Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Моделювання та управління інноваційними процесами в освітньому закладі

інноваційна діяльністьТворча/випускна /кваліфікаційна робота на тему "Моделювання та управління інноваційними процесами в освітньому закладі"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ  ІННОВАЦІЙНОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ  В   ЗАКЛАДІ  ОСВІТИ

1.1. Поняття «інноваційної   діяльності»  у  науковій  літературі

1.2. Інноваційні процеси та  їх  впровадження  в  освітньому  закладі

1.3. Сутність управління  інноваційними  процесами  в  закладі   освіти

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЦЕСАМИ   В  ОСВІТНЬОМУ  ЗАКЛАДІ

2.1. Практичний досвід  моделювання й управління інноваційними процесами  в  освітньому  закладі

2.2. Інноваційні форми й  методи  у  змісті управління  закладом  освіти

2.3. Методичні рекомендації  щодо управління інноваційною діяльністю  в  освітньому   закладі 

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

Детальніше   про   випускну /кваліфікаційну  роботу  на  тему  «Моделювання та управління інноваційними  процесами в освітньому закладі».  Кількість  сторінок – 30, список   літератури –  22. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Інновацією в освіті є результати інноваційної  діяльності, якими  можуть бути нові ідеї, технології, продукти та послуги, пов’язані з модернізацією освітньої діяльності. З огляду на сутнісні ознаки інновації, є всі підстави розглядати її як процес і як продукт (результат). Основу і зміст інноваційних освітніх процесів становить діяльність, сутність якої полягає в оновленні педагогічного процесу, внесенні новоутворень у традиційну систему, що передбачає найвищий ступінь педагогічної творчості. Суб’єктом, носієм інноваційного  процесу є  насамперед  педагог-новатор.

Інноваційна діяльність в освітньому закладі характеризується впровадженням нових оригінальних педагогічних технологій в результаті яких підвищується ефективність (якість) роботи  навчального  закладу.

Виявлено, що інноваційна діяльність в закладі освіти здійснюється за такими  основними  напрямами:

 • розробка нового змісту освіти;
 • упровадження нових систем, методик, технологій, методів, прийомів, засобів навчання і виховання учнів.
 • створення закладів із  пріоритетними  напрямами  розвитку.
 • застосування оптимальних механізмів управління закладами тощо.

Освітні інновації, що впроваджуються на сучасному етапі розвитку в системі освіти класифіковано за складовими освітнього процесу: за змістом навчально-виховного процесу; формах, методах і технологіях виховання і навчання учнів; змістом, структурою, формах і методах управління закладом освіти; за організаційною структурою навчального  закладу.

Розкрито практичний досвід управління інноваційними процесами в освітньому закладі. Наголошено на важливості впровадження інновацій у зміст управління закладами освіти. Основну відмінність між загальною системою управління та інноваційною системою управління освіти науковці вбачають у тому, що остання полягає у встановленні та використанні всіма суб’єктами освіти пріоритетів якості: якості умов, якості процесу та якості результатів навчально-виховного  процесу.

Інноваційний підхід вирізняється й  тим, що всі складові управління педагогічними працівниками в освітніх організаціях знаходяться у логічній послідовності і певній взаємодії. Відповідно до цього підходу в процесі управління педагогічними працівниками відбувається, з одного боку, гармонійне врахування інтересів та потреб організації, створення умов для успішної реалізації стратегії розвитку освітньої організації, а з іншого – урахування потреб та інтересів педагогічних  працівників у  певній  організації  і  створення  умов для  їх  особистісно-професійного  зростання.

Акцентовано увагу на тому, що керівник навчального закладу стає ключовою фігурою в здійсненні управлінської діяльності. Тому модернізація освітнього процесу ставить нові універсальні вимоги до професійної компетентності  керівників  освітніх  закладів:

 • оволодіння технологіями  менеджменту  і  маркетингу  в  освіті;
 • залучення до управлінських процесів широкого загалу педагогічної громадськості, батьків, громадських організацій;
 • створення принципово нових моделей науково-методичної роботи в освітньому закладі;
 • оновлення освітнього процесу, реформування освітньої галузі та підвищення статусу директора  закладу  як к ерівника;
 • модернізація програми підвищення кваліфікації персоналу (педагогів, колективу) з урахуванням досвіду інших  країн  світу.

Діяльність кожного керівника закладу  освіти супроводжують інноваційні процеси, які дають їм змогу професійно саморозвиватися, реалізовувати творчий потенціал. Інноваційні процеси є основним засобом розвитку систем управління. Загальний інноваційний процес у системі управління охоплює сукупність окремих інновацій, кожна з яких може сприйматися як окремий інноваційний процес. Для забезпечення якості та ефективності окремих нововведень і загального інноваційного процесу в управлінні необхідно враховувати, відстежувати, прогнозувати наслідки інновацій для системи управління; закладу освіти; психологічного клімату всередині управлінської спільноти; кожної частини об'єкта управління; кожного управлінця. Усе це виокремлює управління педагогічними інноваціями у самостійний вид діяльності,  автономну  наукову  проблему.

