетика прози Михайла Коцюбинського – К.: Наукова думка, 1989. – 268 с.

16.Кузнецова Л. К. Кнут Гамсун "Пан". Система уроків. // Зарубіжна література. - 2004. - № 32. - С. 12-14.

17.Літературознавча компаративістика: Навч. посібник / Терноп. пед. ун-т ім. В.Гнатюка; Упоряд.: Р.Т.Гром΄як, І.В.Папуша.– Тернопіль, 2002.– 334 с.

18.Моклиця М.В. Модернізм у творчості письменників ХХ століття: Навч. посіб. для студ. вузів. Ч. 2. Зарубіжна література / М.В. Моклиця. – Луцьк: Вежа, 1999. – 181 с.

19.Рогозинський В. В. "Згідно з якими зірками жити..." До вивчення роману Кнута Гамсуна "Пан" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України. - 2005. - № 5. - С. 27-28.

20.Циховська Е.  Бінарна опозиція "Природа - цивілізація" у творчості Леопольда Стаффа та Кнута Гамсуна / Е. Циховська // Вісн. Черкас. ун-ту. Cер. Філол. науки. - 2009. - Вип. 168. - С. 64-72. 

21.Черненко О. Михайло Коцюбинський – імпресіоніст: образ людини в творчості письменника. – Мюнхен, 1977. – 140 с.

22.Шамрай А. Коцюбинський у літературному оточенні // Ємець- Доброносова Ю. Відлуння самотності. Кнут Гамсун та контекст українського модернізму. – К., 2003.

Замовити курсову роботу з світової літератури на тему: Компаративний аналіз творчості М.Коцюбинського та К. Гамсуна  на прикладі повісті «Тіні забутих предків» та роману «Пан»: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!