Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови

Випускна (підсумкова творча робота) на тему "Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови" 

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ  НАВЧАННЯ  ІНОЗЕМНОЇ   МОВИ

1.1. Роль мультимедійних  технологій  в  освітньому  процесі

1.2. Дидактичні особливості  використання  мультимедійних  технологій  в процесі вивчення іноземної мови

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНІ  АСПЕКТИ  ВИКОРИСТАННЯ  МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА  УРОКАХ АНГЛІЙСЬКОЇ   МОВИ  В  ПОЧАТКОВІЙ  ШКОЛІ

2.1. Практичний досвід використання мультимедійних технологій на уроках  англійської  мови

2.2. Методичні рекомендації  щодо  використання мультимедійних  технологій  в  процесі  вивчення  англійської   мови

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТОК

Детальніше  про  курсову/випускну  роботу  на  тему  «Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови».  Кількість  сторінок – 30 сторінок + додатки, список  літератури –  20. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

ВИСНОВОК

На сучасному етапі розвитку суспільства обсяг та складність інформаційних потоків досить велика і з кожним роком невпинно збільшується. Тому традиційна  система навчання у закладах освіти  потребує  постійного удосконалення на основі  сучасних  досягнень науки та техніки, що пов'язано з покращенням методики організації навчального процесу. Важливим напрямом інтенсифікації навчально-пізнавального процесу в освітніх закладах є використання мультимедійних технологій  навчання, які можуть зробити  процес здобуття освіти більш цікавим, гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу  здобувачам освіти використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкування.

Поняття «мультимедіа» є багатогранним і посідає важливе місце в процесі інформатизації освіти. Мультимедійні технології  часто вживається як аналог терміну «засоби масової комунікації» (друк, фотографія, радіо, кінематограф, телебачення, відео, мультимедійні комп'ютерні системи, включаючи Інтернет). У загальноприйнятому визначенні  мультимедійна технологія  навчання  – це спеціальна інтерактивна технологія, яка за допомогою технічних і програмних засобів забезпечує роботу з комп’ютерною графікою, текстом, мовленнєвим супроводом, високоякісним звуком,  статичними  зображеннями  й  відео.

Використання мультимедійних технологій в освітньому процесі, має цілий ряд переваг: варіативність застосування на різних етапах навчання; можливість застосування на будь-якому етапі роботи на практичному занятті; навчальний матеріал краще сприймається і легше запам’я­товується; економне використання на­вчального часу; індивідуалізація навчання, визначення глибини і послідов­ності засвоєння, темпу роботи; скорочення видів роботи, що викликають утомлюваність учня; використання різних аудіовізу­альних засобів навчання (графі­ки, звуку) для збагачення і моти­вації  навчання, наочного та ди­намічного подання  матеріалу.

Розкрито дидактичні  особливості  використання мультимедійних технологій  у процесі  вивчення  іноземної  мови.

Мультимедійні технології, що застосовуються у практиці навчання, можна  поділити  на  такі  різновиди:

 • мультимедіа-презентації;
 • мультимедіа-тренажери (CD та DVD програвачі);
 • електронні навчальні комплекти (електронні підручники, хрестоматії, енциклопедії,  атласи та ін.);
 • мультимедійні ресурси  Інтернету.

Зауважено, поєднання різних способів отримання інформації  в мультимедійних програмах має велике значення у процесі навчання іноземної мови, оскільки  запам’ятовування інформації відбувається у п’ять разів краще, якщо учні не лише чують, але й бачать завдяки  засобам  невербальної  наочності.

У другому розділі розкрито педагогічний досвід використання мультимедійних технологій  на уроках англійської мови в  початковій  школі. Охарактеризовано методику роботи з мультимедійними технологіями, що  складається з певних послідовних етапів: 

 1. Підготовчий етап.
 2. Етап перед переглядом мовного відео матеріалу (фільму, ролику) або прослуховуванням аудіозапису.
 3. Етап  перегляду  фільму  або  прослуховування  аудіозапису.
 4. Етап після перегляду фільму або прослуховування аудіо запису.

