Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Діяльнісно орієнтований підхід у формуванні навиків усного мовлення учнів середньої ланки

вивчення іноземної мовиМагістерська  (дипломна)  робота  на  тему:  «Діяльнісно орієнтований  підхід  у формуванні навиків усного мовлення учнів середньої ланки загальноосвітніх навчальних закладів» (німецька мова).  

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

1.1. Проблема діяльнісно орієнтованого підходу до навчання у науковій літературі

1.2. Зміст та структура діяльнісно орінтованого підходу

1.3. Особливості застосування діяльнісно орієнтованого підходу в навчанні іноземної мови

Висновок до Розділу 1

РОЗДІЛ 2.  МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ НАВИКІВ УСНОГО МОВЛЕННЯ УЧНІВ СЕРЕДНЬОЇ ЛАНКИ З УРАХУВАННЯМ ДІЯЛЬНІСНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ

2.1. Методика формування навиків усного мовлення учнів ЗНЗ

2.2. Система вправ для формування навиків усного мовлення учнів середньої ланки ЗНЗ

2.3. Методичні рекомендації щодо застосування діяльнісно орієнтованого підходу у процесі формування навиків усного мовлення учнів ЗНЗ

Висновок до Розділу 2

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТКИ

 Детальніше про  магістерську   (дипломну)  роботу  на  тему  «Діяльнісно орієнтований  підхід  у формуванні навиків усного мовлення учнів середньої ланки загальноосвітніх навчальних закладів» (німецька мова).  Кількість  сторінок – 60 (з додатками), список  літератури – 50. Ціна  роботи - за  домовленістю. Контактні  телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  095  778  33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

 

Діяльнісний підхід центрується на основній для нього категорії «діяльність», котру розуміють як основу, засіб і вирішальну умову розвитку особистості, як форму активної цілеспрямованої взаємодії людини з довколишнім світом. Суб’єктом діяльності є особистість, яка сама формується в діяльності з іншими людьми й визначає характер цієї діяльності. Отже, з одного боку, характер діяльності значною мірою визначає особистісне зростання людини, а з іншого – особистість виступає суб’єктом діяльності. Тому діяльнісний підхід, який реалізується у контексті життєдіяльності конкретної  особистості і який враховує його життєві плани, ціннісні орієнтації та інші параметри суб’єктивного світу, тісно пов’язаний із особистісним підходом і за своєю суттю є особистісно-діяльнісним або діяльнісно-орієнтованим.

Діяльнісно орієнтований підхід широко використовують у навчанні. Завдання навчання полягає в тому, щоб навчити учнів працювати чи виконувати дії й операції, за допомогою яких реалізується діяльність. Знати – не лише пам’ятати здобуті знання, а й виконувати певну діяльність, пов’язану з цими знаннями. Знання можна опанувати лише у процесі їхнього викорис тання в діяльності, лише оперуючи ними. Це зумовлено тим, що засвоєння знань відбувається одночасно із опануванням способів дій.

Відповідно до діяльнісно орієнтованого підходу, щоб стати повноцінним соціальним агентом необхідно вміти виконувати різні завдання, які не є лише мовними. Основна мета виконання таких завдань – повноцінна інтеграція в суспільство мова якого вивчається,  а кінцева мета навчання іноземної мови – навчити діяти спільно з іншими членами суспільства. Прихильники діяльнісного підходу вважають, що діяльність є сутністю процесу навчання, що відтворює структуру діяльності. При діяльнісному підході на перше місце виходить «навчання через уміння». При цьому знання не передаються, а виробляються суб’єктом власної діяльності.

Відтак діяльнісно орієнтований підхід - це така організація навчально-виховного процесу, за якої головна увага приділяється активній, різнобічній, продуктивній, максимально самостійній навчально-пізнавальній діяльності учнів. Він включає в себе навчання добувати потрібну інформацію, вичленяти проблеми, шукати шляхи їх раціонального вирішення, уміння практично мислити, застосовувати набуті знання для розв’язання нових завдань.

У сучасній шкільній мовній освіті змінюються акценти із засвоєння знань з теорії мови і спрямовуються на практичне вміння їх використовувати. Основна мета навчання іноземної мови розглядається нині в площині формування комунікативної компетентності учня, його здатності до активної життєвої та мовленнєвої діяльності. Це не значить, що роль мовних (теоретичних) знань якимось чином зменшуються – вони із основної і єдиної цілі мовної освіти стають важливим компонентом, але головне їх призначення – бути засобом для спілкування, мовленнєвої взаємодії, вираженості особистості в соціумі. Для цього, безперечно, необхідні умови для розвитку мовної особистості, формування комунікативної компетентності тих, хто вивчає мову.

