Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Договір найму (оренди) за ЦК України

договір найму (оренди) у ЦККурсова робота на тему: Договір найму (оренди) за ЦК України

ЗМІСТ

Вступ

1. Поняття і загальна характеристика договору найму (оренди)

2. Права та обо’язки сторін за договором  найму (оренди)

3. Припинення договору найму (оренди)

4. Договір прокату

5. Договір лізингу

 Висновок

Список літератури

 Детальніше про курсову роботу на тему "Договір найму (оренди) за ЦК України": кількість сторінок - 28, список літератури - 21, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

    За договором найму (оренди) наймодавець передає або зобов’язується надати наймачеві майно у тимчасове користування за плату. Зазначений договір є консенсуальним, оплатним і двостороннім. Особливістю договору майнового найму є те, що на його підставі майно переходить до наймача у користування, повне господарське відання чи оперативне управління, а не у власність. 

Сторонами у договорі є наймодавець — особа, яка передає майно у користування, і наймач, тобто особа, яка набуває право користування річчю. В даному випадку сторонами у цій угоді можуть бути фізичні та юридичні особи. Право передачі майна у найм має власник майна або особа, якій належать майнові права. Наймодавцем може бути також особа, уповноважена на укладення такого договору.

Предметом договору найму може бути індивідуально визначені майно або річ, які зберігають свій первісний вигляд при неодноразовому використанні (неспоживна річ), а також майнові права. Законом можуть бути встановлені види майна, що не можуть бути предметом договору найму. 

Договір найму укладається на строк, визначений договором. Якщо в договорі строк найму не встановлено, вважається що він укладений на невизначений строк. 

Кожна із сторін договору найму, укладеного на невизначений строк, може відмовитись від договору у будь-який час, попередивши про це у письмовій формі іншу сторону за один місяць, а у разі найму нерухомого майна — за три місяці. Договором або законом може бути встановлений інший строк для попередження про припинення договору найму, укладеного на невизначений строк. Законом можуть бути встановлені максимальні (граничні) стро¬ки договору найму окремого майна. У такому разі договір найму, строк якого перевищує встановлений законом максимальний строк, є укладеним на строк, що відповідає максимальному строку.

Якщо до спливу встановленого законом максимального строку найму жодна із сторін не відмовилась від договору, укладеного на невизначений строк, він припиняється зі спливом максимального строку договору. Якщо наймач продовжує користуватися майном після закінчення строку договору, то за відсутності заперечень наймодавця протягом одного місяця договір вважається поновленим на строк, який був раніше встановлений договором.            

За договором майнового найму наймодавець зобов’язаний надати наймачеві майно у стані, що відповідає умовам договору і призначенню майна. Наймодавець не відповідає за недоліки майна, які були ним застережені при укладенні договору. Коли наймодавець не надає у користування наймачеві зданого в найм майна, наймач вправі витребувати від нього це майно і вимагати відшкодування збитків, завданих затримкою виконання, або зі свого боку відмовитись від договору і стягнути збитки, завдані його невиконанням.

Наймодавець зобов’язаний провадити за свій рахунок капітальний ремонт зданого в найм майна, якщо інше не передбачено законом або договором. Невиконання цього обов’язку наймодавцем дає наймачеві право або зробити капітальний ремонт, передбачений договором чи викликається невідкладною необхідністю, і стягнути з наймодавця вартість ремонту чи зарахувати її в рахунок орендної плати; або розірвати договір і стягнути збитки, завдані його невиконанням. 

За договором найму (оренди) наймач зобов’язаний своєчасно вносити плату за користування майном; користуватися майном відповідно до договору і призначення майна; підтримувати найняте майно у справному стані; провадити за свій рахунок поточний ремонт, якщо інше не встановлено законом або договором; при припиненні договору найму повернути майно у тому стані, в якому він його одержав, з урахуванням нормального зносу, або у стані, обумовленому договором.

Здавання наймачем найнятого майна в піднайм дозволяється лише за згодою наймодавця, якщо інше не передбачено законом або договором.   При переході права власності на здане в найм майно від наймодавця до іншої особи договір найму зберігає чинність для нового власника. Договір найму зберігає чинність і при переході майна від однієї юридичної особи (наймодавця) до іншої.  Договір найму припиняється у разі смерті наймача — фізичної особи, якщо інше не встановлено договором або законом. Договір найму припиняється у разі ліквідації юридичної особи, яка була наймачем або наймодавцем. 