Найбільш важливим етапом управління інноваціями стає управлінське рішення про вивчення, поширення і впровадження цього досвіду. Головними умовами ефективності управління інноваційними процесами в освітніх установах є: загальна мета; нормативна база інноваційної діяльності; висока компетентність керівника, який володіє технологією розвиваючого управління; побудова міжособистісних, професійних відносин на гуманістичних, демократичних засадах; єдині критерії оцінки інновації; система стимулювання педагогів  до  інноваційної  діяльності.

Підсумовано, що організація інноваційної діяльності у закладі освіти  - це  цілеспрямований поетапний процес застосування інновацій (зміни всередині системи) й експериментальної перевірки результативності й можливостей використання інновацій в інших навчальних закладах. Освітні інновації в навчальному закладі передбачають перш за все оновлення змісту освіти, методів, форм навчання і виховання, розроблення й упровадження нових і поширення наявних педагогічних систем. Інноваційні процеси спрямовані на зміни й оновлення усіх компонентів освіти, зокрема й управління,  і мають  системний  характер.

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

 1. Бойко А. Упровадження педагогічної інноватики в масову практику виховної  діяльності. Педагогічні науки.  2018.  Вип. 3.  С. 5–16. 
 2. Ващенко Л. М. Управління інноваційними процесами в загальній середній освіті регіону.  Київ: Тираж, 201  380 с.
 3. Гавриш Н. Проблеми  існують, їх  треба  розв’язувати: моделі  освітнього процесу. Дошкільне виховання.    № 6.  С. 7–11.
 4. Енциклопедія освіти / за ред. В. Кремень.  Київ: Юрінком  Інтер,   1040 с.
 5. Корнещук В. Управління  закладом  освіти та  шляхи його вдосконалення. Наука і освіта.  2016.  № 1.  С. 27-29.
 6. Кутеньова Н. Інноваційний підхід до організації методичної роботи з педагогами. Вихователь-методист.   № 10.  С. 44–52
 7. Литвин Л. Менеджмент освітніх інновацій: сутність та особливості впровадження. Соціально-економічні проблеми  і  держава.    Вип. 1. С. 108-115
 8. Мармаза О. І. Інноваційні підходи  до  управління  навчальним  закладом. Харків: Основа,  201  240 с.
 9. Мартинець Л. А. Сучасні моделі освіти: навч.-метод. посібник.  2-е вид., доповн. та переробл.  Донецьк, 2015.  102 с.
 10. Наволокова Н. П.  Енциклопедія  педагогічних  технологій  та інновацій. Харків: Основа.    176 с.
 11. Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови / за наук. ред. І.П. Макаренка. Київ: Інститут проблем національної безпеки, 2017.  520 с.
 12. Павленко В. Інновації в управлінні навчальними закладами. Витоки педагогічної майстерності.  Серія :  Педагогічні  науки.    Вип. 9.  С. 176-181.
 13. Паламарчук  В. Інновації в  сучасній  освіті. Завуч.    № 10.  С. 1–4
 14. Петрова І. Модернізація  освіти  як  фактор  інноваційної  праці. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія: Економіка і право. 2014.  Вип. 24.  С. 38–46. 
 15. Петрунько О. В. Рефлексивне управління  освітніми інноваціями. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Сер. : Психолого-педагогічні науки. 2015.  № 5. С. 70-75
 16. Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності: Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000  № 522  URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0946–00 (дата звернення 17.03.2021)
 17. Про Національну  стратегію  розвитку освіти в Україні на  період  до  2021 року: Указ президента України від 06.2013 №  344/2013 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/344/2013#Text (дата звернення 16.03.2021)
 18. Попова О.В. Становлення і розвиток інноваційних педагогічних ідей в Україні в ХХ столітті. Харків: ОВС, 2019.  256 с.
 19. Савченко О.Я. Впровадження інновацій – об’єкт педагогічної теорії  і практики. Рідна  школа.    № 10.  С. 79–80.
 20. Тригубка Н. А. Здійснення управлінської підтримки впровадження освітніх інновацій у навчально-виховному процесі. Таврійський вісник освіти.   № 1(1).  С. 32-36.
 21. Хриков Є. М. Управління навчальним закладом: навч. посіб. Київ: Знання, 2016.  365 с.
 22. Янісів Ю. Природа і сутність сучасних освітніх інновацій. Директор школи, ліцею, гімназії.   № 1.  С. 25-29.

Замовити   творчу   роботу  на  тему  «Моделювання  та  управління інноваційними процесами в освітньому закладі»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!