Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Лінгвостилістичні особливості англомовних суспільно-політичних текстів

англомовні суспільно-політичні текстиКурсова робота на тему: Лінгвостилістичні особливості англомовних суспільно-політичних текстів

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. Англомовний суспільно-політичний дискурс: теоретичні аспекти

1.1 Загальна характеристика суспільно-політичного дискурсу

1.2 Жанри та види суспільно-політичних текстів

Висновки до Розділу 1

Розділ 2. Лінгво-стилістичний аналіз англомовних суспільно-політичних текстів

 2.1 Лексичні та синтаксичні особливості текстів суспільно-політичної тематики

2.2 Стилістичні особливості англомовних публіцистичних текстів. Сучасні тенденції та функціональні характеристики

Висновки до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

РЕЗЮМЕ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 Детальніше про курсову роботу на тему "Лінгвостилістичні особливості англомовних суспільно-політичних текстів". Кількість сторінок - 33, список літератури - 22, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

      На сучасному етапі розвитку суспільства зі зростанням ролі медіа лінгвістичне  дослідження текстів перетворилося на один з найбільш перспективних напрямків розвитку гуманітарного знання. Сучасна теорія дискурсу замість аналізу засобів масової інформації як політичного, соціального і культурного феномену пропонує загальну дискурсивну картину, в якій ЗМІ та медіа – тільки один із елементів контексту. 

       У наш час відбувається швидка зміна жанрів дискурсу, обумовлена, перш за все, активною експансією масово-інформаційного спілкування в повсякденне життя людей. Узагальнивши різні підходи до розуміння дискурсу, варто виділити дві основні концепції: 

1) дискурс – конкретна комунікативна подія, яка фіксується в письмових текстах або мовленні, яке реалізується в певному когнітивно та типологічно обумовленому комунікативному просторі; 

2) сукупність тематично пов’язаних текстів. 

      Суспільно-політичний дискурс ми визначаємо як окремий тип дискурсу, який завдяки інтеграції рис різних типів дискурсу, таких як політичний (аргументативність), економічний (термінологія), дипломатичний (офіційний стиль), юридичний (імперативність), побутовий (високий ступінь актуалізації), художній (естетичне навантаження), утворює власну цілісну систему засобів формування семантико-прагматичного змісту, що слугує створенню та розвитку діалогу між владою і суспільством.

  Суспільно – політичний текст є особливим видом аргументованого тексту, що зорієнтований на переконання чи інформування читача, де кожний елемент є обов’язковим і несе певне семантичне або стилістичне навантаження, а також:

- суспільно – політичні  тексти найповніше реалізують одну з основних функцій масової комунікації – інформативну, а також одну з основних функцій мови – повідомлення; 

- суспільно – політичні  тексти характеризуються стійкою макро- і мікроструктурою, а також високим ступенем повторюваності і багаторазової відтворюваності; 

- характерними особливостями новостійних текстів на рівні мови є стійкі лінгвостилістичні ознаки.

    Загалом жанрові форми текстів суспільно – політичної тематики відповідають загальній системі журналістських жанрів, але мають свою специфіку. По-перше, у функціональності жанрів, кожен з яких реалізує логічну послідовність «інформування – оцінювання – вплив». По-друге, жанри суспільно –політичних текстів відрізняються з погляду прагматичних цілей авторів, котрі визначають форму свого твору. По-третє, вибір жанру є показником ступеня ідеологічної заангажованості автора.

  Варто зауважити, що сучасні тенденції розвитку мовознавства  роблять дискусійним питання жанрової типології. Науковці піддають сумніву традиційний поділ жанрів на інформаційні, аналітичні, художньо-публіцистичні, говорять про розмитість жанрових форм, їх дифузію, взаємоперехід, відмирання старих і появу нових жанрів. Зважаючи на рухливість жанрових форм, їх здатність належати до різних типологічних груп, важливого значення набуває індивідуальність автора, його майстерність інтерпретувати факти, логічно будувати й представляти матеріал.

 Отже жанри суспільно – політичних тестів нерідко змішуються, відображають не орієнтацію автора на формальні межі, а скоріше на потік свідомості. Жанр у такому разі стає вторинним, його ознаки розпізнаються вже в готовому творі, а не закладаються спочатку в план публікації.

До лексичних показників прагматичної спрямованості англомовних публіцистичних текстів ми відносимо фразеологічні одиниці, оказіоналізми, терміни, метафори, прислів’я, приказки, прецедентні вислови.  В англомовних текстах суспільно-політичного спрямування виокремлюють такі експресивні прийоми: рекламна лексика, сленг, прислів’я, метафора, метонімія, епітет, парафраз, пoрушення фрaзеoлoгiчнoгo пoєднaння, синонімічні пари, порівняння, гіперболи, евфемiзми, анoнiмнa пoбудoвa тексту, слoвa i фрaзи, що oсoбливo пoпулярнi в наш час. 

   Широкого використання у суспільно – політичних текстах  набуває метонімія як прийом вираження об’єкта через його частину. Значне місце в суспільно-політичному дискурсі відведено анонімній побудові тексту, щоб приховати джерела інформації, узагальнити суспільну думку. Спрямованість на широку аудиторію зумовлює евфемістичний характер висловлювань виступаючих у текстах промов. 

При аналізі синтаксису  англомовного суспільно – політичних текстів було виділено наступні ознаки на синтаксичному рівні:  велика кількість дієслівних словосполучень, насичення пасивними конструкціями, висловлювання із використанням часової форми continuous, конструкції there is та ін. Такі синтаксичні конструкції, як приєднання, парантези, повтор (синтаксичний паралелізм, анафора) та протиставлення сприяють приверненню уваги адресата до події, формуванню оцінки, надають додаткову інформацію щодо інтерпретації події, переконують читача у достовірності даних, переслідуючи тим самим інтереси сторони, яка генерує повідомлення.  

До синтаксичних особливостей публіцистичного стилю можна віднести наявність різного типу питальних, окличних і спонукальних речень, зворотній порядок слів, складні речення з повторюваними сполучниками.

 Оскільки матеріал для дослідження взято як з британських, так і з американських джерел, то доцільним є звернути увагу на той факт, що обидві зазначені служби новин подають інформацію майже однаково, синтаксичні та граматичні структури не відрізняються між собою. На синтаксичному рівні не існує інвентарних відмінностей між англомовними текстами британських та американських джерел. 

 Замовити курсову роботу на тему "Лінгвостилістичні особливості англомовних суспільно-політичних текстів":  067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!