Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування естетичних смаків учнів на уроці музичного мистецтва

Курсова робота на тему "Формування есетичних смаків учнів (молодших школярів)  на уроці музичного мистецтва"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади формування естетичних  смаків  учнів на  уроці музичного мистецтва

1.1.   Сутність поняття «естетичний смак» у науковій літературі

1.2. Урок музичного мистецтва як засіб формування естетичних смаків молодших школярів

Висновки до розділу 1

РОЗДІЛ 2. Методика формування естетичних смаків учнів на уроці музичного мистецтва  (на прикладі 1-класу)

2.1.   Методичні особливості використання засобів  формування  естетичного смаку молодших школярів  на уроці музичного мистецтва

2.2.   Методичні рекомендації щодо вдосконалення процесу  формування естетичних смаків учнів на уроці  музичного мистецтва

Висновки до розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ   ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше   про   курсову   роботу   на   тему  «Формування  естетичних  смаків  учнів (молодших школярів) на  уроках музичного мистецтва».  Кількість  сторінок – 31 (+додаток: розробка уроку), список  літератури –  30. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.         

ЗАГАЛЬНІ  ВИСНОВКИ 

Значним компонентом загальної культури особистості є естетична культура, процес формування якої тісно пов'язаний з мистецтвом. Володіючи могутньою силою впливу на людину, мистецтво здатне впливати на її свідомість, погляди, переконання і  на  формування естетичних смаків.

У процесі формування естетичної культури особистості величезне місце належить закладам освіти. Саме в початковій ланці під час естетичного виховання учні ознайомлюються з культурним життям та мистецькими явищами, у них розвиваються пізнавальний інтерес і естетичні почуття, закладаються основи естетичного смаку.

Визначено, що естетичний смак - форма  естетичної свідомості людини, яка  включає сприйняття, судження й оцінювання творів мистецтва.

Наукові розвідки вказують на те, що естетичний смак, з одного боку, є здатністю висловлювати судження про естетичну цінність  предмета, а з іншого, – переживанням, рефлексією, емоцією, в яких реалізується суб’єктивний стан  та  індивідуальна  неповторність особистості.

Естетичний смак поєднує в собі важливі естетичні категорії, які перебувають у тісному взаємозв’язку та забезпечують цілісність поняття: естетичні потреби, естетичний інтерес, естетичне почуття, естетичне переживання, естетичне  сприймання, естетичне ставлення. 

Наголошено на ролі музичного мистецтва в процесі формування естетичних смаків молодших школярів. Зауважено, що музика, будучи  формою  духовного освоєння дійсності, володіє найбільшою силою емоційного впливу на людину і тим самим слугує одним із найважливіших засобів формування естетичних ідеалів особистості.

Вагомою складовою успішного формування естетичного смаку в учнів є спеціально створені психолого-педагогічні умови, насамперед, педагогічне керування. При цьому попередня підготовка музичного керівника, його особиста зацікавленість у цій діяльності і майстерність мають дуже велике значення. Необхідно вміти проводити заняття так, щоб утягнути школярів  в атмосферу активного обговорення музики та виконавства, навчити їх аргументовано відстоювати свою думку, доводити її за допомогою підбору яскравих синонімів, словосполучень, розвиваючи тим самим мовлення.

Визначено основні педагогічні умови, що сприяють успішному формуванню естетичних смаків учнів, серед  яких: правильний  відбір  художнього  матеріалу та відповідних йому методів, прийомів навчання;  знання вчителем специфічної особливості  кожного класу, кожного учня; спрямованість роботи вчителя музики на уроці, що передбачає формування естетичних смаків; систематичність роботи вчителя відповідно до поставленої мети; естетична освіченість, психолого-педагогічна та методична підготовленість самого вчителя музики та ін.

Урок музичного мистецтва є основною формою музичної освіти учнів. Тому від організації і вдалого проведення уроків залежить вирішення завдань музичної освіти. Кожен урок повинен бути завершеним і цілісним, і водночас бути частиною системи уроків, пов'язаних між собою загальною метою і загальними завданнями, зокрема й  формуванням естетичних смаків учнів.

