Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Навчання дітей дошкільного віку розв’язуванню простих арифметичних задач

розв'язування арифметичних задачКурсова робота на тему "Навчання  дітей  дошкільного  віку  розв’язуванню  простих арифметичних задач"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ  ЗАСАДИ НАВЧАННЯ  ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРОСТІ АРИФМЕТИЧНІ ЗАДАЧІ

1.1. Аналіз літератури та передового педагогічного досвіду з  проблеми дослідження

1.2. Особливості навчання старших дошкільників розв’язуванню простих арифметичних  задач

Висновки  до першого  розділу

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ НАВЧАННЯ  ДІТЕЙ  ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  РОЗВ’ЯЗУВАТИ ПРОСТІ АРИФМЕТИЧНІ ЗАДАЧІ

2.1. Педагогічні умови й принципи навчання дітей дошкільного віку розв’язуванню простих  арифметичних  задач

2.2. Система роботи щодо навчання дошкільників розв’язувати прості  арифметичні  задачі

Висновок  до другого розділу 

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

Детальніше   про  курсову  роботу  на   тему  «Навчання  дітей  дошкільного  віку  розв’язуванню  простих арифметичних задач».  Кількість  сторінок –  40 (з  додатками), список   літератури  –  30.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.               

ВИСНОВКИ

Розв’язування  задач  дітьми  дошкільного  віку  розглядали  у  працях такі  вчені  як Т. Любар, Г. Бєлошиста, Л.Зайцева, Т.Коваленко, Г.Леушина, А.Столяр,  які  зауважують, що  виступаючи  в  ролі  конкретного  матеріалу  для  формування  знань, арифметичні  задачі дають можливість поєднати теорію  з  практикою, зміст  навчання з  реальним  життям  дитини.

Вивчення  проблеми  формування в дошкільників  уміння  розв’язувати прості арифметичні задачі дає підстави стверджувати, що їх застосування в освітньому процесі є необхідною умовою для становлення особистості дошкільника.  Уміння та  навички  розв’язувати прості арифметичні  задачі є необхідною умовою підготовки дітей до школи, розвитку в них логічного мислення, пізнавальних  здібностей, а  також  інтелектуального  розвитку.

З математичної  сторони  під  арифметичною  задачею  розуміється вимога  знайти  числове  значення  деякої величини, якщо  дано числові  значення інших величин і залежність, яка пов’язує ці  величини як між собою, так із шуканою. Проста арифметична задача (яка  розв’язуються  однією  дією) – це найпростіша суто математична форма зображення  реальних  життєвих  ситуацій, які  є  близькими та   зрозумілими  для  дітей. 

Прості  арифметичні задачі  в  системі  формування елементарних математичних   понять  дошкільників  відіграють  важливу  роль. За  допомогою  розв’язування простих  задач  формують одне  з  центральних понять  початкового  курсу  математики – поняття  про  арифметичні  дії  та  низку інших понять. Уміння  розв’язувати  прості задачі є підготовчим ступенем опанування учнями умінь розв’язувати складені задачі, бо розв’язання  складеної  задачі  зводиться  до  розв’язування  ряду  простих задач.  Розв’язання  простих  арифметичних   задач  дошкільниками  є  головним  етапом початкової математичної  підготовки, тому що арифметичні дії додавання  і  віднімання є засобом  виконання практичних операцій  об’єднання  і  роз’єднання  сукупностей  і  дій  опосередкованого рівня.

У  сучасній  дошкільній  педагогіці  прості  арифметичні  задачі, тобто задачі,  що  розв'язуються  однією  дією, прийнято  розподіляти  на  такі  групи:

 • задачі на  знаходження  суми  та  остачі
 • задачі на  знаходження  невідомого  компонента
 • задачі, що  розкривають  відношення  між  числами.

Важливо  ознайомити  дошкільників  з різними типами задач, надати   допомогу  у  виявленні  специфіки, особливостей  кожного  типу. Саме  це  озброює  дитину   узагальненими  способами  розумової   діяльності.

Головними педагогічними умовами навчання дітей дошкільного віку розв’язуванню простих  арифметичних  задач  є  системність та поетапність. Навчання  розв’язування  простих  задач  треба починати з ознайомлення зі  структурою  арифметичної задачі, з різними типами простих арифметичних задач, а також надання допомоги  у  виявленні особливостей кожного його типу, що озброює  дитину  узагальненими  способами  розумової   діяльності.

Основна мета під час процесу навчання розв’язуванню задачі певного типу означає  навчити  дітей свідомо встановлювати певні зв’язки між відомими та шуканими числовими даними в різних реальних життєвих ситуаціях, передбачаючи  поступове  їхнє  ускладнення.

