Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Використання фразеологічних одиниць з соматичним компонентом в англійській мові

фразеологічні одиниці англійської мовиКурсова робота на тему "Використання фразеологічних одиниць з соматичним компонентом в англійській мові"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПИТАННЯ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ  З СОМАТИЧНИМ  КОМПОНЕНТОМ 

1.1. Соматичні фразеологізми  як  лексична  група у  мовознавстві

1.2. Лексико-семантичні групи  фразеологічних одиниць з соматичним компонентом в англійській  мові

Висновки до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ  ФУНКЦІОНУВАННЯ  СОМАТИЧНИХ ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ  В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

2.1. Специфіка вживання фразеологічних одиниць лексико-семантичного поля «частин тіла» в англійській мові

2.2. Труднощі перекладу фразеологічних одиниць англійської мови з соматичним компонентом

Висновки до Розділу 2

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ  ТА  ЛІТЕРАТУРИ

ABSTRACT

Детальніше   про  курсову  роботу   на   тему  «Використання  фразеологічних  одиниць  з  соматичним  компонентом  в  англійській  мові».  Кількість  сторінок – 32, список   літератури –  25.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.          

ВИСНОВОК

Соматизми  – є однією з найдавніших лексичних груп у світі, поява  яких в мові датується періодом пізнання людини та виокремлення її з-поміж інших об'єктів дійсності за допомогою відчуттів, органів та частин тіла. Соматизми - це засоби позначення явищ, що належать до царини тілесності.

Під фразеологічною одиницею з соматичним компонентом зазвичай розуміється фразеологізм, провідним або залежним компонентом якого є слово, що означає не лише зовнішні фізичні форми організму людини (голова, рука, ніс тощо), але й елементи серцево-судинної, нервової й інших систем (кров, мозок, печінка). Вибір саме цих фразеологізмів обумовлений тим, що соматичний компонент є комунікативно найбільш високопродуктивною й значимою частиною у складі фразеологізмів.

Соматичні  фразеологізми є мовною  універсалією, що  становлять найбільшу частку у фразеології всіх мов, адже вони нерозривно пов’язані з розвитком культури та побуту народу, яскраво відображають спостереження людини за собою та навколишнім світом, що безпосередньо зумовлює особливості  їх вживання у мовленні.

Фразеологічні соматизми служать для передачі  емоційних, ментальних рис і різних вчинків людини; відображають ставлення людини до оточуючого світу та традиційну символіку мови тіла. Широке використання соматизмів як компонентів фразеологічних одиниць зумовлено тим, що ці компоненти належать до основної частини словникового складу будь-якої мови.

У курсовій  роботі  піддано аналізові різновиди  класифікацій  соматизмів за лексико-семантичними ознаками та їхнім прямим функціонуванням.

Зауважено, що погляди вчених на лексико-семантичну організацію соматичної лексики досить не однозначні. Це спричинено розмаїттям класифікацій органів людського тіла. Вітчизняні та зарубіжні лінгвісти пропонують різні  класифікації соматизмів, акцентуючи увагу передусім на їхньому походженні та функціональності.

Кількість, тематична багатогранність груп фразеологічних  одиниць, що включають у себе соматизми, залежить від багатьох  чинників: від семантичної структури слова і його семантичних зв’язків, від ясності функцій частини тіла, що називають ці слова, легкості їх алегоричного осмислення, розгалуженості систем їх переносних значень, від стилістичної належності соматизма.

Виявлено, що фразеологічні  соматизми  лексико-семантичного поля «частин тіла» представляють собою найбільшу групу  фразеологізмів  в англійській мові.

Аналіз соматичних фразеологічних одиниць з різними компонентами дозволяє виокремити структуру, семантику та функціональність, що сприяє глибшому та  повному  розумінню мовної  картини  світу.

Проведений аналіз дозволяє встановити, що найбільш уживаними соматичними компонентами «частини тіла» у фразеологізмах  англійської  мови є: «hand» (рука), «head» (голова), «heart» (серце), «eye» (око), «tongue» (язик), «mouth» (poт), «leg» (нога), «back» (спина), «ear» (вухо).

Переклад  фразеологізмів з соматичним компонентом  становить значні труднощі. Соматичні  фразеологізми  англійської  мови мають різні  значення і не завжди співпадають з українськими. Порівнюючи англійські соматичні фразеологізми з українськими, значна кількість їх має відповідники в українській мові, хоча далеко не всі, а деякі і зовсім не мають українського фразеологізму, тому перекладаються за допомогою асоціацій.  За допомогою  фразеологічних одиниць, які  не  перекладаються  дослівно, а сприймаються переосмислено, посилюється естетичний аспект мови.

