Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Шкільні підручники з історії стародавнього світу між традиціями та новаціями (6 клас)

підручник з історії для 6 класуДипломна (магістерська) робота з історії на тему: Шкільні підручники з історії стародавнього світу між традиціями та новаціями (6 клас)

ЗМІСТ

ВСТУП 

РОЗДІЛ 1. ЗМІСТ ШКІЛЬНОГО ПІДРУЧНИКА 

1.1 Актуальність проблеми змісту шкільного підручника з історії

1.2 Підручник – як основний засіб навчання на уроках історії

1.3  Проблематика українських  підручників з  історії  стародавнього світу

Висновок до Розділу 1

РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНИЙ АПАРАТ ПІДРУЧНИКА ІСТОРІЇ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ

2.1 Вимоги до навчально-методичного апарату пiдручника з історії

2.2 Проблема параметрів методичного апарату в підручниках з історії стародавнього світу

2.3 Завдання методичного апарату підручника з історії

Висновок до Розділу 2

РОЗДІЛ 3. ОЦІНКА ПІДРУЧНИКА УЧИТЕЛЯМИ ТА УЧНЯМИ

 3.1 Коментарі та зауваження учнів та вчителів щодо підручників з історії  стародавнього світу  для 6 класу

3.2 Аналіз підручника з історії стародавнього світу за редакцією  Шалагінова О. І., Шалагінов Б. Б. за 2006 р. 

3.3 Аналіз підручників під редакцією О. І. Пометун, П. В. Мороз, Ю. Б. Малієнко за 2014 р., та  за редакцією О. Г. Бандровського, В. С. Власова  за 2014р. 

Висновок до Розділу 3

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 

ДОДАТКИ 

 Детальніше про дипломну роботу на тему: Шкільні підручники з історії стародавнього світу між традиціями та новаціями (6 клас). Кількість сторінок - 80, список літератури - 55, ціна роботи - за домовленістю. Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Уривок з дипломної роботи

1.3  Проблематика українських  підручників з  історії  стародавнього світу. 

     Існуюча модель викладання історії у середній школі перебуває нині у процесі трансформації; процес цей спрямований на утвердження пізнавально-критичного освоєння історичного досвіду, набуття навичок і методів пізнання минулого заради розуміння сучасного і творення майбутнього. Цей процес неможливий без модернізації навчально-методичного комплексу, ядром якого є підручник. Для українських істориків сьогодні актуальним є, з одного боку, врахування новітніх дидактичних здобутків та практичного досвіду викладання історії у інших країнах, а з іншого – ґрунтовний аналіз вітчизняної історичної літератури, з’ясування досягнень та недоліків у цій галузі, визначення особливостей викладання історії в українських школах.

Розвиток історичної освіти в різних країнах Європи, а також втілення рекомендацій і настанов Ради Європи майже два десятиліття проходить за підтримки  Європейської постійної Конференції асоціацій вчителів історії (EUROCLIO), які розробили  критерії сучасного підручника з  історії, основними положеннями яких є:

•        багатоперспективність змісту шкільних історичних курсів

•        розвиток критичного мислення учнів 

•        активність і творчість

•        академічна і педагогічна сучасність

•        відповідність віку і можливостям учнів

•        доступність

• зв’язок з додатковими матеріалами, інформаційними та комунікаційними технологіями

•        можливості для позапрограмної роботи [11, с. 76]

      Попри існування в Україні досить чисельної «критичної підручникової школи» (слід визнати, що критика і заклики до змін небезпідставні), не можна не констатувати, що за порівняно короткий період існування українського підручника з історії стародавнього світу він пройшов значний еволюційний шлях. Була уточнена періодизація історичних епох, процесів та подій всесвітньої історії, оновлено понятійний апарат. Підручники нового покоління краще концептуально витримані, в них поєднуються елементи цивілізаційного, формаційного, інколи культурологічного та антропологічного підходів, викладається модернізаційна концепція історії.

