Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Аудит основних засобів на підприємстві

аудит основних засобівКурсова робота на тему: Аудит основних засобів на підприємстві

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Теоретичні аспекти аудиту основних засобів  на підприємствах в Україні

1.2. Законодавчо-нормативні аспекти аудиту основних засобів

РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА  ПІДПРИЄМСТВА «ФУРШЕТ» ТА ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ЗОН РИЗИКУ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ

 2.1. Організаційно-економічна характеристика підприємства

2.2. Визначення основних зон ризику при проведенні операцій із основними засобами

РОЗДІЛ 3. АУДИТ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВІ «ФУРШЕТ»

3.1. Переддослідна стадія аудиту основних засобів

3.2. Особливості перевірки обліку операцій із основними засобами

3.3. Формування аудиторського висновку та оформлення звіту з аудиту основних засобів

3.4. Шляхи удосконалення аудиту основних засобів на підприємстві «Фуршет»

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше  про курсову роботу на тему: Аудит основних засобів на підприємстві. Кількість сторінок - 38, є додатки, список літератури - 30 джерел, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВОК

Метою аудиту основних засобів є об’єктивний збір і оцінка свідчень про економічні дії і події з основними засобами з метою встановлення ступеня відповідності цих тверджень нормам податкового і бухгалтерського обліку та надання результатів перевірки зацікавленим користувачам. Об’єктом дослідження є інформація, зафіксована в різних джерелах щодо основних засобів. Це рахунки 10 "Основні засоби", 13 "Знос (амортизація) необоротних активів", 15 "Капітальні інвестиції", баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, примітки.

При проведенні аудиту обліку основних засобів у суб’єкта господарювання аудитор повинен використовувати такі доказові джерела інформації, як первинні документи; облікові регістри синтетичного обліку; інвентаризаційні відомості; відповідні рахунки Головної книги; баланс; звіт про фінансові результати; звіт про рух грошових коштів; примітки до річної фінансової звітності; фінансова звітність за попередній період; робочі документи і звіт попереднього аудитора; контракти, угоди про оренду, страхові поліси; розрахунки амортизаційних відрахувань; наказ про облікову політику.

Основними методами, які використовуються при аудиті основних засобів, є опитування, фактична перевірка, порівняння, перерахунок, документальна перевірка, вибіркове дослідження. Оскільки перевірка аудитором обліку основних засобів є процесом досить трудомістким, потребує обробки великої кількості інформації, аудитор може застосовувати вибіркове дослідження основних засобів при прийнятному рівні аудиторського ризику. Аудит наявності та руху основних засобів складається з підготовчого, головного і узагальнюючого етапів.

Аудит основних засобів на торгівельному підприємстві «Фуршет» починається з перевірки ведення аналітичного обліку. Перевірку правильності ведення аналітичного обліку основних засобів можна здійснити вибірковим чи суцільним способом. Аналітичний облік основних засобів ведеться за об'єктами основних засобів. Кожному об'єкту присвоюється інвентарний номер на весь термін його використання. На кожен інвентарний об'єкт або группу однотипних об'єктів заводяться інвентарні картки.

    Аудитор починає з перевірки наявності і стану інвентарних карток в картотеці аналітичного обліку основних засобів та відповідності даних пооб’єктного аналітичного обліку основних засобів даним синтетичного обліку. Для цього аудитор зіставляє дані опису інвентарних карток основних засобів з наявними в картотеці інвентарними картками. За відсутності карток на окремі об'єкти аудитор має запропонувати керівництву підприємства відновити аналітичний пооб'єктний облік основних засобів.

     Загальний підсумок залишків за всіма групами основних засобів зіставляється із залишком за рахунком 10 "Основні засоби". Залишки повинні бути однакові. Крім того аудитор встановлює відповідність залишків головної книги із залишками у балансі. Також аудитор перевіряє, чи всі об'єкти основних засобів закріплені за матеріально відповідальними особами. Якісне та своєчасне проведення інвентаризації основних засобів - важливий момент організації аналітичного обліку. Тому аудитор уважно вивчає матеріали попередніх інвентаризацій на торгівельному підприємстві «Фуршет» (чи були виявлені помилки і яким чином вони виправлені), особливу увагу звертаючи на правильність відображення результатів у бухгалтерському обліку.

При інвентаризації основних засобів аудитор спостерігає за її проведенням,  оцінює, чи правильну методику обрано, чи правильно здійснюється документальне оформлення та відображення її результатів у бухгалтерському обліку. Крім того аудитор застосовує вибіркову перевірку записів у інвентаризаційних відомостях. Якщо для самостійного перерахунку окремих видів основних засобів будуть виявлені відхилення від наданих підприємством-клієнтом даних, то аудитор повідомляє (надсилає листа) про це керівника підприємства з пропозиціями щодо усунення виявлених помилок, недоліків.      

Перевірка правильності нарахування зносу (амортизації) - наступний важливий етап контролю обліку основних засобів. Об'єктом амортизації є вартість основних засобів за винятком землі, незавершених капітальних інвестицій, продуктивної худоби, автодоріг тощо. Амортизація нараховується протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів.

Перевіряючи правильність і своєчасність нарахування амортизації, аудитор насамперед має з'ясувати, якими методами користується бухгалтер при нарахуванні амортизації. Який саме метод застосовувати при нарахуванні амортизації підприємство обирає самостійно і це зазначається в обліковій політиці підприємства. Відповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" амортизація основних засобів нараховується за одним із п'яти методів: 1) прямолінійний;  2) зменшення залишкової вартості; 3) прискореного зменшення залишкової вартості; 4) кумулятивний;  5) виробничий.

  Одним із важливих завдань перевірки стану основних засобів на торгівельному підприємстві «Фуршет»  є перевірка їх вибуття внаслідок різних причин (продаж, передача за договором дарування стороннім особам, ліквідація при аваріях, списання внаслідок морального, фізичного зносу тощо). Метою перевірки операцій, пов'язаних з вибуттям основних засобів, є правильність оформлення, своєчасність відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку, визначення законності списання витрат, повнота оприбуткування цінностей, що надійшли від ліквідації та їх відображення в обліку. 

   Отже, аналізуючи операції, пов'язані з орендою основних засобів на підприємстві «Фуршет», аудитор з'ясовує питання своєчасності та правильності проведення розрахунків за орендовані основні засоби, перевіряє точність відображення в обліку ПДВ, виявляє, чи не було фактів передачі в оренду основних засобів без відображення їх в обліку тощо. 

 

Замовити курсову роботу  на тему: Аудит основних засобів на підприємстві:  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!