Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Збудники грибних хвороб жита озимого

грибні хвороби жита озимогоКурсова робота на  тему "Збудники грибних  хвороб жита озимого"

Зміст

1. Грибні хвороби зерна жита озимого

2. Грибні хвороби кореневої системи жита озимого

3. Заходи регулювання розвитком мікозів жита озимого

4. Заходи захисту жита озимого від мікозів за умов органічного виробництва

 Детальніше   про  курсову   на   тему  «Грибні  хвороби  жита  озимого/Збудники  хвороб  жита озимого».  Кількість  сторінок –  50, список   літератури –  100.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

           СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Александрова Т. В. Екологічні аспекти при беззмінному вирощуванні озимого жита / Т. В. Александрова, Ю. В. Білявський, О. І. Губачов // Нові технології. – 2010. – No 1. – C. 223–227.
 2. Арєшніков Б.А. Шкідливі організми колосових культур / Б.А.Арєшніков, М.Г.Костюковський, М.П. Секун та ін. // Захист зернових культур від шкідників, хвороб і бур’янів при інтенсивних технологіях. – К.: Урожай, 1992. – 224 с.
 3. Бейліс-Вирова Р. А. Історія індивідуального розвитку жита [Текст]: научное издание / Р. А.Бейліс-Вирова. - К. : Держ. вид-во с.-г. літ-ри УРСР, 1962. – 141 с.
 4. Белоус И. Н. Производство зерна озимой ржи на радиоактивно загрязненных почвах / И. Н. Белоус, Г. П. Малявко // Достижения науки и техники АПК. - 2011. - № 4. - С. 43-45.
 5. Білітюк А. П. Вплив живлення рослин на врожайність і якість зерна озимих зернових у західних районах Волинського Полісся [Текст] / А. П. Білітюк // Вісник аграрної науки. – 2000. – No 2. – С. 21–25.
 6. Бойко В.І. Зерно і ринок: Монографія. – К.: ННЦ ІАЕ, 2007. – 312с.
 7. Верещагин Л. Н. Вредители и болезни зерновых колосовых культур / Леонид Верещагин. – К. : Юнивест Маркетинг, 2001. – 128 с.
 8. Вишневська О. В. Вплив тривалого застосування добрив на агрохімічні властивості легкого дерново-підзоленого грунту та урожай озимого жита / О. В. Вишневська // Агробіологія. – 2012. – Вип. 7 (91). – C. 45–48.
 9. Волощук О. П. Вплив біологічних препаратів на польову схожість насіння жита озимого в умовах Західного Лісостепу / О. П. Волощук, О. В. Дицьо // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво: міжвідомчий тематичний науковий збірник – 2015. – Вип. 57. – С. 32–38.
 10. Волощук О. П. Формування урожайності жита озимого у Західному Лісостепу / О. П. Волощук, О. В. Дицьо // Передгірне та гірське землеробство і тваринництво : міжвід. темат. наук. зб. – 2014. – Вип. 56 (І). – С. 22–26.
 11. Гамалія В. М.Становлення і розвиток бактеріальної фітопатології в Україні (кінець XIX - XX століття): автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.07 / В. М. Гамалія; Нац. акад. наук України, Центр дослідж. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва. - К., 2010. - 40 c.
 12. Гафуров Р. М. Эффективность фунгицида нового поколения Зенон Аэро в посевах озимой ржи / Р. М. Гафуров, В. Н. Федорицев, С. А. Ермаков, Г. Д. Чавдарь // Агрохимический вестник . - 2011. - № 5. - С. 28-29.
 13. Глущенко Л. Д.Беззмінному житу - 120 років / Л. Д. Глущенко // Вісн. Полтав. держ. аграр. акад. - 2006. - № 2. - С. 49-52.
 14. Гончаренко А. А.Перспективы улучшения кормовой ценности зерна ржи методами селекции / А. А. Гончаренко // Достижения науки и техники АПК. - 2010.- № 11. - С. 7-10.
