Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Педагогічна діяльність сучасного вчителя молодших класів

Курсова робота на тему: Педагогічна  діяльність  сучасного  вчителя молодших  класів

ЗМІСТ

Вступ

Розділ  1. Теоретичні засади педагогічної діяльності

1.1. Питання педагогічної діяльності у науковій літературі

1.2. Структура та функції педагогічної діяльності

Розділ 2. Методичні аспекти педагогічної діяльності сучасного вчителя молодших класів

2.1. Особливості педагогічної діяльності вчителя молодших класів

2.2. Методичні рекомендації щодо здійснення педагогічної діяльності у початковій школі

Висновки

Список використаних джерел

 Детальніше  про  курсову   роботу  на  тему  «Педагогічна діяльність  сучасного  вчителя молодших класів».  Кількість  сторінок – 32, список  літератури –  27. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 ВИСНОВОК

 Категорія «педагогічна діяльність» є головною у теорії професійно-педагогічної освіти, але різними вченими трактується по-різному, і, взагалі, у її визначенні сьогодні немає єдності.

Педагогічна діяльність – це особливий вид соціальної діяльності, спрямований на передачу від старшого покоління молодшому накопичені людством культуру, досвід, створення умов для їх особистісного розвитку і підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві. У широкому розумінні педагогічна діяльність розглядається як діяльність, мета якої є виховання підростаючого покоління. У вузькому розумінні педагогічна діяльність - організація навчальної діяльності учнів (вихованців).

Розглянуто структуру  педагогічної  діяльності у психологічній та педагогічній  площині. Загалом серед вчених немає одностайної думки щодо структури педагогічної діяльності, яка  тісно пов’язана її з фунціями. Структура педагогічної діяльності містить: мету, мотиви, об’єкт, предмет, суб’єкт, функції, засоби та результат.

Предметом педагогічної діяльності вчителя є організація навчальної діяльності школярів. Об’єктом педагогічної діяльності вчителя є учень, вихованець.

Системоутворюючою характеристикою педагогічної діяльності є мета. Йдеться про особливу позицію вчителя в системі взаємодії зі школярами. Її суть полягає в тому, щоб організувати й контролювати діяльність учня, який виступає як об'єкт власної навчальної діяльності.

З урахування зазначеного, вважаємо, що метою педагогічної діяльності сучасного вчителя молодших класів є долучити дітей до світу знань, зацікавити їх, пробудити інтерес до нового, розвинути прагнення дитини пізнавати нове, виясняти незрозуміле про якості, властивості предметів, явищ дійсності тощо.

Традиційно професійна діяльність вчителя початкових класів полягає у створенні в освітньому процесі умов для навчання, виховання, розвитку і самовдосконалення особистості, встановлення потенційних можливостей та умов для творчої самореалізації.

Мотиви педагогічної діяльності – це внутрішні імпульси, що спонукають педагога до професійної діяльності. Мотивувати вчителя можуть ідеали, професійні інтереси, переконання, соціальні установки або професійні цінності.

Об’єкт – це те, на що спрямована діяльність (матеріал, що підлягає перебудуванню, зміні). Він пасивний і залежить від активності суб’єкта – ініціатора й організатора процесу перетворення.  Об’єктом педагогічної діяльності вважається учень. Але особливістю учня є те, що він одночасно виступає і суб’єктом, активним учасником навчально-виховного процесу.

Вчитель, зазвичай, є суб’єктом педагогічної діяльності, але разом з тим виступає об’єктом, оскільки учні, як активні учасники педагогічного процесу, теж здійснюють свій вплив на педагога, чим спонукають його до певних змін. Важливим завданням вчителя у цьому контексті є допомогти дитині стати суб’єктом педагогічної діяльності. Результат - основний компонент педагогічної діяльності.