       Сьогодні існує нове покоління українських шкільних підручників з історії стародавнього світу, які цілком відмінні від радянського підручника за концепцією і тематикою. Разом із тим існує низка проблем, які належить розв’язати для подальшої модернізації навчальної літератури. 

     Незважаючи на безперечні досягнення в галузі підручникотворення, експерти Ради Європи Р.Майєр та М. Моланд недоліками українських підручників з історії вважають домінування авторського тексту, енциклопедичність змісту, сумнівний «євро центризм», недостатня увага до теми культури, рідкісне звернення до компаративного (історико –порівняльного) підходу, слабке методичне навантаження ілюстрацій [30, с. 53].

     Потребує перегляду в нинішніх підручниках з історії стародавнього світу присутній у них економічний детермінізм (жорстке прив’язування історичних процесів до розвитку економіки), адже це применшує, а то й узагалі ігнорує роль інших історичних чинників: екологічного, демографічного, психологічного. Досить згадати, наприклад, величезний вплив на всі сфери суспільного життя в Стародавній Індії буддизму, а в Стародавньому Китаї — конфуціанства та легізму. Суспільне життя має висвітлюватись багатогранно, з урахуванням динаміки народонаселення, традиційних родинних зв’язків, кланової та кастової структур тощо. Більше уваги слід приділяти релігійно-ідеологічним явищам, їхній ролі в духовному та суспільно-політичному житті стародавніх народів.

Думається, викладанню стародавньої історії варто повернути притаманний йому в минулому потужний виховний заряд. Задля цього більшу увагу слід приділяти ролі особи в історії, знайомити учнів з найбільш колоритними персоналіями минулих часів, емоційніше та яскравіше висвітлювати патріотичні сюжети минувшини, ширше використовувати подачу історичного матеріалу в художніх образах. Виклад стародавньої історії в підручниках має бути цікавим і доступним для школярів.

      Історія Стародавньої Греції та Риму є історією єдиної античної цивілізації, саме в такій єдності її потрібно сприймати і викладати. Не слід забувати, що для України, як країни європейської, вона значною мірою є історією вітчизняною (навіть без врахування того, шо Північне Причорномор’я та Крим щонайпізніше з середини І тис. до н. е. належали до античної цивілізації, а греко-скіфські історико-культурні сюжети тісно пов’язані між собою). Отже, на уроках із стародавньої історії можна вести мову про «українську античність» з не меншим правом, ніж англійці ведуть мову про «античність британську», німці — про «античність німецьку», французи — про «античність французьку» тощо.

       Сучасні підручники з історії стародавнього світу загалом  переобтяжені навчальним матеріалом. Слід зауважити, що експерти Ради Європи закликають не намагатися вкладати в голови шестикласників багато інформації, «уникати зосереджень енциклопедичних знань». І хоча цілком зрозуміле прагнення вчителя поглибити знання своїх учнів, якнайбільше розповісти їм про досягнення давніх цивілізацій, проте воно не завжди йде на користь. Слід пам’ятати, що історію стародавнюю світу вивчають 12— 13-річні діти, не треба забувати про їхні розумові й фізичні можливості. Врешті, величезний обсяг інформації, яку потрібно засвоїти, може викликати в шестикласників розпорошення уваги, невміння відділити головне від другорядного, навіть сприйняття історії як чогось неприємного.

      Курс історії стародавнього світу в середніх школах  зазнав певних змін  протягом останніх років.   Позитивним  є те, що курс історії стародавнього світу  став інтегрованим за рахунок конкретизації матеріалу, ілюстрацій з історії України («Поява пралюдини в Європі, зокрема в Україні», «Найвідоміші стоянки, зокрема в Україні», введення окремих сюжетів з історії України («Кіммерійці та скіфи на території сучасної України», «Античні міста-держави у Північному Причерномор’ї»), виокремлювалися спеціальні теми з історії України («Давні  слов’яни та їх сусіди»). У цілому за останні десять років програма з історії стародавнього світу трохи скорочувалася, в ній уточнювалися деякі визначення, наприклад вводилися назви «Ахейської і Мінойської палацової цивілізації», додавалися сюжети про побут і традиції греків і римлян.