Проведений аналіз основних понять розділу дозволяє виділити наступні характеристики діяльнісно орієнтованого підходу в навчанні іноземної мови:  зміна статусу того, хто вивчає іноземну мову, який віднині є соціальним агентом, а не учнем; інша кінцева мета навчання мови – навчити діяти спільно з іншими членами суспільства; орієнтація на дію, процес навчання та спілкування розглядається як дія.

Зауважено, що використання діяльнісно орієнтованого підходу до навчання учнів ЗНЗ створює необхідні умови для розвитку вмінь учнів самостійно мислити, орієнтуватися в новій ситуації, знаходити свої підходи до вирішення проблем. Виконуючи завдання учні стають активними та їх діяльність набуває сенсу. Відбираючи та готуючи навчальний матеріал вчителям слід орієнтуватися на завдання, які імітують реальні ситуації, які готують до виконання завдань «реального життя».

Навчання іноземній мові в школі переслідує основну мету: розвиток комунікативної компетенції, тобто оволодіння іноземною мовою як засобом спілкування. Комунікація здійснюється у двох формах: усній (звуковій) і письмовій (графічній). При усній комунікації відбувається обмін інформацією між людьми у звуковій формі. Таким чином, для здійснення комунікації в усній формі необхідно володіти говорінням і слуханням з безпосереднім розумінням (аудіюванням).

Для усної комунікації характерний контакт осіб, що спілкуються, швидкоплинність її процесу, а також набір реплік, що відрізняються емоційністю, що дозволяє не тільки зрозуміти зміст повідомлення, але й емоційний стан мовця, його особистість.

Дуже важливою рисою усної комунікації є ситуативна обумовленість мовлення, що включає зміст реплік партнера по комунікації.

Усна комунікація може здійснюватись у вигляді обміну репліками між його учасниками, а усне повідомлення може бути спрямоване на одну, або кількох людей, звернено до групи певних осіб (лекція, виступи), де неможлива зворотна реакція слухачів. Відповідно до цього розрізняються діалогічна й монологічна форми усного спілкування.        

Формування  навиків усного мовлення учнів має відбуватися поетапно, у певній системі, що відповідає психолінгвістичним і лінгводидактичним засадам вивчення іноземної мови в школі.

Вчені викокремлюють наступні рівні формування діалогічних вмінь і навичок: підготовчий, або нульовий, — навички реплікування; перший — уміння поєднувати репліки в різні види діалогічних єдностей; другий — уміння будувати мікродіалоги з використання засвоєних діалогічних єдностей на основі запропонованих навчальних комунікатив-них ситуацій; третій — уміння створювати власні діалоги різних функціональних типів на основі запропонованих комунікативних ситуацій.

У Розділі 2 запропоновано систему вправ для розвитку навиків усного  мовлення учнів  5-9  класів, що здійснюється у ІІІ періоди. Розкрито типи та види вправ для кожного періоду. Зауважено, що розроблена система вправ не повинна сприяти пришвидшеному темпу розвитку діалогічного мовлення, а забезпечити міцну основу протягом тривалого часу застосування.

Вивчення німецької мови в школі повинне здійснюватись у процесі взаємопов’язаного і цілеспрямованого вдосконалення чотирьох видів мовленнєвої діяльності учнів (слухання, говоріння, читання і письмо), а робота над теорією мови, формування вмінь учнів підпорядковуються інтересам розвитку мовлення, комунікативної здатності учня. Кожен із видів мовленнєвої діяльності має важливе значення для формування навиків усного мовлення учнів середньої ланки ЗНЗ.

Діяльнісний підхід – це трудомісткий процес вивчення іноземної мови, хоча розглядається з певною часткою критики. Незважаючи на всі позитивні сторони цієї концепції, необхідно пам’ятати про небезпеку потрапляння в однобічність та крайнощі. Для того, щоб уникнути недоліків під час використання діяльнісного підходу до навчання іноземної мови, принцип діяльнісного підходу до навчання повинен залишатися послідовним і цілеспрямованим.