Наймодавець вправі відмовитись від договору найму і вимагати повернення речі, якщо наймач не вносить плату за користування нею протягом трьох місяців підряд. У такому випадку договір є розірваним з моменту одержання наймачем повідомлення наймодавця про відмову від договору.

Сторони за договором майнового найму можуть вимагати дострокового розірвання договору. Так, наймодавець має право вимагати розірвання договору найму, якщо: наймач користується річчю всупереч договору або призначенню речі; наймач без дозволу наймодавця передав майно у користування іншій особі; наймач своєю недбалою поведінкою створює загрозу пошкодження речі; наймач не приступив до проведення капітального ремонту речі, якщо обов’язок проведення капітального ремонту був покладений на наймача. 

Договір може бути розірваним також на вимогу наймача у разі, якщо: наймодавець передав у користування річ, якість якої не відповідає умовам договору та призначенню речі; наймодавець не виконує свого обов’язку щодо проведення капітального ремонту речі. 

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

1.Конституція України / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80

2.Цивільний кодекс України : Закон України від 16.01.2003 р. № 435-IV // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15

3.Господарський кодекс України // Нормативні акти України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15

4. Закон України «Про фінансовий лізинг // Нормативні акти України [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/723/97-%D0%B2%D1%80

5.Бичкова С. С.  Цивільне право України. Договірні та недоговірні зобов'язання : підручник / С. С. Бичкова, І. А. Бірюков, В. І. Бобрик, О. Г. Братель, Т. Д. Гурська, Н. В. Демиденко. - 2-ге вид., доповн. - К. : КНТ, 2008. - 497 c.

6.Барабаш А.Г. Правове регулювання лізингових відносин в Україні: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.04 / А.Г. Барабаш ; НАН України. Ін-т екон.-правов. дослідж. — Донецьк, 2004. — 18 с.

7.Галянтич М. Житлове право України : [навчальний посібник] / М. Галянтич. – К. : Юрінком Інтер, 2007. – 498 с.

8.Гуляк Я.В. Договір найму (оренди) житла за цивільним законодавством України: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Одеса, 2005. – 24 с.

9.Доліненко Л. О., Доліненко В. О., Сарновська С. О. Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Кондор, 2006. — 356 с. 

10.Заїка Ю. О. Українське цивільне право: Навч. посіб. — К.: Істина, 2006. — 312 с. 

11.Зобов’язальне право. Теорія і практика: Навч. посіб. / За ред. проф. О. В. Дзери. — К.: Юрінком Інтер, 2000. — 900 с.

12.Литовченко Л. Договір найму жилого приміщення: особливості правового регулювання / Л. Литовченко // Право і суспільство. – 2012. – № 1. – С. 120–125.

13.Мартин В.М. Право користування чужим майном: автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.03 / В.М. Мартин. – Л., 2006. –  21 с.

14.Мічурін Є. Правочини з житлом : [науково- практичний посібник] / Є. Мічурін. – 3-є вид., перер. та доп. – Х. : Юрсвіт, 2007. – 536 с.

15.Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2 т. / За ред. О. В. Дзери (кер. авт. кол.), Н. С. Кузнєцової, В. В. Луця. — 3-є вид., переробл. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2008. — Т. ІІ. — 1088 с. 

16.Орендні відносини // Юрид. журн., 2005. — № 4. — С. 117–122. 

17.Панченко М. І. Цивільне право України: Навч. посіб. — К.: Знання, 2005.– 584 с.

18.Федорончук А. В.  Договір прокату : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / А. В. Федорончук; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 19 c.

19.Харитонов Є. О., Старцев О. В. Цивільне право України: Підруч- ник. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К.: Істина, 2007. — 816 с. 

20.Цивільне право України: Договірні та недоговірні зобов’язання: Підручник / За ред. Бичкової. — К.: Вид-во КНТ, 2006. — 498 с. 

21.Цивільне право України: Підручник: У 2 т. / Д. В. Боброва, О. В. Дзера, А. С. Довгерт та ін.; За ред. О. В. Дзери, Н. С. Кузнєцової. — 2-ге вид., допов. і переробл. — К.: Юрінком Інтер, 2005. — Т. 1. — 736 с.

Замовити курсову роботу на тему "Договір найму (оренди) за ЦК України": 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!