 15. Господаренко Г. М. Оптимізація мінерального живлення жита озимого / Г. М. Господаренко, М. М. Пташник // Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. – 2015. – Вип. 87 (1). – C. 41–50.
 16. Дерев'янко Д. А. Вплив травмування і пошкоджень мікроорганізмами жита озимого при збиранні, післязбиральній обробці та посіві / Д. А. Дерев'янко // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 10. - С. 45-48.
 17. Деревянко Д. А. Качественные показатели зерна и семян озимой ржи и влияние на них травмирования и микроорганизмов / Д. А. Деревянко // Хранение и переработка зерна. - 2012. - № 1. - С. 30-31.
 18. Дицьо О. В. Сортові особливості жита озимого в умовах Західного Лісостепу / О. В. Дицьо // Мат. всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених «актуальні проблеми агропромислового виробництва України» – Львів-Оброшино: 2013. – С. 23–24.
 19. Дуденко В. П. Роль кліматичних факторів у формуванні урожайності беззмінного жита / В. П. Дуденко, М. М. Маренич // Вісник Полтавської державної аграрної академії. – 2009. – No – С. 21–22.
 20. Ермохин Ю. И.Физиологические основы применения удобрений под озимую рожь / Ю. И. Ермохин // Плодородие. - 2010. - № 1. - С. 10-11.
 21. Єгоров Д. К. Теорія і практика використання ефекту гетерозису у жита озимого / Д. К. Єгоров, В. А. Циганко, О. А. Змієвська, О. О. Штефан, С. Б. Дем’яненко, О. О. Олійник // Селекція і насінництво. - 2015. - Вип. 108. - С. 44-53.
 22. Жахова Т. П. Фузаріозна інфекція на посівах озимого жита / Т. П. Жахова, Л. Н. Назарова // Защита растений. – 1994. – No 22. – С. 15.
 23. Животков Л.О. Озимі зернові культури / Л.О. Животков, С.В. Бірюков, Л.Т. Бабаянц.– К.: Урожай, 1993. – 288 с.
 24. Зиганшин А.А. Озимая рожь / А.А. Зиганшин, Л.Р. Шарифуллин. – М.: Россельхозиздат, 1981. –100 с.
 25. Зуза В. С.Порівняльна продуктивність і забур'яненість посівів зернових культур за однакових агроекологічних умов вирощування / В. С. Зуза // Землеробство. - 2000. - Вип. 74. - С. 43-47. 
 26. Каленська С. М. Виробництво зерна озимого жита /С.М.Каленська // Зб. наук. пр. – К. : Ін-т землеробства УААН, 2004, спец. вип. – С. 90–98.
 27. Каленська С. М. Стабільність продуктивності агроценозів озимого жита залежно від моделей технологій вирощування [Текст] / С. М. Каленська // Наук. Вісник Національного аграрного університету. – 1999. – No 19. – С. 112–116.
 28. Каталог сортів і гібридів озимих зернових культур: пшениця, жито, тритікале / Укр. акад. аграр. наук, Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва. - X. - 2008. - 20 С.
 29. Ключевич М. М. Вплив сівозмінного фактора та систем удобрення на розвиток хвороб жита озимого в умовах Полісся / М. М. Ключевич, Ю. А. Осовець // Вісник Полтавської державної аграрної академії. - 2010. - № 4. - С. 70-74.
 30. Кобылянский В. Д. Местные сорта озимой ржи Украинской ССР [Текст] / В. Д. Кобылянский, А. Е. Корзун, А. Н. Ракитина, Т. Т. Ерошенко // Научно-техн. Бюллетень НИИ растениеводства им. Н. И. Вавилова. – 1987. – Вып. 169. – С. 21–25.
 31. Кордін О.І. Озиме жито - майбутнє за гібридами / О. І. Кордін, В. Дворнік-Ласковскі // Агроном. - 2009. - № 3. - С. 116-119.
 32. Корнєєва М. О. Оцінка ЧС ліній озимого жита в процесі їхнього створення / М. О. Корнєєва, 3. О. Мазур // Цукрові буряки . - 2007. - № 2(56). - С. 4-5.
 33. Королева И.Б., Пасичник Л.А. Восприимчивость различных сортов ржи и других зерновых культур к Pseudomonas syringae pv. atrofaciens //Микробиол. журн. – 1989. – 51, No 1. – С. 98–99.
