Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Використання нових форм взаємодії ЗДО і сім’ї в екологічному вихованні дітей середнього дошкільного віку

Курсова робота на тему: Використання нових форм взаємодії ЗДО і сім’ї в екологічному вихованні дітей середнього дошкільного віку

ЗМІСТ

ВСТУП                                                                                                       

РОЗДІЛ  1. ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ  ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Й СІМ’Ї В ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ  ДІТЕЙ  СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО   ВІКУ                                               

1.1    Традиційні  й  нові  форми взаємодії  дошкільного  закладу  з  сім’єю

1.2    Значення взаємодії закладів дошкільної освіти з сім’єю у процесі екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку

Висновок до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ Й СІМ’Ї В ЕКОЛОГІЧНОМУ  ВИХОВАННІ  ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  

2.1. Методика використання нових форм взаємодії закладу дошкільної освіти з сім’єю  в екологічному вихованні дітей середнього дошкільного віку

2.2. Методичні рекомендації щодо вдосконалення напрямків взаємодії закладів дошкільної  освіти  з сім’єю в процесі екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку

Висновки до Розділу  2                                                                                            

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ                                                                                     

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ                                                           

ДОДАТКИ        

                                                 ВСТУП

 Актуальність  теми.  Сім’я є первинним середовищем виховання дитини, в якому процес формування підростаючої особистості відбувається під впливом об’єктивних (структура, склад сім’ї, стиль сімейних взаємин, приклад і авторитет батьків) і суб’єктивних (цілеспрямоване виховання дорослими) умов. В сім'ї й через сім’ю формуються первинні ціннісні орієнтації  й  соціальні  установки  дитини дошкільного віку.

Розуміння  того, що  саме  в  сімейному середовищі закладається фундамент повноцінного фізичного й  психічного  розвитку  дитини, спонукає    заклад  дошкільної  освіти (далі – ЗДО) до  пильного  вивчення  запитів, потреб  і вимог сучасної сім’ї, тобто, до тісної взаємодії ЗДО і родини. Тісний  контакт з батьками вихованців має  на  меті  надання  батькам допомоги в  актуальних виховних  питаннях, сприяє  формуванню взаєморозуміння в родинно-педагогічному колективі, обміну виховним досвідом. Такий  взаємозв’язок необхідний для того, щоб сформувати у батьків правильне уявлення про свою дитину, об’єктивно оцінити її та визначити  оптимальні  шляхи  всебічного  розвитку  дошкільника.

Не потрібно забувати і про те, що сім'я закладає основи екологічної  культури дошкільників, формує позитивне емоційно-ціннісне  ставлення  дитини  до  природи. Особливо сензетивним для засвоєння дитиною необхідних екологічних норм є середній  дошкільний  вік, адже  саме у  цьому віці мислення дитини піднімається на новий, вищий ступінь розвитку, збагачується його зміст. Знання середнього  дошкільника стають  не  просто більш  обширними, ніж  у  дитини молодшого дошкільного віку,  але  й  глибшими, досконалішими, він починає цікавитися внутрішніми властивостями  речей, прихованими  причинами  тих або інших явищ. Дитина  з  4-5 років  (середній дошкільний вік) починає виконувати різні  розумові операції, спираючись не тільки на сприйняття, але і на усвідомлені раніше  уявлення про предмети і явища.

Ефективність  дошкільного  екологічного виховання залежить  від спільних  дій  сім'ї  й ЗДО,  екологічної  освіченості  батьків  і  вихователів,   їх  бажання  бути  екологічно  свідомими і передавати  це  дітям. Використання нових  форм  взаємодії  ЗДО і  сім’ї  в  екологічному  вихованні  дітей  середнього дошкільного віку  формує відповідальне  ставлення    до  природи,  результатом  якого має  бути  не лише оволодіння  дошкільниками відповідними знаннями, а й розвиток уміння і бажання  активно  захищати, покращувати навколишнє природне середовище.

Аналіз досліджень і публікацій. Методичні аспекти щодо методів й засобів екологічного виховання  дітей дошкільного віку розкрито у дослідженнях багатьох науковців та педагогів (Г. Бєлєнька, Н. Глухова, Н. Горопаха, Н. Кот, Н. Лисенко, З. Плохій, Н. Яришева).

