Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Адміністративно-правовий статус громадянина

права громадянинаКурсова  робота на тему "Адміністративно-правовий статус  громадянина: зміст поняття, структура, особливості"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Адміністративно-правовий статус як юридична категорія

1.1. Визначення сутності поняття адміністративно-правового статусу

1.2. Елементи адміністративно-правового статусу

РОЗДІЛ 2.  Адміністративно-правовий статус  громадянина в  Україні

2.1. Зміст й особливості адміністративно-правового статусу громадянина

2.2. Структура адміністративно-правового статусу громадянина

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Детальніше про  курсову  роботу  на  тему  «Адміністративно-правовий статус громадянина: зміст поняття, структура, особливості».  Кількість  сторінок – 34, список  літератури – 35. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.               

ВИСНОВКИ

Адміністративно-правовий статус є складовою частиною загального правового статусу, який є ширшим за значенням. Конституційні засади, на яких базується правовий статус впливають на встановлення принципів правового статусу у всіх галузях права, в тому числі й адміністративного. Крім цього, на зміст адміністративно-правового статусу також впливають норми інших галузей права та норми міжнародного права. Але, базисом адміністративно-правового статусу громадян України все ж таки залишається конституційні принципи і норми, які складають зміст правового статусу.

Визначено, що адміністративно-правовий статус як правова категорія - це система однорідних адміністративно-правових норм, які засвідчують факт формально юридичного існування суб’єкта адміністративного права, а також здійснюють визначення їх правового становища у взаємодії з іншими суб’єктами права, державою та у цілому із суспільством.

Адміністративно-правовий статус як юридична категорія є необхідною умовою функціонування особи у взаємовідносинах з державою.

З’ясовано, що юридична категорія «адміністративно-правовий статус» не тільки багатозначна, але й багатоелементна. Під елементами адміністративно-правового статусу необхідно розуміти його складові, які визначають специфіку суб’єкта адміністративно-правових відносин,  його місце та роль в управлінському процесі, відмінність від інших суб’єктів і в сукупності складають цілісну, змістовну, системну, юридичну характеристику конкретного учасника цих відносин.

Аналіз думок учених з приводу елементного складу адміністративно-правового статусу дозволяє зробити висновок про їх неоднорідність. Зауважено, що одні науковці характеризують адміністативно-правовий статус суб’єктів права, зокрема громадян, через його елементний склад, інші – у комплексі, тобто не виокремлюючи певні елементи. Необхідно зазначити і те, що класичним елементним складом адміністративно-правового статусу громадян є права, обов’язки, відповідальність і гарантії, з чим  погоджується переважна більшість науковців в галузі адміністративного права.

Адміністративно-правовий статус громадян є частиною їхнього загального правового статусу, що закріплено Конституцією України, міжнародними договорами й нормативно-правовими актами України.

Зроблено висновок, що адміністративно-правовий статус громадянина України - це встановлена законом та іншими нормативно-правовими актами система прав та обов’язків громадянина, яка реалізуються через суспільні відносини в сфері державного управління, та забезпечується системою юридичних гарантій на участь в управлінні державними справами і задоволенні публічних та особистих інтересів через діяльність державної влади та органів місцевого самоврядування.

Наголошено, що зміст адміністративно-правового статусу громадянина розкривається через його елементи. Елементами адміністративно-правового статусу громадянина визначено: права; обов’язки; відповідальність; юридичні гарантії.

Розглянуто класифікації адміністративних прав громадян у юридичній науці. Виявлено, що існуючі наукові підходи до пояснення змісту адміністративно-правового статусу громадянина, є класичними.

Адміністративно-правовий статус громадянина України визначається обсягом і характером його адміністративної правосуб’єктності, яку становлять адміністративна правоздатність і адміністративна дієздатність. Основну увагу звернено на адміністративну право- та дієздатність громадянина як фізичної особи.

В результаті дослідження сутності адміністративно-правового статусу фізичних осіб, слід зробити наступні висновки:

Адміністративна правосуб’єктність фізичної особи виникає лише при неподільній наявності правоздатності, дієздатності і деліктоздатності.

Адміністративна правоздатність – це ґрунтована на нормах позитивного права, визнана і гарантована державо ю здатність особи бути держателем суб’єктивних прав та юридичних обов’язків у сфері владно- управлінських правовідносин.

