Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Безеквівалентна лексика на позначення реалій освітньої сфери Великобританії

реалії освітньої сфери ВеликобританіїКурсова робота з лінгвокраїнознавства на тему: Безеквівалентна лексика на позначення реалій освітньої сфери Великобританії (Позначення реалій освітньої сфери Великобританії).

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ БЕЗЕКВІВАЛЕНТНОЇ ЛЕКСИКИ ТА РЕАЛІЙ

1.1 Проблематика поняття безеквівалентна лексика у науковій літературі

1.2 Місце реалій у системі безеквівалентної лексики 

1.3 Структура та класифікації реалій

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕАЛІЙ ОСВІТНЬОЇ СФЕРИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ  

 2.1 Використання безеквівалентної лексики на позначення реалій освітньої сфери Великобританії 

2.2 Особливості реалій англійської та української освітніх сфер: порівняльний аспект

Висновки до Розділу 2

ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше  про курсову роботу з лінгвокраїнознавства на тему: Безеквівалентна лексика на позначення реалій освітньої сфери Великобританії (Позначення реалій освітньої сфери Великобританії). Кількість сторінок - 34,  список літератури - 25 джерел,  ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 РЕЗЮМЕ

Реалії становлять підсистему безеквівалентної лексики та мають свою специфіку. Аналіз існуючих визначень реалії дозволяє виділити дві основні точки зору на розуміння цього явища – екстралінгвістичну та лінгвістичну. Категорія реалій не проста і неоднозначна, вона вимагає особливого підходу при їх класифікації і перекладі.

Деякі дослідники відзначають, що безеквівалентну лексику слід розглядати в інтерпретації фахівців з перекладознавства і з точки зору лінгвокраїнознавства. Частина науковців ототожнюють безеквівалентні одиниці та слова-реалії, однак, набагато більше число дослідників дотримується іншої точки зору, так як стає усе більш очевидним, що межі безеквівалентної лексики ширші за поняття «реалії», які є всього лише різновидом безеквівалентних одиниць.

З’ясування особливостей використання безеквівалентної лексики на позначення реалій освітньої сфери Великобританії є акутальним завданням з огляду на той факт, що  саме у сфері освіти більше, ніж у багатьох інших сферах науково-практичної діяльності людей, існують проблеми, пов’язані насамперед із безеквівалентністю лексики, і, відповідно, позначень освітніх реалій, що існують у  різних національних системах освіти.

Оскільки, система освіти Великобританії характерна своєю різноманітністю і неоднорідністю, вона відрізняється від системи освіти України наявністю великої кількості різних термінів, які не мають аналогів в Україні та не можуть бути відображені в українській мові. З огляду на цей факт, перекладознавці  використовують безеквівалентну лексику на позначення реалій освітньої сфери Великобританії.

Метою дослідження є аналіз особливостей використання безеквівалентної лексики на позначення реалій освітньої сфери Великобританії.

Предметом дослідження є позначення реалій освітньої сфери Великобританії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1.Англо-український словник освітньої лексики. Близько 4 000 слів і словосполучень / Уклад. Лариси Вергун. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2002 . — 184 с.

2.Бондар М.В. Класифікація національно-маркованих одиниць/ М.В. Бондар //Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського на¬ціонального лінгвістичного університету. - 2015. - Вип. 30. - С. 31-36.

3.Бондар Т.Безеквівалентна лексика: труднощі перекладу / Т. Бондар // Актуальні питання іноземної філології. - 2015. - № 3. - С. 17-23.

4.Бурбак О.Ф. Реалія та способи визначення її лінгвістичного статусу. // Іноземна філологія, 1985. - С. 68-69

5.Вергун Л.І.  Перекладна взаємовідповідність англійської та української освітньої лексики: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Л.І.Вергун ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с.

6.Вергун Л.І. Переклад англійської освітньої лексики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Іноземна філологія. - К., 2000. - Вип.30. - С.53-55.

7.Влахов С.И. Непереводимое в переводе: монография / С.И. Влахов, С.П. Флорин. - М.: Высшая школа, 1986. - 384 с.