Питання  взаємодії закладу дошкільної освіти  й  сім’ї знаходиться  в  полі  зору  сучасних дослідників: як теоретиків так  і  практиків. Виходячи  з позиції, що родина й  ЗДО, виконуючи специфічні виховні  функції, не можуть замінити один одного і мають взаємодіяти задля повноцінного розвитку дитини-дошкільника, науковцями досліджені такі аспекти окресленої проблеми: етико-педагогічні вимоги до взаємин із дітьми та їхніми батьками (І. Гребенніков, Т. Кирієнко, В. Сухар); зміст і методи педагогічної освіти батьків (Л. Островська, О. Долина, Т. Кирієнко, О. Низковська); умови  для  спільної  роботи сім’ї й  педагогічного колективу ЗДО  у   формуванні моральних й  ціннісних  якостей  особистості  дитини (Т. Алексєєнко, Л. Божович, В. Постовий)  тощо.

На основі  аналізу  теоретичних  джерел й  їх узагальнення стає зрозумілим, що  в період дошкільного дитинства в процесі екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку доцільно використовувати більш нові форми взаємодії ЗДО та сім’ї.

Об’єкт дослідження: процес  екологічного  виховання дітей середнього дошкільного віку.

Предмет дослідження:  нові форми  взаємодії  закладів  дошкільної  освіти  й  сім’ї  у  процесі  екологічного  виховання  дітей  середнього  дошкільного  віку.

Мета дослідження: виявити та проаналізувати нові форми взаємодії  закладів  дошкільної  освіти  й  сім’ї у  процесі  екологічного  виховання  дітей  середнього  дошкільного  віку.

Завдання дослідження:

 1. Виявити традиційні й  нові  форми взаємодії  ЗДО сім’єю, обґрунтувати їх значення у процесі виховання дітей дошкільного віку.
 2. Розкрити роль  взаємодії  закладів  дошкільної освіти з сім’єю у процесі  екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку.
 3. Проаналізувати методичні аспекти організації взаємодії  закладу дошкільної освіти  й  сім’ї в  екологічному  вихованні  дошкільників.
 4. Надати методичні рекомендації щодо вдосконалення напрямків взаємодії закладів дошкільної освіти  з сім’єю в процесі екологічного виховання дітей середнього дошкільного віку.

Відповідно до визначених завдань було застосовано такі методи дослідження: теоретичні: аналіз  педагогічної, психологічної, навчально-методичної літератури, педагогічної  документації закладів дошкільної освіти з метою визначення сутності, змісту, методів, форм, особливостей екологічного  виховання  дошкільників, а також форм виявлення нових взаємодії  ЗДО  й сім’ї; класифікація, систематизація та узагальнення здобутої інформації; емпіричні: бесіди, цілеспрямоване педагогічне спостереження процесу екологічного виховання  дітей  дошкільного віку.

