Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування читацької компетентності учнів на уроках української мови й літератури

читаька компетентністьВипускна робота на тему "Формування читацької компетентності учнів на уроках української мови й літератури"

ЗМІСТ

ВСТУП 

Розділ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  У  НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

1.1. Зміст поняття «читацька компетентність» у науковій літературі 

1.2. Особливості формування читацької компетентності учнів на уроках української мови й літератури

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ Й ЛІТЕРАТУРИ

2.1. Педагогічний досвід формування читацької компетентності учнів в процесі навчання української мови й літератури

2.2. Методичні рекомендації щодо формування читацької компетентності школярів на уроках мови й літератури

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше  про  випускну  (курсову)  роботу  на  тему  «Формування читацької компетентності учнів на уроках української мови й літератури».  Кількість  сторінок – 28, список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

 Формування читача, читацької компетентності школяра є актуальною педагогічною проблемою, оскільки в умовах розвитку інформаційних технологій помітним є згасання інтересу учнів до художнього слова, що негативно позначається на їхньому подальшому розвитку й житті.

У  випускній роботі з’ясовано, що  попри розмаїтість дефініцій, більшість науковців поняття «читацька компетентність» пов’язують зі сприйняттям, осмисленням та інтерпретацією текстової інформації.

Читацька компетентність - складне багатокомпонентне особистісне утворення, що  стосується опрацювання читачем текстів різних видів (не лише художніх). Читацька компетентність є базовою складовою комунікативної і пізнавальної компетентностей і передбачає оволодіння учнями сукупністю знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень, які дають змогу дитині відповідно до її вікових можливостей самостійно орієнтуватися в колі  читання, самостійно працювати з різними видами письмових текстів – їх читати, розуміти, знаходити в них потрібну інформацію,  аналізувати,  інтерпретувати, оцінювати, застосовувати її для вирішення навчально-пізнавальних завдань.

У структурі аналізованої дефініції дослідники виділяють когнітивний, комунікативний, ціннісний, діяльнісний компоненти. Кожен із цих компонентів може бути поданий як інтегрована якість особистості.

Наголошено, що  саме у процесі навчання відбувається становлення читача, що здатний до самостійної читацької, творчої діяльності, здійснюється його мовленнєвий, уявлення й поняття, збагачуються почуття, виховується потреба в систематичному читанні. Метою літературного читання є формування читацької компетентності учнів, яка є базовою складовою комунікативної й пізнавальної компетентності, ознайомлення учнів з літературою як мистецтвом слова.

Формування читацької компетентності  має свої особливості залежно від віку учнів та класу навчання.

Важливою умовою підвищення рівня читацької компетентності учнів на уроках мови й літератури є урізноманітнення прийомів навчання, видів роботи, які виконують учні, зокрема, використання інтерактивних методів. Поєднання традиційних та інноваційних методик у процесі формування читацької компетентності школярів сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу, формує свідоме ставлення до нього, допомагає поглибленому сприйняттю художнього твору, розвиває навички критичного мислення, спілкування, творчого пошуку.

Зауважено, що цілеспрямоване формування читацької компетентності залежить передусім від рівня мовленнєвого розвитку учнів як необхідної передумови засвоєння основ наук, психічного, особистісного та соціального розвитку. Тому формування і розвиток мовленнєвих умінь і навичок, провідною з яких є повноцінна  навичка читання, є одним із головних завдань уроків мови й літератури.

У розділі 2 розкрито методичні особливості процесу формування читацької компетентності учнів на уроках української мовий літератури. Зокрема, виявлено, що сформувати компетентного читача можна тільки за умови вироблення в учнів умінь аналізувати прочитане, здійснювати діалог з текстом художнього твору.

Розкрито завдання, методи  й прийоми  формування читацької компетентності учнів. У сучасній методиці літератури ефективним вважається такий аналіз, який створює широкий простір для думки, коли істини письменника сприймаються як своєрідне художнє відкриття. Щоб твір став відкриттям, потрібно навчити школярів не тільки вдумливо читати, а й розвивати вміння уявляти, здатність почуттями відгукнутися на прочитане.