 34. Котляров В. В., Дьяченко А. А., Котляров Д. В. Влияние бактериозов на качество зерна озимой пшеницы // Защита растений. – 2005. – No 11. – С. 25-26.
 35. Курчій Б. О.Вплив гербіцидів на утворення етилену та етану в листках озимого жита, квасолі та помідорів / Б. О. Курчій, В. К. Яворська // Физиология и биохимия культур. растений. - 2001. - 33, № 1. - С. 68-73. 
 36. Лапа В. В. Влияние систем удобрения на урожайность и качество озимой ржи при возделывании на дерново-подзолистой супесчаной почве / В. В. Лапа, Н. Н. Ивахненко [и др.] // Агрохимия. - 2011. - № 10. - С. 22-30.
 37. Литвиненко М. А. Зернові культури. Стан та перспективи створення нових сортів і гібридів у наукових установах УААН / М. А. Литвиненко, О. І. Рибагка // Насінництво. – 2007. – No 1 (січень). – С. 3–6.
 38. Лихочвор В. В. Система захисту рослин як складова технології вирощування жита озимого / В. В. Лихочвор, Л. Ю. Ткаченко // Сільський господар. – 2013. – No 3/4. – C. 2–4.
 39. Лихочвор В.В., Петриченко В.Ф. Рослинництво. Сучасні інтенсивні технології вирощування основних польових куль­тур. - Львів: НВФ "Українські технології", 2006. - 730 с.
 40. Мазур З. О. Оцінка комбінаційної здатності чоловічостерильних ліній жита озимого / З. О. Мазур // Зб. наук. пр. Уман. нац. ун-ту садівництва. – 2010. – Вип. 74. – C. 106–112.
 41. Малявко Е. П. Обоснование биологизации возделывания озимой ржи / Е. П. Малявко, И. Н. Белоус, А. Б. Пиняев // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. - 2010. - № 5. - С. 16-17.
 42. Малявко Е. П.Влияние средств химизации на урожай и качество зерна озимой ржи / Е. П. Малявко, Н. М. Белоус, В. Ф. Шаповалов // Земледелие. - 2010. - № 4. - С. 21-22.
 43. Малявко Е. П.Экономическая эффективность технологий возделывания озимой ржи / Е. П. Малявко, И. Н. Белоус // Вестник Российской академии сельскохозяйственных наук. - 2010. - № 4. - С. 14-16.
 44. Манько К. Нетрадиційні попередники для жита озимого / К. Манько, В. Костромітін, Н. Музафаров // Агро перспектива. - 2010. - № 8. - С. 38-40.
 45. Маслак О. Варто вирощувати жито / О. Маслак // Agroexpert. - 2011. - № 2- С. 14-17.
 46. Медведєв В. В. Обґрунтування збільшення площ жита озимого в Україні [Текст] / В. В. Медведєв, Т. Є. Линдіна // Вісник аграрної науки. – 2000. – No 4. – С. 23–27.
 47. Мелешко О. П. Вплив способів основного обробітку під озиме жито на поживний режим ґрунту як важливий екологічний фактор / О. П. Мелешко, Г. А. Берегова // Вісник ДААУ. – 2001. – № 2. – С. 161–164.
 48. Методологія і практика використання мікробних препаратів у технологіях вирощування сільськогосподарських культур / В. В. Волкогон [та ін.]. – К.: Аграр. наука, 2011. – 156 с.
 49. Наливайко Н. На противагу основній продовольчій культурі озиме жито більш стійке проти ураження хворобами та вирощування у беззмінних посівах / Н. Наливайко // Зерно і хліб . - 2011. - № 4. - С. 40-41.
 50. Облік шкідників і хвороб сільськогосподарських культур / В. П. Омелюта, І. В. Григорович, В. С. Чабан [та ін.] / за ред. В. П. Омелюти. – К. : Урожай, 1986. – 286 с.
 51. Орлов А. Н. Озимая рожь, актуальная технология / А. Н. Орлов // Зерно. – 2013. – № 5. – C. 66–71.
 52. Пасічник Л.А. Антигенні властивості бактерій патоварів Pseudomonas syringae, які уражують зернові культури // Мікробіол.журн. – 2000. – 62, No 5. – C.18–22.