Підсумовано, що комунікативна діяльність є основою сучасної мовної освіти, її кінцевою метою і, без сумніву, процес засвоєння німецької мови в основній школі повинен здійснюватися на комунікативно-діяльнісній основі, мовна освіта має відповідати загальнодидактичним принципам перспективності й наступності, бути неперервною. Вчитель сучасної школи потребує належних знань із проблеми формування усних навиків мовлення, він має орієнтуватися в інноваційних процесах, розуміти необхідність перебудови технології навчання іноземної мови мови. Для цього необхідно засвоїти чимало нових, комунікативно орієнтованих лінгвістичних та лінгводидактичних термінів для реалізації цілей вивчення іноземної мови в школі.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Атанов Г. О. Теорія діяльнісного навчання : навч. посібник / Г. О. Атанов. – К. : Кондор, 2007. – 186 с.
 2. Бех І. Курс на діяльнісно-компетентнісний підхід /І. Бех, Л. Зайцева //Дошкільне виховання. – 2013. – № 1. – С.2-5.
 3. Бєляк О.М.Діяльнісний підхід до розвитку комунікативних якостей мовлення / О.М.Бєляк // Науковий вісник Південноукраїнського національного  педагогічного  університету ім. К. Д. Ушинського. – 2011. – № 11–12. – С. 76–81.
 4. Бігич О. Б. Методична освіта майбутнього вчителя іноземної мови початкової школи : [монографія] / О. Б. Бігич. – К. : КНЛУ, 2004. – 287 с.
 5. БобошкоТ. М. Діалогічне мовлення як предмет лінгвістичних досліджень / Т. М. Бобошко //Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка . – 2012. – Вип. 62. – С. 191–194.
 6. Богомазова А.Я. Формування навичок мовленнєвої компетенції / А.Я. Богомазова // Німецька мова в школі. – 2010 .– № 3 .– С. 5
 7. БрецкоІ. І. Діалогічне мовлення - основа для розвитку здібностей міжособистісного спілкування / І. І. Брецко, Т.М. Кравченко // International scientific journal. – 2016. – № 1(1). – С. 39–42.
 8. Верченко Н. В.Особистісно-діяльнісний підхід як головна передумова сучасної освіти / Н. В. Верченко // Вісник післядипломної освіти. – 2011. – Вип. 4. – С. 20–27.
 9. Вишневський О. І. Методика навчання іноземних мов: Навчальний посібник / О. І. Вишневський. – К.: Знання, 2011. – 206 с.
 10. Воронюк І. В.Діяльнісний підхід у розумовому розвитку учнів / І. В. Воронюк, Л. Г. Коротич //Таврійський вісник освіти. – 2016. – № 2. – С. 39–50.
 11. Выготский Л. С. Вопросы детской психологии / Лев Семенович Выготский. – СПб. : Союз, 1997. – 224 с.
 12. Галатюк М. Ю. Теоретичні та методичні аспекти проектування навчально-пізнавальної діяльності у процесі розвитку професійної компетентності майбутніх учителів /М.Ю.Галатюк// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - –Вип. 41. - С. 36–42.
 13. Гнатюк Д.О. Системно-діяльнісний підхід як основа організації ефективного навчання / Д. О. Гнатюк // Педагогічний пошук. – 2013. – № 4. – С. 33–37.
 14. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / Семен Устинович Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 376 с.
 15. Гузій Н. Діяльнісно-орієнтовані методологічні засади педагогічного професіоналізму / Н. Гузій // Проблеми сучасної педагогічної освіти – Ялта : 2007. – Педагогіка і психологія. – Вип. 15. – С. 118–125.
 16. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1392–2011–%D0%BF
 17. Древаль Г.Діяльнісний підхід до навчання і виховання [Текст] / Г. Древаль // Початкова школа : Щомісячний науково-методичний журнал. – К. : Початкова школа, 2007. – N 7. – С. 22 – 23 
 18. Дубатолова О.В. Рольова гра як метод розвитку мовлення на середньому етапі / О.В. Дубатолова // Німецька мова в школі .– 2011 .– № 10. – С. 15–16
 19. Жовківський А.М. Методичні засади навчання німецької мови в середній школі  = Methodische Grundlagen fur den Deutschunterricht in der Mittelschule : [навч. посібник] / А. М. Жовківський, В. І. Кушнерик. – Чернівці : Книги–XXI, 2007. – 168 с.
 20. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання / Наук. ред. укр. видання С. Ю. Ніколаєва. Переклад з англ. – К. : Ленвіт, 2003. – 273 с.
 21. Іванюк Г.І.Діяльнісний підхід до навчання й виховання дітей дошкільного віку в історико-педагогічному контексті XX століття  / Г.І.Іванюк, А.Д. Січкар // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2015. – № 2. – С. 119–130.
 22. КапітанТ. А. Проблеми формування навичок діалогічного мовлення учнів на уроках німецької мови у середній загальноосвітній школі / Т. А. Капітан // Наукові записки. Сер. : Педагогічні науки. – 2018. – Вип. 161. – С. 105–108.
 23. Княжева І.Особистісно-діяльнісний підхід у дослідженні методичної культури майбутніх викладачів педагогічних дисциплін / І. Княжева // Гірська школа Українських Карпат. – 2015. – № 12–13. – С. 190–192.