Структура курсової роботи:  курсова  робота  складається зі вступу, двох розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг роботи –  34  сторінки.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Акопян Л. Програма взаємодії з родиною / Л.Акопян // Вихователь-методист дошкільного закладу. - - № 11. - С. 4–16.
 2. Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) / Наук. кер. А.М.Богуш; Авт.кол-в: Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л. та ін. // Вихователь-методист дошкільного  закладу. – 2012. – 30 с.
 3. Бушер Л. В. Індивідуальний підхід у взаємодії дошкільного закладу освіти з різними типами сімей / Л. В. Бушер // Наука і освіта. – 2008. – № 6. – С. 15–18.
 4. Валентьєва Т. І. Сутність, мета, принципи і форми співробітництва дошкільного навчального закладу з батьками дошкільників/ Т. І. Валентьєва // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. - - Вип. 17(1). - С. 121-128.
 5. Взаємодія ДНЗ та сім’ї / уклад. О. А. Рудік, І. М. Молодушкіна. – Харків : Вид. група «Основа», 2013. – 222 с.
 6. Вишневська І. Г. Організація освітнього процесу в ДНЗ з позицій партнерської взаємодії педагогів і дошкільників : семінар-практикум для вихователів / І. Г. Вишневська, О. В. Опанасенко, Г. Є. Федорова // Дошкільний навч. закл. – 2013. – № 10. – С. 2–8
 7. Долинна О. Батьки в дошкільному закладі: споживачі та гості чи партнери-однодумці? / О.Долинна, О.Низковська // Дошкільне виховання. – 2007. – N 1. – С. 6-8.
 8. Захарчич М. І. Екологічне виховання дітей дошкільного віку / М. І. Захарчич // Наукові здобутки студентів з дошкільної освіти : зб. наук. і науково-метод. праць. – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 4. – С. 127–131.
 9. Ігнатенко В. Батьківський клуб як форма ефективної взаємодії з батьками / В. Ігнатенко // Вихователь-методист дошкільного закл. – 2011. – № 11. – С. 44–50.
 10. Кот Н. М. Умови ефективної взаємодії дошкільного навчального закладу та сім’ї в екологічному вихованні старших дошкільників / Наталія Кот // Наук. вісн. Миколаїв. держ. ун-ту : передшкільна освіта: проблеми та перспективи / Миколаїв. держ. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Ін-т пед. освіти. – Миколаїв : МДУ, 2008. – Спецвип. : Педагогічні науки : зб. наук. пр. у 2 т., Т. 1 : Психолого-педагогічне забезпечення передшкільної освіти. – С. 96–104.
 11. Машовець М. А. Сучасні підходи до організації педагогічної взаємодії дошкільного навчального закладу та батьків вихованців / М. А. Машовець // Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах освіти : зб. наук. праць. Наукові записки РДГУ. - - Вип. 2(45). - С. 18-24.
 12. Методика ознайомлення дітей із природою: Хрестоматія / укл. Н. М. Горопаха. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2012. – 432 с.
 13. Нестайко І. М. Співпраця сім’ї з дошкільним навчальним закладом – запорука всебічного розвитку дітей / І. М. Нестайко // Педагогічна освіта: теорія і практика. - - Вип. 12. - С. 494-499.
 14. Ніколаєнко В. Екологічне виховання в ДНЗ 2–6 років / В.М. Ніколаєнко. – Харків. - – 208 с.
 15. Овсянникова Я. Еколого-економічне виховання дітей в партнерстві з батьками: умілі рученята: засідання клубу «Дбайливі батьки» / Я. Овсянникова // Дитячий садок. – 2012. – № 41. – С. 9–10.
 16. Плохій З. Сучасний зміст екологічного виховання: діти дошкільного віку/ З. Плохій // Дошкільне виховання. – 2008. – № 3. – С. 3–6.
 17. Полякова О. Робота з батьками в дошкільному закладі // Дошкільний навчальний заклад / О. Полякова. – 2007. – № 4. – С. 2-16.
 18. Родинне сонцеколо. Методичний порадник для роботи з батьками /Автор-упорядник Л.В. Калуська. – Тернопіль: Мандрівець, - – 104 с.
 19. Спичак М. Курс на співпрацю з батьками / М.Спичак // Дошкільне виховання. – 2007. – N 3. – С. 14-15.
 20. Сухарева Л.С. Піклуємось разом з батьками. Робота з батьками дошкільників. – Х.: Вид. група «Основа»: «Тріада», 2008. – 128 с.
 21. Тищук Л. Партнерська взаємодія, а не жорсткий контроль [якість дошкільної освіти, удосконалення системи контролю та оцінювання якості дошкільної освіти] / Л. Тищук // Вихователь-методист дошкільного закладу. – 2011. – № 7. – С. 4–8
 22. Фролова С. І. Оптимізація взаємодії педагога дошкільного навчального закладу з батьками – вимога часу / С. І. Фролова // Наша шк. – 2014. – № 4. – С. 84–89.

Замовити курсову  роботу  з  дошкільної  педагогіки  на  тему "Використання  нових  форм  взаємодії  ЗДО і сім’ї в екологічному вихованні дітей середнього дошкільного віку" можна за телефонами: 

 •  +38 (067) 994 09 24 (телеграм)
 •  +38 (063) 143 32 32 (вайбер), +38 (095) 778 33 05 (вайбер)
 •  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!