Важливою педагогічною умовою навчання дошкільників вирішувати арифметичні  задачі  є  дотримуватися  певного  алгоритму  вирішенню  простих арифметичних  задач, а також етапів їх розв’язування.

Навчання  розв'язування  простих  арифметичних  задач  можна  умовно  поділити  на  кілька  етапів (підготовчий,  змістовий,  дійовий).

Перший етап – підготовчий. Мета даного етапу полягає в організації системи вправ на виконання операцій над множинами (утворення множин, встановлення  відношення  «частина – ціле» та дії зрівнювання, ділення множин на підмножини), формування  інтересу до подальшого навчання.

Другий етап (змістовий) – має на меті навчання дошкільників аналізувати задачі, встановлювати  відношення між даним та невідомим; розуміти структуру задачі, вміти складати задачі, формування  у дітей знань про  арифметичну задачу та її типи, усвідомлення  дітьми суті арифметичних дій додавання і віднімання, ознайомлення  із  знаком  «+» , «–» та «=».

Третій етап – вправляння у виборі арифметичних дій, навчання дошкільників складанню розв’язку задачі із цифр та знаків дій, а також читання складених виразів з використанням спеціальних математичних термінів (відняти, додати, дорівнює).  Методи, які використовують для реалізації завдань  цього  етапу:  моделювання; розв’язування  задач  різних  типів.

Виявлено, що  у процесі розв’язування простих арифметичних задач дошкільники  відчувають  чимало утруднень: дітям  важко утримувати в пам’яті текст  задачі, а також  визначати, що  саме  треба  дізнатись  у  ній; вірно  обрати арифметичну дію, виділити із змісту задачі числові дані й т.д.

Тому важливо дотримуватися певного алгоритму вирішенню простих арифметичних задач, зокрема це:  первинне  й повторне читання задачі, виділення  умови й  запитання;  аналіз умови  задачі з  демонстрацією наочного матеріалу, пошук  шляхів  вирішення, вибір  та обґрунтування арифметичної дії, що допомагає знайти розв’язок задачі, складання  виразу за допомогою числової каси, знаходження значення виразу та уточнення способу дій, перевірка  отриманого результату.

Визначено дидактичні принципи, від  яких залежить ефективність навчання дітей розв’язувати арифметичні задачі в дошкільному закладі:

 1. Процес навчання розв’язувати арифметичні  задачі  має  поділятися  на  такі  етапи: підготовчий, змістовий  та  дійовий.
 2. Елементарні відомості про основні логічні операції слід системно опрацьовувати на заняттях  з  усіх  предметів  дошкільного  циклу.
 3. Формування у старших дошкільників  умінь розв’язувати прості арифметичні  задачі має ґрунтуватися на засвоєнні загальних ознак задачі та пов’язуватися  з  виробленням  навичок розв’язувати задачі різних типів.
 4. Для ефективного розв’язання навчальних завдань слід планомірно розвивати в мисленні дошкільників різні розумові дії: аналіз, синтез, узагальнення, конкретизацію, виділення головного в тексті задачі.

З метою  вдосконалення  навичок  дошкільників  розв’язування простих арифметичних задач були сформульовані  шляхи розв’язання цієї проблеми.

 1. Підсилення розвивального предметно-ігрового середовища засобами навчання, використання яких передбачає обчислювальну діяльність дітей.
 2. Поетапне навчання  дошкільників розв’язувати прості арифметичні задачі. Дотримання  алгоритму вирішення простих арифметичних задач.
 3. Використання різних типів простих арифметичних задач з метою вдосконалення обчислювальних вмінь дошкільників.
 4. Впровадження в освітній процес ЗДО інноваційних технологій з метою підвищення ефективності формування обчислювальних навичок дітей.
 5. Інтеграція зусиль закладів дошкільної освіти і родин вихованців щодо розв’язування простих арифметичних задач дітей старшого дошкільного віку  з  метою  підготовки  до  навчання у  школі.

Отже, у методиці навчання дітей дошкільного віку виділяють прості арифметичні задачі, які стають засобом формування різних математичних понять й спрямовані на розвиток умінь будувати математичні моделі реальних явищ, є засобом розвитку мислення й мовлення дітей. Під розв’язанням задачі розуміють послідовність певних дій, які виконує дитина для отримання результату – відповіді. У навчанні  дошкільників  зазвичай добирають прості задачі на одну дію: на знаходження суми чи різниці. Такий різновид арифметичних  задач  переважає в  практиці  навчання дошкільників і становить  основу  для навчання  розв’язування  складених  задач. 

Замовити  курсову  роботу  на  тему  «Навчання  дітей  дошкільного  віку  розв’язуванню  простих арифметичних задач»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!