Визначено функції педагогічної діяльності: конструктивна (відбір і визначення структури навчального матеріалу з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей учнів, дидактичних принципів, вимог навчальних програм, а також розробка плану навчального процесу, відбір навчального обладнання, створення дидактичних засобів і т. ін.); організаторська (залучення учнів до різних видів навчальної роботи); комунікативна (встановлення ефективних стосунків з учнями, їх батьками, педагогічним колективом); гностична (забезпечення наукового підходу до вивчення педагогічних явищ, дослідження учня і учнівського колективу, навчального процесу і результатів педагогічної діяльності: пошук потрібної інформації, експерименти, аналіз власної практики і досвіду інших вчителів).

Отже, структура педагогічної діяльності досить складна; її можна розгядати як низку взаємопов’язаних функцій.

Основними видами педагогічної діяльності, що здійснюється в цілісному педагогічному процесі, є викладання і виховна робота.

Психолого-педагогічна модель сучасного вчителя національної школи включає в себе: загальногромадянські риси, морально-педагогічні якості,  індивідуально-психологічні особливості,  фахова компетентність і спеціальна підготовка, психолого-педагогічні здібності.

Виявлено, що відмінними рисами, котрі відрізняють діяльність педагога початкової ланки шкільної освіти від діяльності вчителя-предметника середньої або старшої школи, є, по-перше, викладання ним різнопрофільних дисциплін математичного, гуманітарного, природничого, художньо-естетичного циклів,  по-друге, референтність його ролі для молодших школярів,  по- третє, тісна взаємодія вчителя 1-4-х класів із батьками дітей, насамперед першокласників.

Враховуючи сучасний рівень вимог до якості шкільної освіти, головною задачею вчителя початкових класів є  формування в учнів уміння вільно оперувати отриманими знаннями, застосовувати їх для поглиблення свого життєвого досвіду та розвиток творчих здібностей молодших школярів. Провідна роль в цьому процесі належить системі навчально-пізнавальних завдань, виконання яких сприяє розвитку узагальнених розумових дій учнів.

