Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Система національно-патріотичного виховання учнівської молоді у закладі освіти

національне вихованняВипускна (курсова) робота на тему: Система  національно-патріотичного виховання учнівської молоді у закладі освіти

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. СИСТЕМА  НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ  МОЛОДІ У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

1.1 Зміст та завдання національно-патріотичного виховання у закладі освіти

1.2. Система національно-патріотичного виховання учнівської молоді у закладі освіти

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  У ЗАКЛАДІ ОСВІТИ

2.1. Педагогічний досвід роботи з національно-патріотичного виховання учнівської молоді у закладі освіти

2.2. Методичні рекомендації щодо вдосконалення системи національно-патріотичного виховання у закладі освіти

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

Детальніше про  курсову (випускну)  роботу  на  тему  «Система  національно-патріотичного виховання учнівської молоді у закладі освіти».  Кількість  сторінок – 32 (з додатком), список  літератури – 25. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

ВИСНОВОК

У випускній роботі з’ясовано, що ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави проявляється у патріотизмі, національній самосвідомості, культурі міжетнічних відносин. Це досягається завдяки виконанню положень  Національної доктрини розвитку освіти, Концепція національно-патріотичного виховання учнів та молоді, Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності та інших нормативних актів.

Національно-патріотичне  виховання у закладі освіти – це виховання особистості на основі системи ідеалів, традицій, звичаїв, переконань, створених народом і спрямованих формувати ціннісні орієнтації молодих поколінь у дусі розвитку матеріальної й духовної культури української нації. Воно забезпечує духовну єдність, наступність і спадкоємність поколінь.

Метою національно-патріотичного виховання є формування гармонійно розвиненої особистості, яка спроможна органічно поєднувати свої права та інтереси з правами та інтересами середовища, нації, держави, духовні та суспільно-естетичні цінності

При розгляді основних вимог до процесу національно-патріотичного виховання учнівської молоді  у закладі освіти, до його змісту, організації, форм, методів і прийомів, було виділено засадничі принципи гуманізації та демократизації виховного процесу: принципи природовідповідності, культуровідповідності, безперервності, диференціації, індивідуалізації та цілісності виховного процесу.

Виявлено, що національно-патріотичне виховання учнівської молоді у закладі освіти передбачає: розкриття вчителями сутності української ідеї, вміння її трансформувати у навчально-виховний процес; реалізацію філософських основ українського національного виховання,  гармонійного поєднання у процесі навчання освітніх та виховних цілей уроку; реалізацію провідних принципів національного виховання учнів (гуманізації, демократизації, народності), виховання громадянина, патріота, гуманіста на основі знання їх сутності та характерних ознак прояву в життєдіяльності учнів.

На основі аналізу педагогічної літератури  можемо узагальнити мету та зміст національно-патріотичного виховання у закладі освіти: ціннісне ставлення до держави (до Конституції, законів символів держави, до прав та обов’язків дітей і дорослих); ціннісне ставлення до Батьківщини (до України, рідної землі, місця свого народження, до українського народу, до народних звичаїв і традицій, до свого роду, родини, до державної мови і рідної природи); ставлення до інших людей (повага до людей, гуманізм, толерантність, милосердя, доброта, чесність і порядність, готовність прийти на допомогу, совість); ставлення до себе як громадянина (усвідомлення себе громадянином держави, громадянська гідність, відповідальність, громадянський обов’язок, працелюбність, вимогливість до себе, що виявляються у вчинках, поведінці, діях).

Отже, сьогодні перед  школою стоїть складне і відповідальне завдання – виховати високоморальне, національно свідоме підростаюче покоління, патріотів своєї Батьківщини. Складний процес національно-патріотичного виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм роботи, вибір яких залежить від змісту та завдань виховної роботи, вікових особливостей учнів. Застосування різноманітних форм і методів національно-патріотичного  виховання повинно формувати в особистості поведінкові норми,  що включають у себе вміння міркувати, аналізувати, ставити запитання, шукати відповіді, критично та всебічно розглядати проблему, робити власні висновки, брати участь у громадському житті, здатність орієнтуватися й адаптуватися в нових соціальних умовах, захищати свої інтереси, поважати інтереси і права інших тощо.

