Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Юридичні особи у цивільному праві

юридичні особи у цивільному правіКурсова робота на тему "Юридичні особи у цивільному праві".

Інші варіанти назви курсової роботи - Юридична особа у цивільних правовідносинах;  Юридична особа як суб’єкт правовідносин у цивільній науці.

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ  ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ  У ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ

1.1. Поняття юридичної особи  у законодавстві й правовій літературі

1.2. Ознаки юридичної особи 

1.3. Класифікація юридичних осіб

РОЗДІЛ 2. ЦИВІЛЬНА ПРАВОСУБЄКТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

2.1. Реалізація цивільної правосуб’єктності юридичної особи

2.2. Цивільно-правові особливості реєстрації та ліквідації юридичних осіб

2.3. Проблематика деліктоздатності юридичних осіб

РОЗДІЛ 3. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

 3.1. Органи юридичної  особи

 3.2. Діяльність органів управління юридичної особи

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Детальніше про  курсову   роботу  на  тему  «Юридичні особи у цивільному праві».  Кількість  сторінок – 39, список  літератури – 30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.     

ВИСНОВКИ

На сучасному етапі становлення України як правової держави актуальним постає питання про правове положення таких колективних суб’єктів, як юридичні особи. Інститут юридичної особи існує для того, щоб його норми закріпили організаційно-структурну, майнову і функціональну єдність будь-якого суб'єкта права, встановили межі правосуб'єктності, форми і порядок її здійснення, порядок виникнення реорганізації і ліквідації, а також цілу низку інших питань.

У результаті дослідження встановлено, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, наділена цивільною правоздатністю і дієздатністю, яка може бути позивачем і відповідачем у суді.

Відтак, використавши визначення юридичної особи, закріплене в ЦК України, та доповнивши його та­кими традиційно притаманними юридичній особі ознака­ми, як наявність відокремленого майна та самостійна відповідальність за зобов’язаннями, визначимо, що перелік ознак юридичної особи повинен мати такий вигляд:

 • наявність певним чином організаційно й струк­турно оформленого соціального утворення - організації;
 • наявність у цієї організації відокремленого майна;
 • зазначена організація створена й зареєстрована у встановленому законом порядку;
 • вона має цивільну правоздатність і дієздатність (правосуб’єктність);
 • ця організація самостійно несе відповідальність за своїми цивільними зобов’язаннями;
 • зазначена організація може бути позивачем і відповідачем у суді.

Саме сукупність вказаних ознак дозволяє виділити юридичну особу в цивільному обороті з-поміж всіх інших його учасників.

Згідно дійсної доктрини цивільного права, юридичні особи, залежно від порядку їх утворення або інших підстав, зазначених у законах та інших правових актах,  поділяються на юридичних осіб приватного та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється за волевиявленням фізичних та юридичних осіб на підставі установчих документів. Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади або органу місцевого самоврядування (п. 2 ст. 81 та ст. 87 ЦК України).

Відмічено, що законодавець як критерій поділу юридичних осіб на приватні і публічні, використав спосіб їх утворення або «процедурний критерій» класифікації.

Юридична особа здатна мати такі самі цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, за винятком тих прав, які за своєю природою можуть належати лише людині. Для створення юридичної особи її учасники (засновники), користуючись своїм правом фізичної особи на створення юридичної особи, розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками (засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.

Правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення, а саме з дня реєстрації до Єдиного державного реєстру. Правоздатність юридичної особи може бути обмежена окремими видами діяльності, перелік яких визначається законом, якими юридична особа може займатися після одержання нею спеціального дозволу (ліцензії). За правовою природою орган юридичної особи – це інституціонально-функціональний її представник, якому притаманні певні ознаки: законність створення; організаційна сформованість; прийняття рішень (здійснення повноважень) у межах компетенції з додержанням процедури їх оформлення.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV [Текст] // ВВР. — 2003. — № 40. — Ст. 356.
 2. Про акціонерні товариства : Закон України від 17.09.2008 р. № 514-VI [Текст] // ВВР. — 2008. — № 50-51. — Ст. 384.
 3. Про благодійну діяльність та благодійні організації : Закон України від 05.07.2012 р. № 5073-VI [Текст] // ВВР. — 2013. — № 25. — Ст. 252.
 4. Про громадські об’єднання: Закон України від 03.2012 № 4572-VI // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4572-17
 5. Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців  та громадських формувань: Закон України від 15.2003 р. № 755-IV [Текст] // ВВР. — 2003. — № 31. — Ст. 263.
 6. Артикуленко О.В. Правосуб’єктність юридичної особи: сучасні виклики та невирішені питання// [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://pgp-journal.kiev.ua/archive/2018/6/44.pdf
 7. Архипов С.І. Суб'єкт права: теоретичне дослідження. СПб.: «Юридический Центр Пресс», 2004. - 469с.
 8. Волкова Л. О.Юридичні особи публічного права:  історія і сучасність  / Л. О. Волкова // Право і суспільство. - 2016. - № 2(3). - С. 32-38.
 9. Воронюк О. О. Критерії класифікації юридичних осіб  / О. О. Воронюк // Університетські наукові записки. - 2008. - № 3. - С. 129-135. 
 10. Гринько С. Д. Юридичні особи як суб’єкти деліктних зобов’язань за цивільним законодавством України та європейських країн: порівняльно-правовий аспект / С. Д. Гринько //Університетські наукові записки. - 2013. - № 3. - С. 101-108.
 11. Заіка Ю.О. Українське цивільне право. Навч. посіб. — К. Істина, 2005. — 312 с.
 12. Зеліско А. В.Підприємницькі юридичні особи приватного права як корпоративні утворення / А. В. Зеліско // Юридична Україна. - 2017. - № 1. - С. 13-20.
 13. Зубар В. М.Участь юридичних осіб публічного права у цивільних правовідносинах / В. М.Зубар // Молодий вчений. - 2016. - № 11. - С. 304-307.
 14. Іванов С. О. До питання поділу юридичних осіб на юридичні особи приватного та публічного / С. О. Іванов // Університетські наукові записки. - 2005. - № 3. - С. 100-106.
 15. Канзафарова І. С. Теорія цивільно-правової відповідальності : монографія / І. С. Канзафарова. – Одеса : Астропринт, 2006. – 246 c.
 16. Кочин В.Правова сутність юридичної особи  / В. Кочин // Юридична Україна. - 2013. - № 5. - С. 43-48.
 17. Кучеренко, І. М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права [Текст] : монограф. / І. М. Кучеренко. — К. : Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2004. — 328 с.
 18. Петрицин Н. Т. Деякі проблеми визначення суб’єкта цивільної відповідальності / Н. Т. Петрицин //Адвокат. - 2012. - № 6. - С. 38 – 41
 19. Петров В.В. Класифікація юридичних осіб / B. В. Петров // Актуальні проблеми держави і права. - 2008. - Вип. 38. - С. 137-140.
 20. ПетровЄ.В. Окремі питання ліквідації юридичних осіб / Є. В. Петров //  Юридичний вісник. Повітряне і космічне право. - 2016. - № 4. - С. 109-115.
 21. ПримакВ.Д. Деліктоздатність як елемент змісту цивільної правосуб'єктності юридичної особи  / В. Д. Примак // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. - 2004. - № 1-2. - С. 98-104. 
 22. Пустова Ю. М.Юридичні особи публічного права  / Ю. М. Пустова // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2010. - № 1. - С. 249-256.
 23. Радченко Л. Юридична особа у приватному праві: поняття та ознаки / Л. Радченко // Вісник Київського нац. університету ім. Тараса Шевченка: сер.: Юридичні науки. – 2010. – Вип.82. – С. 98-102. 
 24. Романовська О. В. Юридичні особи публічного права  / О. В. Романовська // Публічне право. - 2013. - № 2. - С. 254-262.
 25. Самілик Л. О. Співвідношення понять «суб’єкт права», «особа», «суб’єкт правовідносин», «учасник відносин»/ Л. О. Самілик, Л. П. Корбут // Право і суспільство. - 2016. - № 1. - С. 89-93.
 26. Санжарук Т. О.Юридичні особи як суб'єкти права  / Т. О. Санжарук // Актуальні проблеми держави і права. - 2004. - Вип. 22. - С. 58-62.
 27. Спасибо-Фатєєва І. В. Припинення юридичних осіб / І. В. Спасибо-Фатєєва // Юридичний радник. – 2005. – № 1. – С. 29-36.
 28. Труба В. І. Цивільне законодавство України / В. І. Труба // Цивільний кодекс України : науково-практичний коментар : у 2 ч. / за заг. ред. Я. М. Шевченко. – К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. – Ч. 1.– С. 7-18.
 29. Цивільне право : підручник : у 2 т. / В. І. Борисова (кер. авт. кол.), Л. М. Баранова, Т. І. Бєгова та ін. ; за ред. В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої, В. Л. Яроцького. – Х. : Право, 2011. – Т. 1. – 656 с.
 30. Цивільне право: в 2 ч .: навч. / Під заг. ред. В.Ф. Чигир. - Мінськ: Амалфея, 2002. – Т.2.- 410 с.

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Юридичні особи у цивільному праві»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!