8.Волошина А. Безеквівалентна лексика близькоспоріднених мов: проблема семантичної структури / А. Волошина // Наукові записки. – Випуск XXVI. – Серія: Філологічні науки (мовознавство). – Кіровоград: РВЦ КДПУ ім. В. Винниченка, 2000. – С.56 – 64.

9.Гаргаєва О.В. Проблема класифікації безеквівалентної лексики у сучасному мовознавстві / О.В. Гаргаєва // Наукові записки Націо¬нального університету «Острозька академія». - Серія «Філологіч¬на». -2015. - Вип. 53.- С. 52-54.

10.Голубовська І.О. Етнічні особливості мовних картин світу: Моно-графія. - 2-ге вид., випр. і доп. - К.: Логос, 2004. - 284 с.

11.Дєнєжна Е.В. Відтворення культурних концептів у перекладі / Е.В. Дєнєжна // Наукові записки. - Серія «Філологічні науки». - Вип. 95 (1). - С. 495-498.

12.Жукова Т.С. Проблеми перекладу безеквівалентної лекси¬ки та українських реалій англійською мовою. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://confcontact.com/2013_04_17/16_Zukova.htm

13.Зорівчак Р. П. Реалія і переклад / РП. Зорівчак. - Львів: Вид-во при Львів, держ. ун-ті, 1989. - 215 с.

14.Кальниченко Н.М. Вплив чинників культури на переклад [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/1400/1/06zzvkpr.pdf

15.Кочерган М.П. До питання про безеквівалентну лексику і лакуни та способи їх компенсації / М.П. Кочерган // Проблеми зіставної семантики. Збірник статей за доповідями Міжнародної наукової конференції з проблем зіставної семантики 23-25 вересня 1999р./ [відп. ред. М.П.Кочерган]. – К., 1999. – С. 42 – 45.

16.Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни : [підручник для студ. та викладачів вищих навч. закладів] / А.Б. Гапонів, М.О. Возна ; за заг. ред. В.В. Бондаренко. Вінниця : НОВА КНИГА, 2005. 464с.

17.Мороз А.А. Реалія як об'єкт лінгвістичного дослідження / А. А. Мороз // Мови й культура народів Приазов’я : збірник наукових праць Бердянського державного інституту ім. П. Д. Осипенко. – Бердянськ, 1999. – С. 103–113.

18.Ощепкова В.В. Язык и культура Великобритании, США, Ка¬нади, Австралип, НовойЗеландии І В.В. Ощепкова. - М.-СПб.: ГЛОССА / КАРО, 2004. - 336 с.

19.Петришин О.Г. Поняття«реалія» як складова частина безекві-валентної лексики / О.Г.Петришин // Мова і культура. - 2013. - Вип. 16. - Т. 1.-С. 406-410.

20.Пєліна О.В. Поняття «реалія» в перекладознавчому аналізі (на матеріалі перекладу українських ідеонімів і прагматонімів англій¬ською мовою) / О.В. Пєліна // Науковий вісник Південноукраїн¬ського державного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. Лінгвістичні науки. - 2013. - №16.- С. 181-186.

21.Подорожна К.Ю. Місце реалій у системі безеквівалентної лексики / К.Ю. Подорожна // Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія. -2014,- Вип. 692-693. - С. 174-178.

22.Тупиця О.Ю. Безеквівалентна лексика: проблеми визначення / О.Ю. Тупиця, Л.В. Зімакова //Рідне слово в етнокультурному ви¬мірі. Матеріали III Міжнародної науково-пр. конференції І Упор. М. Федурко та ін. - Дрогобич: Посвіт, 2011. - С. 251-259.

23.Федоров А. В. Основи общей теории перевода / А. В. Федоров. - М. : Высшая школа, 1983. - 303 с.

24.Чередниченко О.І. Про мову і переклад І О.І. Чередниченко. - К.: Либідь, 2007. - 248 с.

25.Щеголєва Т. Л. Способи перекладу безеквівалентної лексики в текстах американської преси / Т. Л. Щеголєва // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. - 2016. - Вип. 21(1). - С. 139-144.

Замовити курсову роботу з лінгвокраїнознавства на тему: Безеквівалентна лексика на позначення реалій освітньої сфери Великобританії (Позначення реалій освітньої сфери Великобританії).: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!