Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування мотивації на здоровий спосіб життя у молодших школярів

цінності здорового способу життяВипускна (курсова) робота  на тему: Формування мотивації на здоровий спосіб життя  у молодших школярів

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ  ЖИТТЯ  У  ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ

1.1. Актуальність питання формування мотивації на здоровий спосіб життя у молодших школярів

1.2. Психолого-педагогічні умови формування мотивації на здоровий спосіб життя у молодших школярів 

РОЗДІЛ  2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ  У ГРУПІ ПРОДОВЖЕНОГО ДНЯ

2.1. Педагогічний досвід формування мотивації учнів на здоровий спосіб життя у ГПД 

2.2. Методичні рекомендації щодо формування мотивації учнів початкової школи на здоровий спосіб життя

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Детальніше про  випускну  (курсову)   роботу  на  тему  «Формування мотивації на здоровий спосіб життя у молодших школярів».  Кількість  сторінок – 28, список  літератури – 26. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ 

Одним із головних завдань сучасної школи є створення умов для розуміння дітьми переваг здорового способу життя, заохочування до здобуття знань, умінь і навичок здорового способу життя; стимулювання до самостійного й усвідомленого вибору життєвої позиції; швидке і ефективне поширення знань про здоров’я. Формування здорового способу життя через освіту виокремлено як один з пріоритетних напрямів державної політики у розвитку освіти.

У випускній роботі з’ясовано, що формування мотивації на здоровий спосіб життя передбачає формування в дітей інтересу до проблеми збереження здоров’я, прагнення вести здоровий спосіб життя, усвідомлення необхідності здобуття знань щодо життєвих навичок, які сприяють фізичному, соціальному, психічному та духовному здоров’ю та їхньому формуванню.

Готовність дітей молодшого шкільного віку до сприймання знань про основи здоров’я та чинники, які сприяють здоров’ю, до дотримання здорового способу життя суттєво залежить від вмотивованості дітей та сформованості в них відповідних ціннісних орієнтацій. Реалізацію цієї педагогічної умови забезпечують такі методи роботи з учнями як бесіди, пояснення, проблемно-ігрові завдання, спостереження, моделювання ситуацій, тести, мозковий штурм, аналіз життєвих ситуацій, вчинків.

Здоровий спосіб життя для дітей визначається такими параметрами: володіння культурно-гігієнічними навичками; раціональне харчування та культура споживання їжі; руховий і повітряний режими; режим активної діяльності та відпочинку; профілактичні заходи для збереження здоров’я, зокрема, профілактика шкідливих звичок тощо.

Наголошено на тому, що здоров’язберігаючі технології, органічно вбудовані у навчально-виховний процес, зберігають і зміцнюють здоров’я дітей. Здоров’язберігаючі технології реалізуються через такі напрямки освітньо-виховної діяльності: створення умов для зміцнення здоров’я школярів та їхнього гармонійного розвитку; організацію навчально-виховного процесу з урахуванням його психологічного та фізіологічного впливу на організм учня; розробку та реалізацію навчальних програм з формування культури здоров’я й профілактики шкідливих звичок, контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм в організації навчально-виховного процесу, нормуванням навчального навантаження, профілактикою стомлюваності учнів  та ін.

Виявлено, що  до провідних форм організації педагогічного процесу, які нададуть можливість отримувати валеологічні знання та сприятимуть формуванню мотивації на здоровий спосіб життя у молодших школярів належать, передусім:

 • уроки фізичної культури, основи здоров’я, природознавство;
 • фізкультурно-оздоровчі заходи (динамічні паузи, фізкультурні хвилинки);
 • позакласна (години спілкування, подорожі тощо) та позашкільна (спортивні секції, відвідування басейну, гуртки художньої самодіяльності, різні види танців тощо) робота;
 • спеціально організовані оздоровчі заходи та процедури, малі форми активного відпочинку, що призведе до сформованості культу здоров’я, потреби у здоровому способі життя.

Формуючи культуру здоров’я учнів, вихователь групи продовженого дня повинен допомогти їм усвідомити важливість розумного, дбайливого ставлення до власного здоров’я, прищепити почуття відповідальності, розуміння, що саме здоров’я визначає якість життя; формувати прагнення бути здоровим; сприяти засвоєнню системи знань і практичних навичок здорового способу життя та безпечної поведінки у життєвому просторі.