  В Україні навчальна програма курсу історії стародавнього світу надає перевагу вивченню історії тих народів, які згадуються в Біблії, та історії Греції і Риму. Вважається, що це сприятиме кращому розумінню античної культури та християнської спадщини, які безпосеред¬ньо вплинули на історію України. Проте такий підхід формуватиме однобоке бачення історії. Наприк-лад, з програми майже випадає африканський континент. Це призводить до того, що в учнів формується сприйняття Африки і всього африканського як відсталого, незначного. Але ж африканських народів багато, і вони мають свою історію, свою самобутню культуру. Про все це учні повинні мати уявлення.

       Інший приклад: у програмі з курсу історії стародавнього світу майже відсутня інформація про корінне населення Північної та Південної Америки. Але індіанці, ацтеки та майя існували й до Колумба, до висадки на континенті португальців та іспанців. Ці народи теж мали свою історію, культуру, проте були знищені завойовниками під приводом боротьби з нехристиянами. Таким чином, необхідно звільнити цей курс від європоцентризму, який, до речі, не схвалюють європейські експерти, бо це може призвести до упередженості, ксенофобії, стереотипів у викладанні історії.

      На нашу думку, до програми курсу історії стародавнього світу слід включити основи релігійних знань. Учні мають ознайомитися з виникненням, історією розвитку та основними принципами наймасовіших релігій світу. Це сприятиме вихованню релігійної терпимості, несприйняття ксенофобських настроїв (адже основна причина ксенофобії — страх перед невідомим), умінню відрізняти справжні релігійні цінності і почуття віруючих від омани (не секрет, що нині не тільки в Україні, а й  в усьому світі активізували свою згубну діяльність різні секти).  До речі, основи релігійного виховання запро-ваджені в школах у більшості країн Європи. Експерти Ради Європи про-понують викладати ці теми дуже делікатно, щоб підготувати учнів до життя в полікультурному суспільстві. При цьому не слід забувати, що  концентрація уваги на вивченні однієї релігії зашкодить основній меті навчання історії — вихованню релігійної терпимості і неупередженості.

       Експерти Ради Європи рекомендують також не надавати переваги політичній історії над соціальною, економічною та культурною. У країнах Європи стійкою є тенденція до висвітлення історії «очима людини», тобто політичні події, і економічна історія є тлом, на якому проходить життя звичайних людей. Сучасна програма шкільного курсу історії стародавнього світу в Україні містить окремі теми з «історії повсякденності» (наприклад, «Побут стародавніх греків. Сім’я та шлюб. Виховання дітей», «Побут римських громадян»), проте, на нашу думку, «історії повсякденності» слід приділити більше уваги — це допоможе дітям зрозуміти причини та наслідки певних історичних подій і покаже, що творцями історії є не лише царі, воїни і фараони, а й прості люди [12, с. 30].

      Рада Європи прагне реформувати викладання історії так, щоб воно було інструментом, який запобігатиме злочинам проти людства. Слід виховувати в школярів усвідомлення того, що насильство породжує насильство, а в результаті страждають люди. Війна ще нікому не допомогла розв’язати всіх проблем відразу, і дві світові війни минулого століття, а також спалахи насильства в сучасних «гарячих точках» наочно це доводять.

      Отже, узагальнюючи європейські вимоги до сучасного підручника з історії на перше місце ставимо його розвивальну спрямованість, на друге – активність та творчість, а вже далі – академічну та педагогічну сучасність, багато перспективність, відповідність віку і можливостям учнів, написання доступною мовою, відповідність програмі, привабливість, використання додаткового матеріалу, інформаційну та комунікативну технологічність, надання можливості для позапрограмної роботи.

Замовити дипломну роботу на тему: Шкільні підручники з історії стародавнього світу між традиціями та новаціями (6 клас). Контактні телефони: 067 994 09 24, 063 143 32 32, e-mail:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!