Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Реалії на позначення флори та фауни Австралії

реалії в англійській  мовіКурсова робота з лінгвокраїнознавства на тему: Реалії на позначення флори та фауни Австралії

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЛІНГВІСТИЧНИЙ АНАЛІЗ  ПОНЯТТЯ РЕАЛІЇ 

1.1 Поняття реалії  у науково-лінгвістичний  літературі

1.2 Реалії як засіб вираження специфічних рис австралійського варіанту англійської мови

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ВЖИВАННЯ РЕАЛІЙ НА ПОЗНАЧЕННЯ ФЛОРИ ТА ФАУНИ АВСТРАЛІЇ

2.1 Реалії на позначення флори та фауни Австралії

2.2 Лексико – семантичні особливості аборигенної лексики Австралії

 ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу з лінгвокраїнознавства на тему: Реалії на позначення флори та фауни Австралії на тему. Кількість сторінок - 30, список літератури - 27, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ (Уривок)

У центрі уваги сучасних дослідників все частіше постають питання з’ясування особливостей сучасного стану розвитку австралійського варіанта англійської мови, зокрема, специфіка територіальної та стратифікаційної варіативності в Австралії. Досліджується не тільки словниковий склад австралійської англійської мови, а й  її фонетичні, лексико-семантичні та граматичні особливості. 

Проблема мовних контактів і запозичень для англійської мови в Австралії в ранній і пізній періоди його становлення є великою історико-лексикологічною проблемою. Самобутність цього варіанту визначається не тільки лінгвістичними, а й історичними, соціокультурними та іншими екстралінгвістичними факторами, оскільки мова не існує поза культурою, тобто поза соціальними, матеріальними сферами, національними традиціями та ідеями, що характеризують стиль життя тієї чи іншої лінгвокультурної спільноти.

 

Реалії на позначення флори та фауни Австралії виникли внаслідок необхідності номінації об'єктів навколишньої дійсності першими поселенцями. Для заповнення цих прогалин в лексиці поселенці використовували слова з рідної мови, які викликали асоціації з новою реальністю. Таким чином, відбувалося переосмислення слів. Наслідком цього стало запозичення слів з мови аборигенів для позначення нових понять. Надалі переосмислення і запозичення стали основними способами формування австралійського варіанту англійської мови.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Беркещук Х.М. Культурні асоціації  як джерело  емотивності [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/3037/1/Berkeshchuk.pdf

2.Бондаренко Н.Г., Панін Ю.К. Історико-соціальні аспекти поширення  англійської мови у країнах світу. – М.: Вища школа, 2005. – 315 с. 

3.Борисенко Н.Д. Лінгвокраїнознавство: Навчальний посібник (англійською мовою). – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2008. – 72 с.

4.Боцвінок Л. Австралізми в англійській мові / Л. Боцвінок [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.chnu.edu.ua/res/chnu.edu.ua/ period_vudannia/2011_2/pdf

5.Бушкова В. В. Лексико-семантичні особливості 

австралійського  варіанту англійської мови / В. В. Бушкова, Г. С. Орлова [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/12_ENXXI_2011/Philologia/9_85338.doc.htm

6.Верещак Ю. Особливості сучасної мовної ситуації в Австралії. Наукові записки. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград, 2014 –с.583 – 586

7.Голянич М. І., Стефурак Р. І., Бабій І. О.  Словник лінгвістичних термінів: лексикологія, фразеологія, лексикографія / [Голянич М. І., Стефурак Р. І., Бабій І. О.] ; за редакцією М. І. Голянич. — Івано-Франківськ : видавець Голіней О. М., 2011. — 268 с.

8.Григорчук Ю. І. Лінгвостилістичні особливості Australian English як діалекту англійської мови [Текст] / Ю.І. Григорчук // Освіта, наука та виробництво: розвиток і перспективи: матеріали І Всеукраїнської науково-методичної конференції, м. Шостка, 21 квітня 2016 р. - Суми: СумДУ, 2016. - С. 89-90.

9.Домніч О.В. Семантичні особливості автохтонних запозичень у лексичній системі АвА / О.В. Домніч // Культура народов Причерноморья. — 2002. — № 32. — С. 41-45. 

10.Зацний Ю. А. Сучасний англомовний світ і збагачення словникового складу / Ю. А. Зацний. – Л. : ПАІС, 2007 – 228 с.

11.Козлова Т. О. Динаміка розвитку лексичної системи англійської мови в Австралії : етнолінгвістичний аспект (на матеріалі лексики з автохтонним елементом значення) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец.10.02.04 “Германські мови” / Т. О. Козлова. – Х., 2001. – 19 с.

12.Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : [підручник для студ. та викладачів вищих навч. закладів] / А.Б. Гапонів, М.О. Возна ; за заг. ред. В.В. Бондаренко. Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. 464с.

13.Мороз А.А. Реалія як об'єкт лінгвістичного дослідження / А. А. Мороз // Мови й культура народів Приазов’я : збірник наукових праць Бердянського державного інституту ім. П. Д. Осипенко. – Бердянськ, 1999. – С. 103–113.

14.Орлов Г.А. Английский язык в Австралии (к вопросу о национальных вариантах) / Г.А.Орлов. – М.: Просвещение, 1972. – 123 с.

15.Ощепкова В.В., Петриковская А.С. Австралия и Новая Зеландия. Лингвострановедческий словар/ Виктория Ощепкова- М.: Русский язык, 1998. - 216 с.

16.Петришин О.Г. Поняття«реалія» як складова частина безеквівалентної лексики / О.Г.Петришин // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16. - Т. 1.-С. 406-410.

17.Пєліна О.В. Поняття «реалія» в перекладознавчому аналізі (на матеріалі перекладу українських ідеонімів і прагматонімів англій¬ською мовою) / О.В. Пєліна // Науковий вісник Південноукраїн¬ського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. - 2013. - №16.- С. 181-186.

18.Письменна О.О. Особливості формування національно-специфічного словника англійської мови (на прикладі Австралії) / О.О. Письменна, А.Г. Кирда // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. - 2013. - Вип. 43. - С. 267-272.

19.Подорожна К.Ю. Місце реалій у системі безеквівалентної лексики / К.Ю. Подорожна // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. -2014,- Вип. 692-693. - С. 174-178.

20.Почепцова Л. Д. Австралийские флористические названия / Лиана Джановна ... Киев :Вища школа, 1973. – 125 с.

21.Русецька Л. О. Англійська мова Австралії : витоки розвиток сучасний стан / Людмила Олексіївна Русецька. – К. : Либідь, 1993. – 160 с.

22.Сабо О. А.  Австралізми-агроніми аборигенного походження / О. А. Сабо // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Сер. : Філологія. - 2013. - Т. 16, № 2. - С. 106-112. 

23.Федоров А. В. Основи общей теории перевода / А. В. Федоров. - М. : Высшая школа, 1983. - 303 с.

24.Baker S.J. The Australian Language. – Sydney: Currawong, 2005.  – 226 р.

25.Cox F. Australian English Pronunciation and Transcription/ Felicity Cox - New York: CUP, 2012 - 238 p.

26. Mitchell G. The pronunciation of English in Australia / A. G. Mitchell, A. Delbridge.  – Syd.: A. & R., 1998. –189 p.  

 

27.Turner G. W. The English Language in Australia and New Zealand / Turner G. W.   – L.: Green and Co. Ltd., 2004. – 327 p.

Замовити курсову роботу з лінгвокраїнознавства на тему "Реалії на позначення флори та фауни Австралії":  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!