Ефективності формування естетичного смаку у дошкільників в значній мірі сприяє використання взаємодії суміжних видів мистецтва. Вплив музики на дитяче сприйняття вдало доповнюється впливом творів живопису, літературної творчості завдяки їх спільним засобам виразності.

З метою естетичного виховання молодших школярів учителю необхідно оволодіти методикою комплексної  подачі матеріалу, де розкриття мистецької сутності того чи іншого явища культури відбуватиметься в  ракурсі  міжпредметних зв’язків. Учні мають усвідомити, що різні види мистецтва тісно пов'язані між собою й знання одного з  них допомагає глибшому сприйманню й розумінню іншого.

Використання різних видів мистецтва сприяє глибшому емоційно-естетичному сприйманні  музики  школярами.

Наведено приклади взаємозв’язку різних видів мистецтв (літератури, образотворчого мистецтва, музики) з метою формування естетичих смаків учнів на  уроці  музичного мистецтва в 1 класі.  Завдяки поєднанню різних видів мистецтв активізується пізнавальна діяльність школярів, збагачується їх художньо-естетичний досвід, формуються естетичні  смаки,  ідеали.

Надано методичні поради щодо вдосконалення процесу формування естетичних смаків учнів на уроці музичного мистецтва, зокрема це творче ведення уроку, яке передбачає науковість викладу художнього матеріалу, ідейно-моральну спрямованість, безпосередній зв'язок мистецтва з життям, використання конкретних прийомів і фактів з метою розуміння сутності та змісту музичного мистецтва, облік практичних знань і досвіду школярів.

Здійсненню процесу формування естетичного смаку учнів на уроці музичного мистецтва сприяє дотримання наступних рекомендацій: організація активного сприйняття дітьми творів мистецтва; надання їм первинних уявлень та знань про музику; стимулювання потреби в естетичному судженні та сприяння формуванню навичок естетичного судження; створення відповідної атмосфери, в якій музична свідомість знаходила б живлення та інтерес; педагогічна допомога та систематичне керівництво; професійна готовність до здійснення такої роботи.

Зауважено, що ефективність уроку музичного мистецтва з формування естетичних смаків учнів значною мірою визначається особистістю самого вчителя, його світоглядом, професійною підготовкою, педагогічним тактом, майстерністю, багатством інтелекту й душевною чуйністю. Учитель є передусім  творчим посередником між  мистецтвом і дітьми.

Підсумовано, що спираючись на особистісні властивості, молодші школярі  здатні  виявляти   спроможність  глибоко  сприймати красу природи, твори мистецтва, надавати їм естетичну оцінку, ураховуючи при цьому естетичні критерії.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ   ДЖЕРЕЛ