 53. Петриченко В.Ф. Інноваційні технології - озимому полю /В.Ф.Петриченко// Дніпропетровськ: ІСГСЗ НААНУ, 2013. -  34 с.
 54. Подпрятов Е.И.Семена ржи без поражения грибками / Е. И. Подпрятов, Н. М. Волощук, Н. О. Ящук // Зерно. - 2009. - № 5. - С. 102-108.
 55. Потаповая Е.Н.Озимые рожь и тритикале - важная часть зеленого конвейера / Е. Н. Потаповая, К. К. Жукебеков // Земледелие . - 2009. - № 6- С. 24-25.
 56. Прошкин В.А.Прогнозирование эффективности азотных удобрений под озимую рожь по содержанию фосфора и калия / В. А. Прошкин, Е. С. Козеичева // Плодородие. 2009. - № 6. - С. 9-11.
 57. Ретьман С. В. Зерновe поле / С. В. Ретьман, О. В. Шевчук, Н. П. Горбачева, Л. В. Райчук // Захист рослин. – 2004. – № 10. – С. 1–3
 58. Рябущиць О. П. Особливості технології вирощування жита озимого в умовах Полісся / О. П. Рябущиць // Агропромислове виробництво Полісся - 2011. - № 4. - С. 118-120.
 59. Савчук О. І.Жито озиме  в сівозміні за органічного способу вирощування / О. І. Савчук, В. В. Гуреля, Н. А. Кошицька, Л. А. Іваненко // Агропромислове виробництво Полісся. - 2015. - Вип. 8. - С. 24-27.
 60. Сень О. В. Жито озиме у балансі продовольчого зерна / О. В. Сень // Вісн. аграр. науки. - 1999. - № 5. - С. 78.
 61. Скорик В. В.Селекція жита (Secale cereale L.) на потужніть кореневої системи / В.В.Скорик, В. В.Скорик, Н. В. Симоненко, О.П.Скорик // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин. - 2009. - № 1. - С. 5-11.
 62. Скорик В.В. Синтетичні сорти жита озимого (Secaie cereale L.) / В. B. Скорик, В.В. Скорик, H. В. Симоненко, О. П. Скорик // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин . - 2008. - № 1. - С. 5-8.
 63. Технологія вирощування жита озимого / за редкол. М. В. Зубеця [та ін.] // Наукові основи агропромислового виробництва в зоні Полісся і західному регіоні України. – К.: Аграрна наука, 2010. – С. 217–220.
 64. Титова В. И. Агрохимическое и микробиологическое состояние ризосферы озимой ржи при применении Диатомита / В. И. Титова, А. В. Козлов // Агрохимический вестник . - 2011. - № 2. - С. 34-38.
 65. Тищенко В. Невибагливе до грунтів озиме жито здатне витримувати температуру на глибині вузла кущення до мінус 22 С / В. Тищенко, М. Чекалін, М. Баташова // Зерно і хліб. - 2010. - № 3. - С. 48.
 66. Ториков В.Е. Эффективность технологий возделывания озимой ржи / В.Е. Ториков, В.Ф. Мальцев, Г.П. Малявко, Н.И. Заводоко // Зерновые культуры. – 1999. – № 6. – С. 39.
 67. Укорінення рослин жита озимого в культурі in vitro / Л. О. Рябовол, Ф. М. Парій, Я. С. Рябовол, А. І. Любченко // Зб. наук. пр. Уман. нац. Ун- ту садівництва. – 2011. – Вип. 76. – C. 75–79.
 68. Худоерко В.И. Озиме жито / В. И. Худоерко, В. П. Пахомова, Л. Г. Романенко. К. :– Урожай, 1977. – 96 с. 
 69. Цюк Ю. В. Система живлення озимого жита та його продуктивність / Ю. В. Цюк // Збірник наукових праць Інституту землеробства УААН. – К., – Вип. 3. – С. 41– 46.
 70. Чумаевская М. А., Матвеева Е. В., Королева И. Б. Бактериальные болезни зерновых культур. – М: Агропромиздат, 1985. – 288 с.
 71. Шарифуллин Л.Р., Кольцов А.Х., Марьин Г.С. Интенсивная технология возделывания озимой ржи. -М .: Агропромиздат, 1989. - 128с.
 72. Шахова Н. М., Шаповалов А. І. Хвороби озимого зернового поля / Н.М.Шахова, А.І. Шаповалов// Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]: наук. журн. – 2014. - Т.232. Вип.220. -  C. 58-61.

ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА

 1. Авраменко С. Нові аспекти вирощування жита озимого / С. Авраменко, М. Цихмейструк, О. Глубокий, В. Шелекін // Агробізнес сьогодні. – 2011. – No 17 (216). – С. 18–21.
 2. Бабич В. Л. Удобрення озимого жита / В. Л. Бабич // Методичні рекомендації по ефективному використанню добрив. – Херсон : Айлант. 2005. – 12с.
 3. Билай В. И., Курбацкая 3. А. Изучение токсинообразующих грибов // Методы экспериментальной микологии: Справ. - К.: Наукова думка, 1982. - С. 287-315.
 4. Буняк О. І. Особливості успадкування кількісних ознак донорів короткостебловості жита озимого та їх використання в селекції: автореф. дис. канд. с.-г. наук / О. І. Буняк; ННЦ "Ін-т землеробства УААН". - К. - 2010. - 19 С.
 5. Ветров Ю.Ф., Коршунова А.Ф., Моршацкий А.А. и др. Корневые гнили хлебных злаков в СССР // Микология и фитопатология. - 1971. - Т. 5, вып. 2. - С. 148-155.
 6. Вирощування екологічно чистої продукції рослинництва / За ред. Е. Г. Дегодюка, К.: Урожай, 1992. – 318 с.
 7. Ворона Л. І.Удосконалена технологія вирощування озимого жита в умовах Полісся / Л. І. Ворона, В. В. Сторожук, О. П. Рябощиць // Аграрна наука - виробництву . - 2011.- № 2. - С. 19.
 8. Гаврилов С. В. Визначення життєздатності та прогноз перезимівлі озимих колосових культур / С. В. Гаврилов, П. О. Феоктістов // Посібник Українського хлібороба: наук.-практ. щорічник. – 2012. – Т. 2. – С. 66–67.
 9. Грицик Н. М. Озиме жито для вирощування у беззмінних посівах за інтенсивною технологією / Н. М. Грицик // Хімія. Агрономія. Сервіс. - № 11. - С. 34-37.
 10. Даниленко М. Жито в структурі озимих / М. Даниленко, А. Клочко // Насінництво. – 2003. – No 9. – С. 4–7.
 11. Джам М. А. Особливості розвитку фузаріозу колоса зернових колосових культур в умовах Полісся України та вдосконалення захисних заходів [Текст] : Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня канд. с.-г. наук : 06.01.11 / М.А.Джам ; Нац. аграр. ун-т. - Київ, 2005. - 19 с.
 12. Дицьо О. В. Сортові особливості формування насіннєвої продуктивності й посівних якостей насіння жита озимого в умовах Західного Лісостепу України: автореф. дис. канд. с.-г. наук [Електронний ресурс – Режим доступу]: http://science.udau.edu.ua/assets/files/zah/avtoreferat-dico.pdf
 13. Єгоров Д. К. Озиме жито: дослідження стійкості сортів та ліній до грибкових захворювань. Основи селекції польових культур на стійкість до шкідливих організмів: навчальний посібник; Інститут рослинництва імені В. Я. Юр’єва / Д. К. Єгоров, В. П. Дерев’янко. – Х., 2012. – 236 с.
 14. Єгоров Д. К. Теорія і практика використання ефекту гетерозису у жита озимого / Д. К. Єгоров, В. А. Циганко, О. А. Змієвська, О. О. Штефан, С. Б. Дем’яненко, О. О. Олійник // Селекція і насінництво. - 2015. - Вип. 108. - С. 44-53.