Підсумовано, що розвиток та становлення педагога як професіонала складний, багаторівневий процес, що є сьогодні одним з головних в теорії та практиці педагогічних досліджень. Цей процес супроводжується зміною системи взаємодій га відношення особистості до педагогічної діяльності, зміною потреб, еталонів, ціннісних орієнтацій, надбанням спеціальних знань, умінь, навичок, особистісних якостей, що складають професійно-педагогічну компетенцію сучасного вчителя молодших класів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Андрущенко В. Формування особистості вчителя в сучасних умовах / В. Андрущенко, І. Табачек // Політ. менеджмент - - № 1. - С. 58–69.
 2. Бєльчева Т.Ф. Складання і розв’язування навчально–пізнавальних завдань у педагогічному процесі як професійне вміння майбутнього вчителя початкової школи/ Т.Ф.Бєльчева// Збірник наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Серія педагогічна. – 2007. – № 13. – С. 120–122
 3. Давидова О.В. Специфіка педагогічної діяльності вчителя та особливості її розвитку / О.В. Давидова // Вісник післядипломної освіти : зб. наук. пр.; голов. ред. В. В. Олійник. - Київ : АТОПОЛ ГРУП, 2015. - Вип. 15 (28). - С. 200–214.
 4. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. - К.: Юрінком Інтер, 2008. – с.741
 5. Єрмакова С.С. Формування професійно–педагогічних цінностей у майбутніх учителів початкових класів: дис.... канд. пед. наук: 13.00.04 / Єрмакова Світлана Станіславівна. – Одеса, 2003. – 20 с.
 6. Зичков А.К. Професійне становлення майбутніх учителівпочаткових класів у процесі формування стилю виховної діяльності / А. К. Зичков// Збірник наукових праць. Педагогічні науки. - Випуск 67. – Херсон: ХДУ, 2015. – С. 344 – 348
 7. Зязюн І. Інтелектуально-творчий розвиток особистості в умовах неперервної освіти // Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія. – К., Віпол, 2000. – 340 с.
 8. Ільченко О.В. Теоретичні основи формування професійної спрямованості майбутніх учителів /О.В.Ільченко // Педагогічні науки - Суми, 2006. - ч.2. – С. 246–250.
 9. Кіліченко О.І. Підготовка майбутніх учителів початкових класів  до проектування навчального процесу/ О.І. Кіліченко. – Молодший школяр: Проблеми розвитку. – Івано-Франківськ: Плай, 2006. – С. 301–304
 10. Кічук Н.В. Особистісно-професійне становлення конкурентно-спроможного вчителя початкових класів: деякі аспекти проблеми/Н. В. Кічук//Науковий вісник Кримського гуманітарного університету/ Серія: Педагогіка. – Вип.2. – Ч.1. – Ялта, 2013. – С.89–94.
 11. Маркова А. К. Психология труда учителя : [текст] / А. К. Маркова. – М.: Просвещение, 1993. – 192 с.
 12. Мартиненко С.М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика: [монографія] / С.М. Мартиненко. – К. : КМПУ ім. Б.Д. Грінченка, 2008. – 434 с.
 13. Мельник І.М., Семенюк М.П. Організаційно-керівна діяльність вчителя початкових класів/ Навчально-методичний посібник І.М. Мельник, М. П. Семенюк. – Луцьк: ПП Іванюк В.П., 2008. – 22 с.
 14. Мірошник З. М. Структура особистості вчителя початкових класів: рольовий підхід : монографія / З. М. Мірошник. – Харків : ФОП Шейніна О. В. ; ХНПУ, 2011. – 308 с.
 15. Мороз О. Г., Сластьонін В. О., Філіпенко Н. І. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація: Навч. посіб. - К., 1997. - 168 с.
 16. Нова українська школа: порадник для вчителя / під заг. ред. Бібік Н. М. – К.: ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2017. - 206 с.
 17. Острянська О.А. Формування комплексних педагогічних умінь у майбутніх учителів початкових класів: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04. Острянська Олена Анатоліївна. – Полтава, 2002. – 21 с.
 18. Педагогічна майстерність: комплекс навчально-методичного забезпечення магістрів всіх спеціальностей денної форми навчання. Укл.: Волянюк Н.Ю., Москаленко О.В. – К. : НТУУ, 2016. – 68 с.
 19. Про затвердження професійного стандарту «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти»: Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.08.2018№ 1143 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1143732–18?lang=ru
 20. Про Національну доктрину розвитку освіти: Указ Президента України від 04.2002 № 347/2002 [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2002
 21. Савченко О.Я. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / О.Я.Савченко // Підготовка педагогічних кадрів до роботи в умовах рівневої структури і змісту початкової освіти: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Полтава : ПДПУ, 2001. – С. 8–10.
 22. СтаховаО.О. Психолого-педагогічні особливості професійної діяльності вчителя початкових класів / О.О. Стахова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 12. Психологічні науки: зб. наук. праць. – К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2014. – Вип. 45 (69). – С. 92 – 99.
 23. Сухомлинський В.О. Роль особи вчителя в духовному житті колективу та особистості // Вибрані твори: В 5–ти тт. – К., 1976. – Т. 1. – 520 с.
 24. Табачек І. Особистість вчителя: філософсько–педагогічний екскурс // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Український центр духовної культури, 2004. – Випуск 42. – С. 196 – 207.
 25. Теслюк В.М., Лузан П.Г. Основи педагогічної майстерності: навчальний посібник. – К. : НАКККіМ, 2011. – 304 с.
 26. Хоружа Л.Л. Етичний розвиток педагога: навч. посіб. / Л.Л. Хоружа. – К. : «Академвидав», 2012. – 208 с.
 27. Яцина С.М. Психологічні засади формування професійних умінь у майбутніх учителів початкової школи / С.М.Яцина// Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки», 2017. – Випуск № 13–14. – С.159–167

Замовити курсову  роботу  на  тему  «Педагогічна  діяльність  сучасного  вчителя молодших класів»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!