Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування комунікативної компетентності учнів в умовах діяльнісного підходу в процесі навчання української мови й літератури

уроки української мови і літературиКурсова (випускна) робота на тему: Формування комунікативної компетентності учнів в умовах діяльнісного підходу в процесі навчання української мови й літератури

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1.ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ  ФОРМУВАННЯ  КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ПРОЦЕСІ  НАВЧАННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ

1.1. Особливості формування комунікативної компетентності учнів в умовах діяльнісного підходу

1.2. Формування комунікативної компетентності у процесі навчання мови й літератури

Розділ 2. МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ  УКРАЇНСЬКОЇ  МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Педагогічний досвід формування комунікативної компетентності на уроках української мови й літератури в умовах діяльнісного підходу

2.2. Методичні рекомендації щодо формування комунікативної компетентності на уроках української мови й літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

Детальніше про  випускну  (курсову)   роботу  на  тему  «Формування комунікативної компетентності учнів  в умовах діяльнісного підходу в процесі навчання української мови й літератури».  Кількість  сторінок – 32, список  літератури – 20. Ціна  роботи - за домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.     

ВИСНОВКИ

Процес розвитку високорозвиненої мовної особистості передбачає підпорядкування навчання в сучасній загальноосвітній школі найголовнішому аспекту – комунікативно-діяльнісному, що забезпечуватиме формування і результативний розвиток комунікативної компетентності учнів на уроках української мови і літератури у процесі учіння і здійснення спілкування.

У Загальноєвропейських рекомендаціях з мовної освіти, Концепції  мовної освіти, Державному стандарті базової і повної середньої освіти зазначено: навчання рідної мови у загальноосвітній школі має забезпечити безперервне формування мовної, мовленнєвої і комунікативної компетентності учнів, що безпосередньо пов’язане з метою мовного навчання в школі, ключовим поняттям якого вважаємо «компетентність».

Комунікативна компетентність – це знання, вміння і навички особистості, що повинні сформуватись і забезпечуватимуть правильне й доречне використання мови в конкретному контексті й ситуації спілкування, знаходження адекватного стилю і тону спілкування, враховуючи особистість співрозмовника, обставини спілкування і стратегії мовленнєвої взаємодії.

Комунікативна компетентність не може бути автоматизованою, її люди набувають упродовж всього свого життя, в процесі різнотипних мовленнєвих актів. Досягти високого рівня комунікативної компетентності – це особливе завдання, що повинно здійснюватися впродовж навчання української мови та літератури  в загальноосвітній школі.

У випускній роботі з’ясовано, що в педагогіці діяльнісний підхід визначається як спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, професійну самореалізацію, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти.  Відтак  за своєю сутністю і змістом поняття «діяльнісний підхід» є складним і багатогранним утворенням, яке включає аналіз становлення, самореалізації, саморозвитку особистості дитини як суб’єкта діяльності.

Діяльнісний підхід вимагає спеціальних зусиль, спрямованих на організацію діяльності особистості, на активізацію і переведення його в позицію суб’єкта пізнання, праці та спілкування, що, у свою чергу, передбачає вироблення умінь обирати ціль, планувати діяльність, організовувати, виконувати, регулювати, контролювати її, аналізувати, оцінювати її результати.

Завдання в межах діяльнісного підходу повинні відповідати наступним умовам: орієнтуватися на кінцевий результат, передбачати певні дії (інколи спільні), враховувати застосування компетенцій (загальних та/або комунікативних), та бути пов’язаним з реальним життям.

В процесі навчання української мови й літератури реалізовувати діяльнісний підхід необхідно, виходячи з основних психолого-педагогічних засад, які лежать в його основі: в основу освітньої роботи покладається власна діяльність кожного учня, яка організовується в зоні його найближчого розвитку; процес здобуття знань забезпечується як результат власних пошуків дитини, навчальною діяльністю якої керує учитель; педагог приходить у клас не з готовими відповідями, а з питаннями, які треба розв’язати у спільній діяльності; зовнішня мотивація учнів до навчання замінюється процесом запуску внутрішньої мотивації дитини, стимулюванням бажання вчитися, ставити цілі, шукати шляхи та методи самонавчання, умінням себе контролювати, корегувати, оцінювати;  учень є одночасно суб’єктом і об’єктом навчально-пізнавальної діяльності.