 15. Кобылянский В .Д. Рожь. - M.: «Колос», - 1982. – 269 с.
 16. Мазур 3. О. Створення вихідного матеріалу для гетерозисної селекції озимого жита в умовах центральної частини Лісостепу України: автореф. дис... канд. с.-г. наук / 3. О. Мазур ; Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр'єва УААН. - Харків, - - 20 С.
 17. Манько К. М. Урожайність та якість зерна жита озимого залежно від елементів технології вирощування в умовах східної частини Лісостепу України: автореф. дне. канд. с.-г. наук / К. М. Манько; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва НААН. - X. - 2011. - 20 С.
 18. Муха Т. І. Шкодочинність септоріозу та боротьба з ним / Т. І. Муха // НТБ Миронівського інституту пшениці імені В. М. Ремесла. – 2004. – Вип. 3. – С. 25–31
 19. Пасичник Л.А., Королева И.Б. P.syringae pv. atrofaciens – возбудитель бактериальной пятнистости ржи на Украине // Микробиол. журн. – 1991. – Т. 53, No – С. 49 - 55.
 20. Пасичник Л.А., Королева И.Б. Возбудители бактериозов семян ржи в условиях УССР // Микробиол. журн. – 1986. – Т. 48, No 6. – С. 8 - 13.
 21. Пересипкін В. Ф.Сільськогосподарська фітопатологія [Текст] : підруч. для підготов. фахівців у вищ. закл. освіти II-IV рівнів акредитації з напряму "Агрономія" / В.Ф. Пересипкін. - К. : Аграр. освіта, 2000. - 415 с.
 22. Пестициди та агрохімікати України: Практ. довід. для фахівців сільського господарства. – Д.: АРТ-ПРЕС, 2006. – 319 с.
 23. Сорт як фактор формування стійких агроценозів жита озимого / Т. М. Тимощук, О. В. Чайка, В. В. Ничипорчук [та ін.] // Вісник Сумського НАУ. – Суми, 2013. – No 3 (25). – С. 218–221.
 24. Стихин М. Ф., Денисов П. Ф. Озимая рожь и пшеница в Нечерноземной полосе. - Л.: Колос, 1977.- 320с.
 25. Технологія вирощування озимих зернових культур в умовах Західного Регіону / Свідерко М. Є. [та ін.] // Рекомендації для спеціалістів сільськогосподарських підприємств і сільських господарів. – Львів. – 2007. – 36 с.
 26. Чабанюк Я. Допомогти рослині й убезпечити людину / Я. Чабанюк, В. Ящук // Аграрний тиждень. – 2016. – No 5 (308). – С. 40–41.
 27. Ярош А.В. Роль генетичного різноманіття жита озимого у створенні високоадаптивних сортів та гібридів. / А.В. Ярош, В.К.Рябчун, Д.К.Егорова, О.А.Змієвська // Генетичні ресурси рослин. Посібник Українського хлібороба, науково-практичний збірник. –Т. 1. –2015. – С. 81-83.
 28. Ярошко М. Вирощування гібридного жита / М. Ярошко / Агроном. – 2013. – No 3. – С. 92–95.

Замовити  курсову   роботу  на  тему  «Грибні  хвороби  жита  озимого/Збудники  хвороб  жита озимого»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!