Наведено фрагменти уроків  англійської мови з використанням мультимедійних технологій навчання. Наголошено, що при вивченні англійської мови з допомогою мультимедіа основну увагу слід приділяти розвитку умінь школярів здійснювати всі види мовленнєвої діяльності: аудіювання, говоріння, читання, письмо.

Підсумовано, що  сучасні мультимедійні засоби навчання  не лише допомагають реалізувати особистісний підхід до навчання, а й максимально наближають процес навчання до реальних умов життя. Навчання англійської мови з використанням мультимедійних  програм – це найкращий спосіб презентувати  мову  в  її природних  та звичних умовах.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 1. Васецька Л. Упровадження мультимедійних технологій у навчальний процес: проблеми і перспективи. Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв'язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки.   Вип. 34.  С. 30-40
 2. Василиків І. Основні проблеми та шляхи впровадження мультимедійних  технологій  в початковій школі. Молодь і ринок.  № 1. С. 62-66.
 3. Гуржій А. М. Візуальні та аудіовізуальні засоби навчання : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Ін-т педагогіки АПН України, 2003. 173 с.
 4. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. С. Ю. Ніколаєва. Київ: Ленвіт,    273 с.
 5. Костенко А.А. Полімодальне сприйняття як психофізіологічна передумова застосування мультимедійних технологій у процесі навчання іноземної мови. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах.    Вип. 28.  С. 192-197
 6. Кузнєцова Н. Ю. Створення віртуального середовища для вивчення іноземної мови. Англійська мова та література. № 19/21.  С. 8-10.
 7. Лісова А. П. Мультимедійний урок англійської мови. Іноземні мови.    № 4.  С. 60–63.
 8. Морська Л. І. Підготовка вчителя іноземних мов до використання сучасних інформаційних технологій у професійній діяльності. Іноземні мови.   № 4.  С. 19–22.
 9. Нечаюк І. О. Доцільність і особливості використання мультимедійних технологій у  викладанні  іноземних  мов. Науковий  вісник Міжнародного гуманітарного  університету. Серія : Філологія.  Вип. 20(1).  С. 131-134.
 10. Овсяна Н. Г. Ресурси  Інтернет для вивчення англійської мови. Англійська мова та література.    № 19-21.  С. 47-48.
 11. Остап'юк Я. І. Computer assisted language learning: використання комп'ютера у процесі навчання мови. Англійська мова та література.  № 13.  С. 8-11.
 12. Плугатарьова О. І. Використання Інтернет-контенту під час вивчення іноземної мови (методичний  аспект). Англійська мова та література. –  № 10.  С. 8-12.
 13. Редькіна А. С. Використання  відеоматеріалів та  світової  мережі Інтернет на уроках англійської  мови. Англійська мова в початковій школі.    № 7.  С. 23-26.
 14. Сабчук-Ліва А.А. Використання інформаційних технологій  у  викладанні. Англійська мова та література.    № 7.  С. 8-9.
 15. Сергєєва О. Використання комп'ютерних програм на уроках англійської мови. English language & culture.   № 31-32.  С. 10-11.
 16. Сітало О. О. Ресурси Інтернету для вивчення англійської мови. Англійська мова  та  література.    № 1.  С. 15-18.
 17. Трофимов О. Аудіовізуальні засоби навчання в школі : метод. посіб. для студ. пед. ун-ту. Харків : ХДПУ, 1998.  119 с.
 18. Чашко Л. Б. Аудіовізуальна навчальна  інформація  на  уроках.  Педагогіка і психологія.    № 1(22).  С. 51-57.
 19. Шемуда М. Застосування мультимедійних технологій у навчанні іноземних мов. Теоретична і дидактична  філологія. Серія:  Педагогіка. 2018.  Вип. 28.  С. 182-191.
 20. Чупріна О.В. Психолого-педагогічний аспект використання мультимедійних технологій  в сучасній початковій школі. Наукові записки Малої академії наук України. Серія: Педагогічні науки.    Вип. 5.  С. 123-126.

Замовити творчу  підсумкову  роботу  на  тему «Використання мультимедійних технологій на уроках англійської мови»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

          

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!