Отже, важливість і своєчасність вивчення досліджуваної групи одиниць зумовлена тим, що фразеологічний фонд мови є основним засобом емоційно-експресивного осмислення дійсності й відображення особливостей духовного та матеріального життя народу.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

 1. Абабілова Н. М. Переклад фразеологічних одиниць з соматичним компонентом як перекладацька проблема. Наукові записки Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя. Філологічні  науки.    Кн. 2.  С. 7-12.
 2. Важеніна О., Куцева А. Фразеологізми з соматичним компонентом: семантичний та етнокультурологічний аспекти. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 28. С. 23-33.
 3. Денисенко І. І. Особливості соматичних фразеологізмів: концепт «hand»  в англійській та українських мовах. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7705/1/Denysenko.pdf
 4. Денисенко І. І. Структурно-семантичні аспекти соматичних ідіом англійської мови. Молодий  вчений.    Вип. 12.1 (52.1).  С. 30-33.
 5. Дроботенко В.Ю. Фразеологічні утворення в різноструктурних мовах (на матеріалі української, англійської та іспанської мов). Studia philologica.  Вип. 8. С. 36-41.
 6. Дяченко Н. М. Проблеми вивчення соматизмів. Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка.    Вип. 14.  С. 216-219.
 7. Кузнєцова І. В. Особливості та аналіз англійських фразеологізмів-соматизмів при  перекладі  на українську мову. Нова  філологія.    № 47.  С. 82-86.
 8. Лапухіна Ю.В. Семантичні особливості фразеологічних одиниць із соматичним компонентом (на матеріалі англійської та української мов) URL: http://nniif.org.ua/File/17luvsof.pdf
 9. Огуй О.Д. Одиниці фразеологічного рівня мови та специфіка їх перекладу. Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. № 635.  С. 123-127
 10. Орловська О. В., Комочкова О.О. Лексико-семантичні групи та розряди фразеологічних одиниць із компонентами-соматизмами у сучасній англійській мові. Актуальні проблеми філології та перекладознавства.   Вип. 14.  С. 151-164.
 11. Патен І. Соматичний компонент у складі фразеологічних одиниць із значенням переміщення (на матеріалі української, польської та англійської мов). Проблеми гуманітарних  наук. Серія: Філологія.    Вип. 36.  С. 88-96.
 12. Приходько І. М. Соматична лексика: межі поняття та спроба класифікації. Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки.    № 1. С. 203-212.
 13. Решетова О. Г. Використання фразеологічних одиниць із соматичним компонентом у текстах різних сфер для відображення розумових процесів людини. Нова філологія.    № 71.  С. 114-119.
 14. Решетова О. Г. Фразеологічні одиниці з соматичним компонентом у мовній картині  світу. Нова філологія.  20 № 65.  С. 67-71.
 15. Романюк В. Класифікування соматичної лексики за семантичними показниками. Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство).   Вип. 19.  С. 171-177.
 16. Селіванова О. О. Лінгвістична енциклопедія. Полтава: Довкілля-К, 2011. 844 с.
 17. Сівков І. В. Соматична лексика в арабській мові, мові іврит, англійській та українській мовах (структурно-семантичний та етимологічний аспекти). Східний світ.   № 2-3. С. 120-126.
 18. Скоробагатько Н. О. Фразеологічна соматика в дзеркалі  архетипних уявлень людини. Лінгвістика: зб. наук. праць.  № 1 (13).  С. 154-159.
 19. Скрипник І.Ю. Семантичні характеристики соматичних фразеологізмів зі значенням інтерперсональних відносин (на матеріалі англійської мови). Науковий вісник Чернівецького університету. Германська філологія.   № 80. С. 18-26.
 20. Тоненчук Т.В. Структурно-семантичний, ідеографічний та  функційний аспекти соматичних фразеологізмів у сучасній англійській мові: автореф. дис. ... канд. філол. наук. Чернівці, 2016.  20 c.
 21. Тоненчук Т.В. Типологія фразеологічних одиниць із компонентом соматизмом. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія. 2019. № 38 том 2. С. 146-148
 22. Уорелл А. Дж. Англійські ідіоматичні вирази. Київ: Художня література, 1999. 177 с.
 23. Федорова Ю.Г. Специфіка вживання фразеологічних одиниць з колоративним та соматичним компонентом. Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Філологія.    Вип. 13. С. 69-75.
 24. Яніцька Н. Соматична лексика як об’єкт вивчення в іншомовній аудиторії. Теорія і практика викладання української мови як іноземної. Вип.3.  С. 211-213.
 25. Siefring J. Oxford Dictionary of Idioms. Oxford, 2004.  340 p.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Використання фразеологічних одиниць з соматичним компонентом в англійській мові.»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

    

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!