Підсумовано, що сучасні діти повинні усвідомлювати, що майбутнє кожного, як і держави в цілому, – за здоровими поколіннями, адже тільки фізично і морально здорова людина здатна творити і приносити користь собі та іншим людям.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Безверхня Г. Фактори, що впливають на формування мотивації рухової активності школярів / Г. Безверхня // Спортивний вісник Придніпров’я. — 2008. — №3-4. — С. 99-102.
 2. Бондаренко Н. Б. Деякі аспекти проблем формування мотивів навчання / Н. Б. Бондаренко // Нова програма : альм. наук. пр. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – No 9. – С. 124–129.
 3. Ващенко О.М. Готовність вчителя до використання здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі / О.М. Ващенко, С.О. Свириденко// Здоров’я та фізична культура. – 2006. – No8 (32). – С. 1–6.
 4. Ведмеденко Б. Ф. Виховання в учнів звички займатися фізкультурою і спортом / Б. Ф. Ведмеденко // Педагогіка і психологія. – 1995. – № 1. – С. 109-114
 5. Горковська Т. М. Формування культури здорово­го способу життя молодших школярів: теорія і практика: автореф. дипломної роботи / Т. М. Горковська. — Миколаїв, 2011. — 14 с.
 6. Горшкова Н. Б. Мотивація школярів до занять фізичною культурою і спортом / Н. Б. Горшкова // Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: Зб. наук. праць в галузі фіз.культури і спорту. – Київ.: ДНДІФКС, 2005. – В. 6-7. – С. 130–133
 7. Грицай Ю. О. Використання здоров’язберігаючих технологій в навчальній діяльності школярів : навчальний посібник / Ю. О. Грицай. Микола­їв : МДУ ім. В. О. Сухомлинського, 2012. — 181 с.
 8. Долинський Б.Т. Теоретико-методичні засади підготовки майбутніх учителів до формування здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів у навчально-виховній діяльності: монографія. / Б. Т. Долинський. – Одеса : 2010. – 269 с.
 9. Занюк С. С. Мотивація діяльності: спонукання, активність, успіх / С. С. Занюк. – Луцьк : Волинський держ. ун-т, 1998. – 123 с.
 10. Здоров`язберігаючі технології у навчальному закладі /упоряд. О. Колонькова, О. Литовченко. – К.: Шкільний світ, 2009. – 123 с.
 11. Карпюк Р. Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді в контексті вивчення шкільного предмета «Основи здоров’я» / Р. Карпюк, О. Петрик // Педагогічний часопис Волині. - 2016. - № 2. - С. 114-119.
 12. Кляцька Л. М. Формування в учнів ціннісного ставлення до здоров’я через зміст фізичної осві­ти : методичний посібник / Л. М. Кляцька. — Веселинове: РМК, 2012. — 124 с.
 13. Концепція формування позитивної мотивації та здоровий спосіб життя у дітей та молоді // Основи здоров`я: книга для вчителя. – К.: Генеза, 2005. – С. 47-57.
 14. Корнієнко С. М. Весела перерва. 1-4 класи : навч.- метод. посібн. / С. М. Корнієнко. — Вид. 2-ге, переробл. і доп. — Тернопіль, 2013. — 96 с.
 15. Круцевич Т.Ю. Оцінка як один із чинників підвищення мотивації учнів до фізичної активності // Фіз. виховання в шк. – 2003. – № 1. – С. 47 – 50.
 16. Мазуренко Л. Формування навичок здорового способу життя у молодших школярів / Л. Мазуренко. – К.: Шкільний світ, 2008. – 28 с.
 17. Малашенко М. П. Шляхи реалізації здоров'язбережувальних освітніх технологій у початковій школі / М. П. Малашенко // Основи здоров’я. — № 2 (14), лютий. — 2012. – 12 – 18 с.
 18. Мельник І. М. Аксіологічний аспект технології здорового способу життя молодших школярів / І. М. Мельник та ін. // Сучасні технології навчання в початковій освіті : матер. Всеукр. наук.-практ. конф. / – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2006. – С. 105–108.
 19. Мельник О. Системний підхід до формування культури здоров`я учасників навчально-виховного процесу / О. Мельник. // Початкова школа. – 2005. – С. 57-62.
 20. Надім’янова Т. Роль фізичного виховання у формуванні засад здорового способу життя школярів / Т. Надім’янова // Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи : монографія / за заг. ред. М. Лук’янченка, А. Матвєєва, А. Подольських [та ін.]. – Дрогобич : Коло, 2007. – С. 92-95.
 21. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // Шкільний світ. – К., 2001. – 24 с.
 22. Оржеховська В.М. Здоров’язбережувальне навчання і виховання: проблеми, пошуки / В. М. Оржеховська // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - Вип. 10, т. 1. - 2007. - С. 461 - 466.
 23. Основи здоров’я і фізична культура. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-11 класи. - К. : Почат. шк. - 2001. - 112 с.
 24. Постанова Кабінету Міністрів України «Про Державну національну програму «Освіта (Україна ХХІ століття)» від 3 листопада 1993 року № 896 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-п
 25. Субота Н. Здоров'я через освіту / Н. Субота / / Науковий світ; Атестаційний вісник. - 2007. - № 4. - С. 20-21.
 26. Черній В. Формування у молодших школярів стійкої мотивації на здоровий  спосіб життя у процесі реалізації програми інтегрованого предмета «Основи здоров’я»  / В. Черній // Наукові записки. - 2014. - Вип. 132. - С. 335-339.

 

Замовити курсову  (випускну)  роботу  на  тему  «Формування мотивації на здоровий спосіб життя  у молодших школярів»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!