Підсумовано, що система національно-патріотичного виховання учнівської молоді у закладі освіти відіграє роль консолідуючого фактора в становленні молодого покоління, формування у нього активної громадянської позиції, відповідальності за себе, народ, країну.  

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Бех І., Чорна К. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. – 2007. – №1 (20). –  С. 23-37.
 2. Виховання патріотизму у дітей та молоді в суч. соц. економ. умовах: матеріали наук.-практ. конференції / відп. ред. І.Д. Бех. (Ін-т проблем виховання АПН України). – Київ. – 1999. – 127 с.
 3. Гонський В.Патріотизм як основа сучасного виховання та ідеології держави // Рідна школа. – 2001. –  № 2. –  С. 9-14.
 4. Долецька С. В. Завдання патріотичного виховання молодших школярів в процесі краєзнавчої роботи / С. В. Долецька // Духовність особистості. – 2012. – Вип. 1. – С. 49-55.
 5. Журба К. Теоретичні основи національно-патріотичного виховання школярів / К. Журба, О. Докукіна // Гірська школа Українських Карпат. – 2013. – No 8-9. – С. 235-239.
 6. Калінічев А. Знаймо і пам’ятаймо свою історію! Про патріотичне виховання в сучасній школі // Директор школи, ліцею, гімназії. – 2005. – №2. – С. 35-36.
 7. Качур М. Патріотичне виховання школярів у художньо-краєзнавчій діяльності // Педагогіка і психологія. – 2002. – №4. – С. 47-55. 
 8. Концепція громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності // Дошкільне виховання. – 2003. – № 2. –  С. 3-8.
 9. Концепція національно-патріотичного виховання учнів та молоді // Основи захисту Вітчизни. – 2010. – № 1. – С. 9-13.
 10. Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. – К. : Шк. світ, 2001. – 21 с.
 11. Пащенко Д. Патріотичне і національне виховання – складові становлення громадянина // Шлях освіти. – 2002. –  № 1. – С. 9-14.
 12. Петренко О., Дежнюк Г. Національно-патріотичне виховання учнівської молоді // Позакласний час. – 2005. – №3-4. – С. 28-29.
 13. Пономаренко Л. Виховання громадянськості у молодших школярів / Л. Пономаренко // Початк. шк.– 2001.– № 3.– С. 17–20.
 14. ПопаснийМ.Виховуємо патріотизм у початковій школі //  Початкова школа. –  2007. – № 5. – С.  7-1
 15. Поплужний В.Патріотичні почуття і їх формування у школярів // Вісник Академії педагогічних наук України. – 1993. – № 1. –  С. 143-150.
 16. Про освіту: Закон України : за станом на 8 грудня 2006 р. / Верховна Рада України. – Офіційне видання. – К. : Парламентське вид-во, 2006. – 40 с.
 17. Програма «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» // Тернопіль. – Навчальна книга – Богдан, 2008 – С. 79.
 18. Програма патріотичного виховання дітей та учнівської молоді // Світ виховання. - 2007 - № 1 (20) – С. 23-34.
 19. Редіна В. Патріотів треба виховувати // Рідна шк. - 1999 - №2 - С. 61-63.
 20. Рогожа М., Горлач Т. Виховуємо патріотів // Директор школи. – 2004. – №17. – С. 3-7.
 21. Руденко В., Руденко Ю. Ідеологія патріотизму і державотворення як основа духовності учнів // Рідна шк. - 1999 - №10 - С. 8-10.
 22. Сухомлинська О. Ідеї громадянськості й школа в Україні // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 20-25.
 23. Сухомлинський В. О. Вибрані твори в п’яти томах / В. О. Сухомлинський. – К. : Радянська школа, 1977. – Т. 3. – 649 с.
 24. Цубенко Л. А. Народна педагогіка – важлива складова частина національного виховання / Л. А. Цубенко // Виховна робота в школі. – 2012. – № 4. – С. 5-7.
 25. Якубенко В. Від народознавства – до свідомого патріотизму // Дошкільне виховання. – 2002. – № 8. – С. 12-13.    

Замовити курсову  (випускну) роботу  на  тему  «Система  національно-патріотичного виховання учнівської молоді у закладі освіти»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!