 1. Аристова Л. Орієнтовне календарне планування змісту уроків з «Музичного мистецтва» 1 клас. Мистецтво та освіта.   № 4.  С. 51-54.
 2. Ашихміна Н. В. Методичні засади формування музично-естетичного смаку учнів загальноосвітньої школи. Наукові записки Центрально-українського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Вип. 157.  С. 152-156.
 3. Блудова Ю. Сутність та основні  категорії художньо-естетичного смаку. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.  № 3.  С. 28-33.
 4. Блудова Ю. О.  Шляхи і засоби формування художньо-естетичного смаку дітей молодшого шкільного віку. Вісник Луганського національного університету імені  Тараса Шевченка.   № 2(1).  С. 118-125.
 5. Великий тлумачний словник  сучасної української мови / ред. П. М. Мовчан, В. В. Німчук.  Київ: Видавництво «Дніпро». 2009. 1332 с.
 6. Григор’єва О.М. Критерії розвиненості музично-естетичного смаку молодших школярів. Музичне і театральне мистецтва: проблеми викладання.   № 3.  С. 34–37.
 7. Григор’єва О.М. Психолого-педагогічні умови розвитку музично-естетичного смаку молодших  школярів. Музичне і театральне  мистецтва: проблеми викладання.    № 2.  С. 12–15.
 8. Дерев’янко О. Принципи розвитку естетичного смаку у вихованні особистості дитини. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології.   № 6.  С. 166-176.
 9. Дзюба І. Розвиток музично-естетичних смаків школярів засобами сучасної  інструментальної  музики. Рідна школа.   № 10.  С. 49-51.
 10. Калашник Н. Г., Гнатенко О.А. Естетичні смаки і формування особистості: психологічні акценти: монографія. Луганськ : Альма-матер, 2008.  276 с.
 11. Калініна Л. Естетичне виховання молодших школярів як соціально-педагогічна проблема. Рідна школа.   № 3.  С. 24-26.
 12. Крижанівська Т. І. Методика комплексного розвитку художньої  культури молодших школярів на уроках музики.  Рівне: РДГУ, 2001. 108 с.
 13. Лі Жуйцін. Музично-естетичний смак: гуманістичні орієнтири розвитку. Другі міжнародні науково-практичні читання пам’яті академіка Анатолія Авдієвського: зб. Матеріалів: Міжн. наук.-практ. конф. 11 – 12 квіт. 2019 р. Київ, 2019. С. 66-69
 14. Масол Л. М. Вивчення музики в 1 – 4 кл.: навч.-метод. посіб. в 2 ч. Харків: Скорпіон, 2003.  Ч. 1. 140 с.
 15. МасолЛ.М. Виховний потенціал мистецтва – джерело освітніх інновацій. Мистецтво та освіта.  №1.  С. 2-5.
 16. Музичне мистецтво: навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів 1-4 клас URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
 17. Пацалюк І. Міждисциплінарні витоки категорії  естетичного смаку та її роль у мистецько-освітній практиці. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини.    Вип. 2.  С. 264-271. 
 18. Перетятько Л. Г. Вплив музики на розвиток морально-естетичних почуттів дитини  в молодшому шкільному  віці.  Психологія і особистість.  № 2(2).  С. 138-150.
 19. Печерська Е.П. Уроки музики в початкових класах: навч. посібник. Київ: Либідь, 2010. 272 с.
 20. Рахманіна В. Аналіз структури художньо-естетичного смаку. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені  Павла  Тичини.  Вип. 2.  С. 298-304.
 21. Ростовський О.Я. Методика викладання музики у початковій школі: навч.-метод. посіб.  2 вид., доп. Тернопіль : Навчальна  книга «Богдан», 2001.  216 с.
 22. Сбітнєва О. Ф. Формування музично-естетичної культури молодших школярів. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. № 11(1). С. 196-201.
 23. Стефіна Н. В. До проблеми творчого розвитку  молодших  школярів  на уроках музичного мистецтва. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.  Вип. 30. С. 138-143.
 24. Стріхар О.І. Експериментальні дослідження із застосування принципу інтеграції в навчанні музичному мистецтву дітей. Вісник Черкаського університету. Черкаси. № 3(256).  С. 107-111.
 25. Фоломєєва Н. А. Педагогічні технології естетичного виховання дітей віком 5–10 років засобами музичного мистецтва: автореф. дис. … канд. пед. наук: 13.00.07 / Ін-т пробл. виховання. Київ, 2001. 22 с.
 26. Хом’як О. А. Ретроспективний огляд проблеми  виховання естетичного смаку в системі науково-культурологічного пізнання. Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка.  Вип. 6.  С. 108-117.
 27. Чайка С. Специфіка  проведення уроків  музичного мистецтва з учнями початкових класів. Педагогічна освіта: теорія і практика.    Вип. 26(2).  С. 181-186.
 28. Чепіга С.Г. Спрямованість музичного виховання на формування морально-естетичних якостей особистості. Традиції, сучасність та перспективи: зб. матеріалів: Міжнар. наук. конф., 10 – 12 лют., 2014 р. Київ.    С. 154-164.
 29. Черкасов В.Ф. Теорія і методика музичної освіти: навч. посіб. Київ: ВЦ «Академія», 2016. 240 с.
 30. Шарапова Т. Комплексний взаємозв’язок різних видів мистецтва на уроках музики. Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.   Вип. 120. С. 344-350.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Формування  естетичних  смаків  учнів (молодших школярів) на уроках музичного мистецтва»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!