Підсумовано, що на вчителя літератури суспільством покладено важливе завдання: сформувати особистість, яка вміє репрезентувати себе, адаптуватися до незвичних життєвих реалій, відстоювати свою думку і власну гідність, бути активною, ініціативною, наполегливою у досягненні поставленої мети. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Вашуленко О.  Мовленнєва складова у структурі читацької компетентності молодшого школяра [Текст] / Оксана Вашуленко // Початкова школа. – 2011. – № 12. – С. 16–21
 2. Державний стандарт базової і повної середньої освіти: Постанова КМУ №1392 від 23.11.2011 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1392–2011–%D0%BF
 3. Задорожна І.П. Компетентнісний підхід у сучасній системі мовної освіти //І.П. Задорожна. ‒ Вісник КНЛУ. – Вип. 14. – Київ, 2008. – С. 10‒
 4. Ісаєва О. Про основні парадигми шкільної літературної освіти // Всесвітня література в середніх навч. закл. України. – 2011. – № 1 . – С. 2–4.
 5. Кецмур О. Читацька компетентність як запорука успішного життя / О. Кецмур // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах : Науково–методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – 2018. – N 12. – С. 29–37. 
 6. Куропятник І. Читання як стратегічно важлива компетентність для сучасної молоді [Текст] / І.В. Куропятник // Педагогічна майстерня. – 2012. – № 4 (16) – Квіт. – С. 13–16.
 7. Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння і навички // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 6–7. – С. 26–31.
 8. Мартиненко В. Оновлення змісту літературного читання у контексті компетентнісного підходу / В. Мартиненко // Початкова школа. – 2012. – № 10. – С. 20–24.
 9. Мартищук Г.  Як формувати читацькі компетентності / Г. Мартищук // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2013. – № 10. – С. 22–27.
 10. Маслюк О. Інноваційні технології - ефективний засіб формування
  читацької компетентності учня / О. Маслюк // Всесвітня література.
  – 2010. – №2. – С. 21–30.
 11. Миронюк С. Компетентнісний підхід у навчанні української мови і літератури / С. В. Миронюк // Вивчаємо українську мову та літературу (Основа) : Науково–методичний журнал. – 2007. – N 29. – С. 11–14.
 12. Онищенко В. Компетентнісно–орієнтований підхід до викладання української мови та літератури в умовах профілізації / В. О. Онищенко // Вивчаємо українську мову та літературу (Основа) : Науково–методичний журнал. – 2010. – N 29. – С. 22–27.
 13. Ружанська Т. Комплексний підхід до створення власної моделі становлення компетентного і творчого читача / Т. В. Ружанська // Шк. б–ка плюс. – 2014. – № 15/16. – С. 8–12.
 14. Савченко О. Ключові компетентності – інноваційний результат шкільної освіти // Рідна школа. – 2011. – № 8–9. – С. 4–8.
 15. Сафарян С. Проблеми формування читацької компетенції школярів
  у світлі сучасного змісту шкільної літературної освіти / С. Сафарян // Всесвітня література. – 2008. – №10. – С. 14–19.
 16. Фасоля А. Літературна освіта: компетенції, компетентності, знання, уміння і навички / А. Фасоля // Українська література в загальноосвітній школі. – 2012. – № 6–7.
 17. Фасоля А. Читацька компетентність: що формуємо, що і як перевіряємо й оцінюємо [Текст] / А. Фасоля // Дивослово: Українська мова й література в навчальних закладах : Науково–методичний журнал Міністерства освіти і науки України. – 2017. – N 9. – С. 8–16. 
 18. Чепелєва Н. Технології читання. – К.: Главник, 2004. – 95 с.
 19. Шкловська О. Методичні засади формування читацької компетенції // Українська література в загальноосвітній школі. – 2006. – № 7. – С. 10–14.
 20. Яценко Т. Формування читацької компетентності учнів: методична «мода» чи вимога сучасності? // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – №7/8. – С. 82–90.

Замовити випускну  (курсову)  роботу  на  тему  «Формування читацької компетентності учнів на уроках української мови й літератури»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!