Правову категорію «адміністративна дієздатність» слід розуміти як визнану нормами позитивного права та гарантовану державою здатність і можливість суб’єкта за наявності відповідного розумового й психічного рівня розвитку, здатності мати належне почуття відповідальності за наслідки своїх дій самостійно, власними свідомими діями здійснювати суб’єктивні юридичні права та обов’язки та нести адміністративну відповідальність, передбачену законодавством України за їх невиконання.

«Адміністративна деліктоздатність» визначається як здатність особи, вступаючи в адміністративні правовідносини відповідально здійснювати надані суб’єктивні права і покладені юридичні обов’язки, що базується на їх здатності нести адміністративну відповідальність за власні вчинки, що залежить від віку суб’єкта, та ролі, яку він відіграє в адміністративно-деліктних відносинах.

Тобто, з огляду на зміст ви­щезазначених понять, адміністративно-правовий ста­тус громадянина є похідним від загального правового статусу, який характеризується сукупністю прав та обов’язків, що надані й гарантовані кожній особі Конституцією України та зако­нодавством України, яке врегульовує суспільні відносини у сфері публічного управління. Оскільки адміністративне право як галузь права та галузь законодавства є достатньо динамічною, то типи вищезазначених правовідносин постійно зазнають змін у своєму змісті за рахунок запровадження нових процедур адміністративно-правового характеру.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Адміністративне право України. Академічний курс : у 2 т. : [підручник] / редкол. В.Б. Авер’янов (голова). – К. : Юридична думка. – Т. 1. Загальна частина. – 2004. – 584 с.
 2. Адміністративне право України. Загальна частина. Академічний курс : [підруч.] / За заг. ред. академіка НАПрН України О. М. Бандурки. – Х. : Золота миля, 2011. – 584 с.
 3. Битяк Ю. П. Адміністративне право : підручник / за заг. ред. Ю. П. Битяк, В.М.Гаращук, В.В.Зуй. – Нац. Ун-т «Юридична академія ім. Я. Мудрого». – 2–ге вид., переробл. та допов. – Х. : Право, 2013. – 656 с.
 4. Бойко І.В. Громадянин як суб’єкт адміністративно-правових відносин / І.В.Бойко // Вісник Академії правових наук. – 2004. – №1 (36). – С. 94–102.
 5. БояринцеваМ.А. Адміністративно-правовий статус громадянина України: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право» / М. А. Бояринцева. – Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України. – К., 2005. – 20 с.
 6. Буличев А.  О.Адміністративно-правовий статус військовослужбовця Національної  гвардії  України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А. О. Буличев; Нац. авіац. Ун-т. – Київ, 2014. – 19 c.
 7. Галунько В. В. Адміністративне право України: навчальний посібник / за ред. проф. В. В. Галунька. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – 272 с.
 8. Горбач М.І. Класифікація елементів адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративного права/ М.І.Горбач// Вісник Пенітенціарної асоціації України [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  https://visnykpau.com/index.php/journal/article/view/76/43
 9. Горбач М.І. Поняття адміністративно-правового статусу суб’єктів адміністративного права/ М.І.Горбач// Науковий вісник Ужгородського національного університету [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.visnyk-juris.uzhnu.uz.ua/file/No.41/part_3/18.pdf
 10. ГумінО.М. Адміністративно-правовий статус особи: поняття та структура / О. М. Гумін, Є. В. Пряхін // Наше право. – 2014. – № 5. – С. 32–37.
 11. Гусарєв С.Д. Теоретичні аспекти забезпечення правового статусу особистості в Україні/ С.Д.Гусарєв// Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. – 2000. – № 1. – С. 40–46.
 12. Добкін М.М. Адміністративно-правовий статус виконавчих органів міських рад : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2009. – 26 с.
 13. Загородня Н.В. Адміністративно-правовий статус громадян України / Н. В. Загородня // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. - - Вип. 33. - С. 75-77.