 24. Коваль В.О.Лінгводидактичні основи навчання  діалогічного  мовленя  школярів  / В. О. Коваль // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету. – 2006. – Ч. 2. – С. 129–136.
 25. Кузьмина Н. В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н. В. Кузьмина. – М.: Высш. шк., 1990. – 119 с.
 26. Кутищева А. Технології уроків німецької мови як другої іноземної / А. Кутищева // Відкритий урок .– 2011 .– № 5 .– С. 25–30
 27. КушніровМ. О. Сучасні підходи до навчання іноземної мови: орієнтація на цінності особистісного розвитку й гуманізму / М. О. Кушніров // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2014. – № 8. – С. 348–356.
 28. ЛабенкоО. А. Діяльнісно-орієнтований підхід до вивчення іноземної мови у контексті євроінтеграційних процесів / О. А. Лабенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – 2010. – Вип. 18. – С. 233–240.
 29. Лазебник Н. Не носити знання за плечима. Діяльнісний підхід  до викладання іноземних мов  / Н. Лазебник // English Languge & Culture. Шкільний світ : Weekly. – 2017. – N 17. – С. 4–5 
 30. Леонтьев А. Н. Избранные психологические произведения : в 2-х т. / Алексей Николаевич Леонтьев. – М. : Педагогика, 1983. – Т. І. – 392 с.
 31. Лепьохіна М.В. Навчання діалогічному мовленню/ М. В. Лепьохіна, Ю. Б. Снісаревська// Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. - –  Вип. 40. - С. 95–102.
 32. Лозова В. Стратегічні питання сучасної дидактики / В. Лозова // Розвиток педагогічної і психологічної науки в Україні. – Ч. 1. – Харків : ОВС, 2002. – С. 96–97.
 33. Методика навчання іноземних мов в середніх навчальних закладах / За ред. М.І. Пентилюк: Підручник для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, – 264 с.
 34. Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: Підручник / Кол. автор. під кер. Л. С. Панова та ін. – К.: Академія, 2010. – 328 с.
 35. Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. автор. під кер. С. Ю. Ніколаєвої та ін. – К.: Ленвіт, 1999. – 320 с.
 36. МихайленкоО. А. Поняття стратегічної компетенції в сучасному лінгводидактичному дискурсі / О. А. Михайленко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Чернігів, 2014. – Вип. 120. − С. 28–31.
 37. Молнар Т.  Діяльнісний підхід до організації навчального процесу в початковій школі / Т. Молнар // Молодь і ринок. – 2016. – № 1. – С. 76–79.
 38. Навчальні програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів і спеціалізованих шкіл із поглибленим вивченням іноземних мов 5–9 класи [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy–5–9–klas/programi–inozemni–movi–5–9–12.06.2017.pdf
 39. Новік Л.П. Навчання діалогічного спілкування на ситуативній основі / Л.П. Новік // Німецька мова в школі. – 2009 .– № 4. – С. 2–4
 40. Омельчук С. «Підхід до навчання» як базова категорія сучасної лінгвістичної науки / Омельчук С. // Українська мова і література в школі. – 2013. №2. – С. 2–7.
 41. Педагогічний словник / за ред. дійсн. члена АПН України Ярмаченка М. Д. – К. : Педагогічна думка, 2001. – С. 158.
 42. Пєхота О. М. Підготовка майбутнього вчителя до впровадження педагогічних технологій / О.М.Пєхота, В.Д.Будак. – К.: Видавництво А.С.К., 2003. – 240 с.
 43. Подмазин С.И. Личностно–ориентированное образование: социально–философское исследование / Подмазин С.И. – Запорожье: Просвіта, 2000. – 250 с.
 44. Психологічна енциклопедія / Автор–упор. О. М. Степанов. – К. : Академвидав, 2006. – 424 с.
 45. Рубинштейн С. Л. Принцип творческой самодеятельности / С. Л. Рубинштейн // Вопросы психологии. – 1986. – № 4. – С. 101–107.
 46. Севустьяненко Т. Л. Діяльнісний підхід під час вивчення біології / Т. Л. Севустьяненко. – Харків, 2008. – 148 с.
 47. Сідлецька М.Б. Комунікативно–діалогова модель навчання / М.Б. Сідлецька // Німецька мова. – 2012 .– 12 .– № 2–3
 48. Скляренко Н. К. Сучасні вимоги до вправ для формування іншомовних мовленнєвих навичок і вмінь / Н. К. Скляренко // Іноземні мови. – 1999. – № 3. – С. 3–7.
 49. Сусь Б. А. Діяльнісний підхід як ефективний спосіб забезпечення дієвості знань / Б. А. Сусь, М. І. Шут // Збірник наукових праць. – 2007. – № 4. – Бердянськ, 2007. – С. 5–8.
 50. Черниш В. В. Засоби формування іншомовної комунікативної ком­петенції у діалогічному мовленні / В. В. Черниш // Іноземні мови. – 2011. – № 3. – С. 15–22.

Замовити магістерську  (дипломну)  роботу  на  тему  «Діяльнісно  орієнтований  підхід  у формуванні навиків усного мовлення учнів середньої ланки загальноосвітніх навчальних закладів» (німецька мова):  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер), 095 778 33 05 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!