Отже, можна зробити висновок про те, що діяльнісний  підхід є однією з основних умов ефективного формування комунікативної компетентності учнів в процесі навчання української мови й літератури.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Атанов Г. О. Теорія діяльнісного навчання : навч. посібник / Г. О. Атанов. – К. : Кондор, 2007. – 186 с.
 2. Бех І.Д. Курс на діяльнісно-компетентнісний підхід /І. Бех, Л. Зайцева //Дошкільне виховання. – 2013. – № 1. – С.2–5.
 3. Бєляк О.М.Діяльнісний підхід до розвитку комунікативних якостей мовлення / О. М. Бєляк // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – № 11–12. – С. 76–81.
 4. ГнатюкД.О. Діяльнісний  підхід  як основа організації ефективного  навчання / Д. О. Гнатюк // Педагогічний пошук. – 2013. – № 4. – С. 33–37.
 5. Державний стандарт базової і повної середньої освіти: Постанова КМУ від 23.11.2011 р. №1392 [Електронний ресурс – Режим доступу]: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392–2011–%D0%BF
 6. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
 7. ЗадорожнаІ.П. Компетентнісний підхід у сучасній системі мовної освіти //І.П. Задорожна. ‒ Вісник КНЛУ. – Вип.  – Київ, 2008. – С. 10‒14.
 8. Компетентнісний підхід до навчання української мови та літератури в основній школі: (матеріали круглого столу) // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 4. – С. 51–64.
 9. Концепція мовної освіти 12-річної школи // Дивослово. – 2002.– №8.– С.58–62.
 10. Кучерук О. Уміння - передусім. Компетентнісний підхід до формування національно-мовної особистості // О.Кучерук / Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. - - N10. - С. 18–24.
 11. Леонова Н.С. Мовно-комунікативна вправність учнів у вимірі компетентнісно орієнтованого навчання // Вивчаємо українську мову та літературу. — 2013.— N — С. 2 – 7.
 12. Макашова Ю. Формування комунікативної літературної компетенції через використання технології розвитку критичного мислення учнів: Розробки уроків / Ю.Макашова // У країнська мова й література в серед ніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2011. – N 9. – С. 57–64.
 13. Мамчур Л. Перспективність і наступність у формуванні комунікативної компетентності учнів основної школи / Л.Мамчур. – Умань, 2012. – 449 с.
 14. Миронюк С. Компетентнісний підхід у навчанні української мови і літератури / С. В. Миронюк // Вивчаємо українську мову та літературу (Основа) : Науково–методичний журнал. – 2007. – N – С. 11–14.
 15. Моісеєва Т., Лисенко Н. Мовленнєво-комунікативний розвиток школярів на уроках словесності // Дивослово. – 2011.– N5.– С. 2–5.
 16. Національна стратегія розвитку України на період до 2021 року [Електронний ресурс – Режим доступу]: http://pon.org.ua/novyny/2446–nacionalna–strategiya–rozvitku–osviti–v–ukrayini.html
 17. Онищенко В. Компетентнісно-орієнтований підхід до викладання української мови та літератури в умовах профілізації / В. О. Онищенко // Вивчаємо українську мову та літературу (Основа) : Науково-методичний журнал. – 2010. – N 29. – С. 22–27.
 18. Пасічник Є. А. Методика викладання української літератури в середніх навчальних закладах / Є. А. Пасічник. – К. : Ленвіт, 2000. – 224 с.
 19. Пентилюк М. Концептуальні засади комунікативної методики навчання української мови // Українська мова і література в школі. – 2006. – N – С.15–20.
 20. Сусь Б. А. Діяльнісний підхід як ефективний спосіб забезпечення дієвості знань / Б. А. Сусь, М. І. Шут // Збірник наукових праць. – 2007. – № 4. – Бердянськ, 2007. – С. 5–8.

Замовити випускну (курсову)   роботу  на  тему  «Формування комунікативної компетентності учнів  в умовах діяльнісного підходу в процесі навчання української мови й літератури»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!