 14. Зубрицька О.Я.  Адміністративна правоздатність як елемент правосуб’єктності індивідуальних суб’єктів  адміністративного права / О.Я.Зубрицька // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2015. – № 3(41). – С. 99–104.
 15. Зуй В. В. Адміністративно-правовий статус громадян в Україні / В. В. Зуй // Правова держава Україна: Проблеми, перспективи розвитку: Короткі тези доп. та наук. повід. респ. н–пр. конфер. 9–11 лист. 1995. – Х., 1995. – С. 107–108.
 16. Кодекс України про адміністративні правопорушення: Кодекс від 12.1984 № 8073-X [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
 17. Коломоєць Т.О.Адміністративне право України: підручник. – Вид. 2, змін. і доп. / За заг. ред. Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2012. – 528 с.
 18. Конституція України: Законвід 06.1996  № 254к/96-ВР // ВВР України. URL:
 19. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: [монографія] /Д.М. Лук’янець. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2001. – 220 с.
 20. Ляхович У.І. Адміністративно-правовий статус державного службовця: організаційно-правові засади реалізації [Текст]: монографія / У.І. Ляхович. – Івано–Франківськ : [Вид-во Прикарпат. нац. Ун-ту ім. В. Стефаника], 2010. – 129 с.
 21. Магновський І.Й. Конституційно-правовий статус особи (її громадянські права і свободи) / І. Й.Магновський // Право України. – 2002. – №7 – С. 18–22.
 22. Марчук В.П. Словничок юридичних термінів : [навчальний посібник] / уклад. В.П. Марчук ; Міжрегіональна академія управління персоналом. – К. : МАУП, 2003. – 128 с.
 23. Мацелик Т.О. Суб'єкти адміністративного права: поняття та система: монографія / Т.О. Мацелик; Держ. податк. служба України, Нац. Ун-т держ. податк. служби України. – Ірпінь : Вид-во Нац. Ун-ту ДПС України, 2013. – 341 c.
 24. МещеряковаО.В. Щодо визначення елементів адміністративно-правового статусу учасників операцій ООН з підтримання миру / О.В.Мещерякова // Форум права. – 2011. – № 2. – С. 609–612.
 25. Миколенко В.А. Щодо визначення поняття та кола суб’єктів адміністративного права / В.А.Миколенко // Право і безпека. – Харківський національний університет внутрішніх справ). – 2011. – № 2. – С. 157–160.
 26. Музичук О.М.Уточнення сутності категорії «правовий статус» суб’єкта  адміністративно-правових відносин та його елементного складу / О. М. Музичук // Форум права. – 2008. – № 1. – С. 316–321. 
 27. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія. - К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2002. - 352 с.
 28. Панчишин А. В. Поняття, ознаки та структура категорії «правовий статус» / А. В. Панчишин // Часопис Київського університету права – 2010 – № – 95–97 С.
 29. Плугатар Т.А. Деякі аспекти адміністративно-правового статусу прав та свобод громадян / Т.А.Плугатар // Вісник академії управління академії МВС – 2010 – №2 (14). – 100–108 с.
 30. Рабінович П.М., Хавронюк М. І. Права людини і громадянина: навч. посіб. / П. М. Рабінович, М. І. Хавронюк. – К. : Атіка, 2004. – 464 с.
 31. Скакун О.Ф.Теорія держави і права (Енциклопедичний курс) : [підручник] / О.Ф. Скакун. – X. : Еспада, 2006. – 776 с.
 32. Словник базової термінологіїз адміністративного права [Текст] : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / ДВНЗ «Запоріз. нац. Ун-т» МОН України ; за ред. д–ра юрид. наук, проф., засл. юриста України Т. О. Коломоєць. – К. : Істина, 2010. – 234 с.
 33. Стеценко С. Г. Андміністративне право України : навчальний посібник / С. Г. Стеценко. – Нац. акад. прокуратури. – Вид. 3-тє, перероб. та доп. – К.: Атіка, 2011. – 624 с.
 34. Шульга А. М. Правовий статус особистості, його види / А. М. Шульга // Право і безпека – 2012 – №2 (44). – 19–22 С.
 35. Юридична енциклопедія: у 6 т. / редкол.: Ю.С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. – К. : Укр. енцикл., 1998. – Т. 5 : П–С. – 2003. – 736 с.

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Адміністративно-правовий статус  громадянина: зміст поняття, структура, особливості»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!